แบบทดสอบ ทักษะอาชีพ เก็บคะแนน 2/62
a year ago
kompech3181
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
60 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ทักษะอาชีพหมายถึงอะไร

  answer choices

  ความชำนาญที่เกิดจากบุคคล

  ความชำนาญที่เกิดจากฝึกฝน

  ความชำนาญที่เกิดจากการกระทำ

  ความชำนาญที่เกิดจากการฝึกฝนของตัว

  บุคคล

 • Question 2
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  กระบวนการผลิตมีองค์ประกอบที่สำคัญกี่ประการ

  answer choices

  1 ประการ

  2 ประการ

  3 ประการ

  4 ประการ

 • Question 3
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  เพราะเหตุใดจึงควรมีการสำรวจและเลือกสถานที่ในการฝึกทักษะอาชีพ

  answer choices

  ไม่เสียค่าใช้จ่าย

  เกิดความสะดวกสบาย

  ตรงกับความต้องการ

  ไม่เสียเวลาในการเดินทาง

 • Question 4
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ประสิทธิภาพของนวัตกรรม เทคโนโลยีการประกอบอาชีพขึ้นอยู่กับองค์ประกอบใด

  answer choices

  การถอดบทเรียนจากผู้ประสบความสำเร็จ

  ประหยัดค่าใช้จ่าย

  การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศต่างๆ

  การทดลองเพื่อตรวจสอบระบบการดำเนินงาน

 • Question 5
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดจำเป็นที่ต้องกระทำในการฝึกทักษะอาชีพ

  answer choices

  ประเมินผล

  บันทึกข้อมูล

  ทำตามแผน

  วางแผนเป็นขั้นตอน

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  องค์ประกอบพื้นฐานของการจัดทำอาชีพคือข้อใดของการจัดทำอาชีพ คือข้อใด

  answer choices

  ทุน,ผลผลิต,ลูกค้า

  ลูกค้า ความพึงพอใจ

  ทุน ผลผลิต

  ลูกค้าผลผลิต

 • Question 7
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การกำหนดทุน กำหนดลูกค้า กำหนดสินค้า เป็นองค์อาชีพตามข้อใด

  answer choices

  การจัดการอาชีพ

  การเริ่มต้นประกอบอาชีพ

  การวางแผนอาชีพ

  การรวมกลุ่มอาชีพ

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นการประเมินสภาพแวดล้อมภายในชุมชน

  answer choices

  กฎหมาย

  นโยบาย

  ทรัพยากรท้องถิ่น

  นวัตกรรมเทคโนโลยี

 • Question 9
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้องใช้องค์ประกอบแห่งคุณค่ามีกี่ประการ

  answer choices

  2 ประการ

  3 ประการ

  4 ประการ

  5 ประการ

 • Question 10
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การผลิต ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีต้องคำนึงถึงเรื่องใด

  answer choices

  วัตถุดิบสะอาด

  การรีไซเคิ้ล

  กระบวนการผลิตไม่ก่อมลพิษ

  ถูกทุกข้อ

 • Question 11
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต้องคำนึงถึงเรื่องใดมากที่สุด

  answer choices

  ราคาไม่แพง

  ประสิทธิภาพ

  ผลกระทบ

  ประโยชน์ตรงกับวัตถุประสงค์

 • Question 12
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ปฏิกิริยาเรือนกระจกเกิดจากธุรกิจตามข้อใด

  answer choices

  ค้าขาย

  ธุรกิจการเกษตร

  โรงงานอุตสาหกรรม

  ธุรกิจบริการท่องเที่ยว

 • Question 13
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การใช้เทคโนโลยีเกิดผลกระทบอย่างไร

  answer choices

  ผลผลิตสะอาด

  ประสิทธิภาพของผลผลิต

  เกิดภาวะเรือนกระจก

  ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษย์

 • Question 14
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  อาชีพบริการมีส่วนในการพัฒนาประเทศด้านใดมากที่สุด

  answer choices

  การปกครอง

  การศึกษา

  การเมือง

  การต่างประเทศ

 • Question 15
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การทอเสื่อ จัดเป้นแหล่งเรียนรู้ กลุ่มใด

  answer choices

  กลุ่มสันทนาการ

  กลุ่มบริการข้อมูล

  กลุ่มศิลปวัฒนธรรม

  กลุ่มข้อมูลท้องถิ่น

 • Question 16
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ห้องสมุดจัดอยู่ในแหล่งเรียนรู้ใด

  answer choices

  ท้องถิ่น

  ตามอัธยาศัย

  โรงเรียน

  นอกระบบ

 • Question 17
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ประโยชน์การใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยช่วยในการผลิตสินค้า คือข้อใด

