Bab 2 Kriptografi (Tingkatan 3)
8 months ago
teacherseow
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
26 QuestionsShow answers
 • Question 1
  120 seconds
  Q.

  Apakah fasa ketiga dalam pembangunan atur cara?

  answer choices

  Fasa Reka Bentuk Atur Cara

  Fasa Pengekodan

  Fasa Analisis Masalah

  Fasa Dokumentasi

 • Question 2
  60 seconds
  Q.

  Dalam fasa _________, pengatur akan menulis pseudokod, melukis carta alir dan mereka bentuk antara muka pengguna

  answer choices

  Fasa Penyahpijatan

  Fasa Reka Bentuk Atur Cara

  Fasa Pengekodan

  Fasa Analisis Masalah

 • Question 3
  60 seconds
  Q.

  2 jenis substitution cipher ialah...

  answer choices

  Caesar Cipher dan Columnar Transposition

  Pigpen Cipher dan Columnar Transposition

  Ril Fence Cipher dan Caesar Cipher

  Pigpen Cipher dan Caesar Cipher

 • Question 4
  60 seconds
  Q.

  berikut ialah ciri Sifer Kunci Simetri kecuali..

  answer choices

  kunci yang sama untuk penyulitan dan nyahsulit

  kompleks, melibatkan matematik

  sifer klasik

  boleh menjana kunci baharu bagi kedua-dua pihak

 • Question 5
  120 seconds
  Q.

  "Dokumen yang menjadi rujukan oleh pengatur cara baharu dalam sebuah organisasi"

  answer choices

  Dokumentasi Dalaman

  Dokumentasi Luaran

  Dokumen Pustaka

  Panduan Pengguna

 • Question 6
  60 seconds
  Q.

  Paparan mesej yang mempunyai perkataan "invalid syntax"

  answer choices

  Ralat sintaks

  Ralat logik

  Ralat masa larian

 • Question 7
  20 seconds
  Q.

  Terdiri daripada nilai TRUE atau FALSE

  answer choices

  Char

  Double

  Boolean

  Number

 • Question 8
  120 seconds
  Q.

  Tujuan simbol "+" dalam pengaturcaraan Python ialah..

  answer choices

  menggabungkan dua string dengan ruang kosong

  menggabungkan dua string tanpa ruang kosong

  menambahkan aksara di antara setiap aksara

  mengira bilangan aksara

 • Question 9
  120 seconds
  Q.

  Untuk mengira bilangan aksara dalam string, gunakan len (:)

  answer choices

  BENAR

  PALSU

 • Question 10
  60 seconds
  Q.

  Kaedah sifer terbahagi kepada 2,

  i) SUBSTITUTION CIPHER

  ii) TRANSPOSITION CIPHER

  answer choices

  BENAR

  PALSU

 • Question 11
  180 seconds
  Q.

  RAPAL TAGNAS AYAS merujuk kepada..

  answer choices

  Songsangan seluruh mesej

  Songsangan abjad

  Songsangan perkataan

 • Question 12
  300 seconds
  Q.

  Formula mengira bilangan baris dalam Columnar Transposition ketika proses nyahsulit

  answer choices

  Bil abjad teks biasa ÷ Bil abjad dalam kunci

  Bil abjad dalam kunci ÷ Bil abjad dalam teks sifer

  Bil abjad dalam kunci ÷ Bil abjad dalam teks biasa

  Bil abjad dalam teks sifer ÷ Bil abjad dalam kunci

 • Question 13
  120 seconds
  Q.

  Dalam fasa____, pengatur akan menemu bual, buat soal selidik, pemerhatian bagi ketahui keperluan pengguna

  answer choices

  Fasa Analisis Masalah

  Fasa Dokumentasi

  Fasa Reka Bentuk Atur Cara

  Fasa Pengekodan

 • Question 14
  180 seconds
  Q.

  'kriptos' dari bahasa Yunani yang bermaksud

  answer choices

  tulis

  sembunyi

  tukar

  selamat

 • Question 15
  900 seconds
  Q.

  A cipher is _________________________.

  answer choices

  a person who makes up secret codes

  an algorithm that is used to scramble text so that it can be passed in secret

  a lock that can be used to lock a message in a lock box

  any puzzle, such as a crossword or Sudoku puzzle

 • Question 16
  900 seconds
  Q.

  Encrypt the word alphabet using a Caesar cipher with a shift of 3

  answer choices

  DVSDULQV

  DOOFOHDU

  DOSKDEHW

  DORQHBHV

 • Question 17
  900 seconds
  Q.

  A Caesar cipher is an example of a ______________________.

  answer choices

  transposition cipher

  bimodal cipher

  substitution cipher

  substantial cipher

 • Question 18
  900 seconds
  Q.

  The following word was encrypted using a Caesar cipher with a shift of 2: ecguct. What word is it?

  answer choices

  julius

  caesar

  romans

  cipher

 • Question 19
  60 seconds
  Q.

  A string of text that has been converted to a secure form using encryption.

  answer choices

  encryption

  decryption

  ciphertext

  plaintext

 • Question 20
  60 seconds
  Q.

  The process of converting a ciphertext into plaintext.

  answer choices

  encryption

  decryption

  plaintext

  cryptography

 • Question 21
  30 seconds
  Q. If you were to encrypt the word hello using a Caesar cypher with a key of 2, which would it be?
  answer choices
  jgnnq
  abcde
  abrro
  fbaae
 • Question 22
  30 seconds
  Q. What word encrypted using a Caesar Cypher and the key 3 would be: wrgdb
  answer choices
  maker
  lesson
  coded
  today
 • Question 23
  60 seconds
  Q.

  In Cryptography, original message, before being transformed, is called

  answer choices

  Simple Text

  Plain Text

  Cipher Text

  Filled Text

 • Question 24
  30 seconds
  Q. Kaedah sifer dalam rajah berikut dikenali sebagai 
  answer choices
  Caesar cipher
  Transposition cipher
  Pigpen cipher
  Reverse cipher
 • Question 25
  60 seconds
  Q. Kaedah sifer dalam rajah berikut dikenali sebagai:
  answer choices
  Modulo 2 encoding
  Transposition cipher
  Reverse cipher
  Caesar cipher
 • Question 26
  900 seconds
  Q. Dengan menggunakan kaedah Caesar (shift 3) Cipher, sulitkan teks asal berikut:
  "KRIPTOGRAFI"
  answer choices
  NULSWRJUDIL
  NULSWRJUDIJ
  NULSXRJUDIL
  NULTWRJUDIL
Report Quiz
Join a game