  answer choices

  ทำให้ผลิตสินค้าได้มากขึ้นแต่คุณภาพแย่ลง

  ทำให้ผลิตสินค้าได้เท่าเดิมแต่คุณภาพดี

  ทำให้ผลิตสินค้าได้มากขึ้นและคุณภาพผลิต

  ดีด้วย

  ไม่มีข้อใดถูก

 • Question 18
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นการทำธุรกิจที่ต้องพึ่งพาภูมิปัญญาด้านใด

  answer choices

  เกษตรกรรม

  อุตสาหกรรม

  ศิลปกรรม

  เทคโนโลยีและการสื่อสาร

 • Question 19
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  อุทยานประวัติศาสตร์ เป็นแหล่งเรียนรู้ กลุ่มใด

  answer choices

  กลุ่มสันทนาการ

  กลุ่มบริการข้อมูล

  กลุ่มศิลปวัฒนธรรม

  กลุ่มข้อมูลท้องถิ่น

 • Question 20
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นข้อใดให้ข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  answer choices

  หอศิลป์

  พิพิธภัณฑ์สยาม

  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 • Question 21
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นประโยชน์สูงสุดของการฝึกทักษาชีพ

  answer choices

  มีความอดทนสูง

  มีทักษะปฏิบัติงาน

  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

  มีความรู้ในงานอาชีพ

 • Question 22
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การจัดการอาชีพให้ประสบความสำเร็จประกอบด้วยขั้นตอนกี่ประเภท

  answer choices

  6 ประเภท

  7 ประเภท

  8 ประเภท

  9 ประเภท

 • Question 23
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  บุคคลใดต่อไปนี้ประกอบอาชีพที่สุจริต

  answer choices

  กนก ปลูกพืชผิดกฎหมาย

  จันทนา ขายปลาที่ตลาด

  บุษกร ปลูกผักบุ้งไว้ขาย

  จันทนาและบุษกร

 • Question 24
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ในการประกอบอาชีพสิ่งใดสำคัญที่สุด

  answer choices

  เงินทุน

  การตลาด

  วัตถุดิบที่ใช้

  การบริหารจัดการ

 • Question 25
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ในการฉลุลวดลายควรเลือกใช้โครงเลื่อยเป็นรูปตัวยูชนิดใด

  answer choices

  เลื่อยฉลุ

  เลื่อยลันตา

  .เลื่อยหางหนู

  เลื่อยตัดเหล็ก

 • Question 26
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อต่อไปนี้ ข้อใดผิด หลักการเลี้ยงสัตว์

  answer choices

  มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์

  เป็นพื้นที่ที่ไม่เคยมีโรคระบาดสัตว์มาก่อน

  ที่ตั้งติดกับถนนใหญ่เพื่อความสะดวกใน การขนส่ง

  ควรมีพื้นที่ดอนหรือที่ราบสูง เพื่อป้องกัน น้ำท่วม

 • Question 27
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นต้วชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

  answer choices

  มีผู้ผ่านการอบรมร้อยละ90

  มีผู้ผ่านการอบรม 80 คน

  มีผู้เข้ารับการอบรม 100 คน

  มีผู้ไม่ผ่านการอบรมร้อยละ 30

 • Question 28
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นลักษณะที่ดีของโครงการ

  answer choices

  ระบุงบประมาณที่ใช้

  มีองค์ประกอบครบถ้วน

  ใช้ภาษาตามหลักวิชาการ

  ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน

 • Question 29
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการใด ทำให้เราได้ข้อมูลถูกต้องมากที่สุด

  answer choices

  สังเกต

  สัมภาษณ์

  สอบถาม

  รวบรวมจากเอกสาร

 • Question 30
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นงานอันดับแรกที่นักวางแผนต้องดำเนินการ

  answer choices

  การพัฒนาทางเลือก

  การรวบรวมข้อมูลที่เชื่อถือได้

  การกำหนดวัตถุประสงค์

  การพิจารณาข้อจำกัดต่างๆในองค์การ

 • Question 31
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ขั้นตอนสุดท้ายของการบริหารจัดการความเสี่ยงคือข้อใด

  answer choices

  การวิเคราะห์ความเสี่ยง

  การขยายความเสี่ยง

  การศึกษาความเสี่ยง

  การทำความเข้าใจความเสี่ยง

 • Question 32
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การบริหารความเสี่ยงเป็นการบริหารงานด้านใด

  answer choices

  การบริหารงบประมาณ

  การบริหารการตลาด

  การบริหารโครงการ

  การบิหารการเงิน

 • Question 33
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  วัตถุประสงค์และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ตามข้อใด

  answer choices

  ลูกค้า ผู้บริหารระดับสูง ผู้ลงทุนและสังคม

  ลูกค้า ผู้บริหารระดับสูง นักการตลาดและสังคม

  ผู้บริหารระดับสูง นักลงทุน นักการตลาดและคนกลาง

  ผู้บริหารระดับสูง ผู้ลงทุน คนกลางและสังคม

 • Question 34
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผน ต้องวิเคราะห์กับอะไรบ้าง

  answer choices

  ความแน่นอนของแผน

  ข้อมูลที่ได้มามีความเที่ยงตรง

  ความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูลพื้นฐาน

  ข้อมูลที่ได้มามีความเที่ยงตรงและความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูลพื้นฐาน

 • Question 35
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  กระบวนการควบคุม เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารจัดทำหน้าที่ให้การทำงานเป็นไปอย่างมีระบบมีขั้นตอนสำคัญกี่ขั้นตอน

  answer choices

  3 ขั้นตอน

  4 ขั้นตอน

  5 ขั้นตอน

  6 ขั้นตอน

 • Question 36
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาเป็นตัว เป็นตน หรือเรียกว่าผลิตภัณฑ์ สินค้า การบริการหมายถึงอะไร

  answer choices

  สินค้า.

  การบริการ

  การผลิต

  การตลาด

 • Question 37
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  “ การนำความรู้ วิทยากร และประสบการณ์ต่างๆมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งการคิดค้นหาวิธีการนำทรัพยากรมาใช้ในด้านใหม่ๆ เพื่อให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยให้ประหยัดเวลา ลดต้นทุนการผลิต และผลผลิตมีมาตรฐาน” ข้อความข้างต้นมีความหมายมาจากอะไร

  answer choices

  การใช้ความรู้ในการผลิต

  การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี

  การใช้เทคโนโลยีสื่อสารในการผลิต

  การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในการผลิต

 • Question 38
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  แผนช่วยให้การผิดพลาดในการทำงานน้อยลง จริงหรือไม่ เพราะเหตุใด

  answer choices

  จริง เพราะเป็นการลดความเสี่ยง

  ไม่จริงเพราะ แผนเป็นแค่การวางไว้เพื่อแค่ตามขั้นตอนของการทำงานเท่านั้น

  ไม่จริง เพราะการวางแผนนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการทำงานแต่สิ่งที่สามารถทำให้งานเกิดความผิดพลาดนั้นอยู่ที่ บุคลากร

  จริง เพราะการวางแผนนั้นเป็นแนวทางที่กำหนดขึ้นเพื่อปฏิบัติตามแผนเพราะแผนนั้นมีการตั้งสมมติฐานเหตุการณ์ ต่างๆและวิธีแก้ไขไว้แล้ว

 • Question 39
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการการตลาด

  answer choices

  การโฆษณา

  การประชาสัมพันธ์

  การส่งเสริมการขาย

  เทคโนโลยี

 • Question 40
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การทำฐานข้อมูลลูกค้ามีวัตถุประสงค์อย่างไร

  answer choices

  เพื่อให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

  เพื่อให้ทราบจุดมุ่งหมายของการซื้อ

  เพื่อให้ทราบข้อมูลในการกำหนดส่วน

  ต่างๆของการตลาด

  เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของการทำ

  บัญชีรายชื่อลูกค้า

 • Question 41
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  นักศึกษาจะนำกลยุทธ์ทางการตลาดไปใช้ตามข้อใด

  answer choices

  แจกทองขนาดทดลอง

  ซื้อ 1 แถม 1

  ลดราคา 50 %

  ถูกทุกข้อ

 • Question 42
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นประโยชน์ของบัญชีที่มีต่อองค์กรธุรกิจ

  answer choices

  รัฐจัดเก็บภาษีได้ถูกต้อง

  เจ้าของกิจการทราบฐานะของบริษัท

  ผู้บริหารมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

  ถูกทุกข้อ

 • Question 43
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดคือความหมายของคำว่า บัญชีธุรกิจ

  answer choices

  เครื่องมือวัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

  เครื่องมือช่วยในการวางแผนและตัดสินใจ

  ธุรกิจ

  เครื่องมือในการวางแผนกำไรและควบคุม

  ค่าใช้จ่ายของบริษัท

  ระบบประมวลข้อมูลทางการเงิน การจด

  บันทึก การรับจ่ายเงินสิ่งของ

 • Question 44
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การจัดทำบัญชีเพื่อการบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดบัญชีตลอดจนการแสดงฐานะการเงินของกิจการในการจัดทำงบการเงินจัดเป็นบัญชีประเภทใด

  answer choices

  บัญชีการเงิน

  บัญชีสินทรัพย์

  บัญชีหนี้สิน

  บัญชีรายรับ – รายจ่าย

 • Question 45
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การบันทึก 2 ด้าน คือ ซ้ายและขวา โดยนักบันทึกกำหนดด้านซ้ายและขวาเรียกว่าอย่างไร

  answer choices

  Debit - Credit

  Debit - ATM

  ATM - DMA

  Debit – Credite

 • Question 46
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การวิเคราะห์ข้อมูลจากบัญชีเพื่อสรุปเปรียบเทียบข้อเสนอแนะแก่ผู้ประกอบกิจการว่าควรปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้าง เป็นขั้นตอนที่เท่าใดของการทำบัญชี

  answer choices

  ขั้นตอนที่ 2

  ขั้นตอนที่ 4

  ขั้นตอนที่ 6

  ขั้นตอนที่ 8

 • Question 47
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  สินทรัพย์หมายความว่าอย่างไร

  answer choices

  สิ่งที่มีค่าที่กิจการมีอยู่

  สิ่งที่มีค่าและใช้ในการดำรงชีวิต

  สิ่งที่มีค่าที่บุคคลภายนอกครอบครองอยู่

  สิ่งที่มีจำเป็นที่เจ้าของกิจการเป็นเจ้าของอยู่

 • Question 48
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  แบบบันทึกรายการรับเงินหรือจ่ายเงินจัดอยู่ในบัญชีประเภทใด

  answer choices

  บัญชีหนี้สิน

  บัญชีรับ-จ่าย

  บัญชีเงินสด

  บัญชีสินทรัพย์

 • Question 49
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การทำบัญชีมีความสำคัญอย่างไร

  answer choices

  เป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

  เป็นเครื่องมือช่วยในการวางแผนและตัดสินใจธุรกิจ

  เป็นเครื่องมือในการวางแผนกำไร

  ถูกทุกข้อ

 • Question 50
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ถ้าต้องการทราบต้นทุนและกำไรของกิจการควรทำบัญชีประเภทใด

  answer choices

  บัญชีรับ-จ่าย

  บัญชีหนี้สิน

  บัญชีครัวเรือน

  บัญชีสินทรัพย์

 • Question 51
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ภาระผูกพันที่กิจการต้องชำระเงินคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี จัดเป็นหนี้สินประเภทใด

  answer choices

  หนี้สินระยะสั้น

  หนี้สินระยะยาว

  หนี้สินหมุนเวียน

  หนี้สินหมู่บ้าน

 • Question 52
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ในการทำบัญชี ค่าใช้จ่ายทางการบัญชีหมายถึงข้อใด

  answer choices

  ค่าของรายจ่าย

  ค่าใช้จ่ายต่างๆ

  ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการลงทุน

  ค่าที่นำมาบำรุงบริษัท

 • Question 53
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงานได้แก่ข้อใด

  answer choices

  แผนการกำกับ

  เครื่องมือการกำกับ

  การรายงาน

  เทคนิคการกำกับ

 • Question 54
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  แผนการทำงานควรมีส่วนประกอบพื้นฐานตามข้อใด

  answer choices

  แผนงาน แผนเงิน แผนคน

  แผนงาน แผนคน แผนเวลา แผนค่าใช้จ่าย

  แผนงาน แผนเงิน แผนเวลา

  ไม่มีข้อถูก

 • Question 55
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบมีดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด

  answer choices

  มีความสามารถในการวิเคราะห์

  ได้รับการยอมรับจากกลุ่มอาชีพ

  มีความเชี่ยวชาญความรู้ด้านการตรวจสอบ

  ต้องมีความสามารถในการพูดรายงานต่างๆ

 • Question 56
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของรัฐบาลเป็นการส่งเสริมงานประดิษฐ์ประเภทใดเป็นสำคัญ

  answer choices

  งานประดิษฐ์ทั่วไป

  งานประดิษฐ์เครื่องเล่น

  งานประดิษฐ์ตกแต่ง

  งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย

 • Question 57
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดคืออันดับแรกของการเขียนโครงการ

  answer choices

  ชื่อโครงการ

  วัตถุประสงค์

  งบประมาณ

  หลักการและเหตุผล

 • Question 58
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการข้อใดถูกต้อง

  answer choices

  ผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คน

  ค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ 2,000 บาท

  ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพแข็งแรง

  ใช้แบบสอบถามในการประเมินผล

 • Question 59
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ขั้นตอนการเขียนโครงการขั้นใดที่บอกถึงประวัติความเป็นมาของโครงการ

  answer choices

  ชื่อโครงการ

  วัตถุประสงค์

  เป้าหมาย

  หลักการและเหตุผล

 • Question 60
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  หากเกิดปัญหาระหว่างการดำเนินโครงการเป็นหน้าที่ของใครที่จะต้องแก้ไข

  answer choices

  หัวหน้าโครงการ

  ที่ปรึกษาโครงการ

  คณะทำงานทั้งหมด

  ผู้รับผิดชอบโครงการขั้นตอนนั้นๆ

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game