สอบ ม.2
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
30 QuestionsShow answers
 • Question 1
  120 seconds
  Q.

  ใครคือผู้ทรงพระราชนิพนธ์โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์และโคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ

  answer choices

  ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

  ข. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  ค. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  ง. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

 • Question 2
  120 seconds
  Q.

  โสฬสไตรยางค์มีความหมายตรงตามข้อใด

  answer choices

  ก. ๓ หมวด หมวดละ ๑๖ ข้อ

  ข. ๑๖ หมวด หมวดละ ๓ ข้อ

  ค. ๘ หมวด หมวดละ ๓ ข้อ

  ง. ๓ หมวด หมวดละ ๕ ข้อ

 • Question 3
  120 seconds
  Q.

  “สิ่งใดในโลกล้วน เปลี่ยนแปลง

  หนึ่งชราหย่อนแรง เร่งร้น

  ความตายติดตามแสวง ทำชีพ ประลัยเฮย

  ………………………………………………………”

  ควรเติมข้อใดจึงจะได้เนื้อความและฉันทลักษณ์ถูกต้อง

  answer choices

  ก. สามสิ่งควรทิ้งเว้น ขาดสิ้นสันดาน

  ข. สามส่วนควรคิดค้น คติรู้เตรียมคอย

  ค. สามส่วนควรเกลียดใกล้ เกลียดซ้องสมาคม

  ง. สามสิ่งควรเกลียดท้อ จิตแท้อย่าสมาน

 • Question 4
  120 seconds
  Q.

  สุภาษิตข้อใดที่สอนเกี่ยวกับบุคลิกการวางตัวในสังคม

  answer choices

  ก. ควรกล้ากล้ากล่าวถ้อย ทั้งหทัย แท้เฮย

  ข. สรรพางค์โสภาคย์พร้อม ธัญลักษณ์

  ค. มารยาทเรียบเสี่ยมสาน เสงี่ยมเงื่อน งามนอ

  ง. สุจริตจิตโอบอ้อม อารี

 • Question 5
  120 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นสามสิ่งควรเกลียด

  answer choices

  ก. ชั่วเลวทราม มารยา ริษยา

  ข. เกียจคร้าน วาจาฟั่นเฝือ หยอกหยาบแลแสลง

  ค . ยอ หน้าเนื้อใจเสือ กลับกลอก

  ง. ความดุร้าย ความหยิ่งกำเริบ อกตัญญู

 • Question 6
  120 seconds
  Q.

  ข้อใดกล่าวถึงการไม่ประมาณตน

  answer choices

  ก. กำเริบเอิบเกินสกุล หยิ่งก้อ

  ข. หึงจิตคิดเกลียดคน ดีกว่า ตัวแฮ

  ค. พักตร์จิตผิดกันประมาณ ยากรู้

  ง. พูดมากเปล่าเปลืองปน ปดเหล้น

 • Question 7
  120 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นสามสิ่งควรจะหวงแทน หรือต่อสู้เพื่อรักษา

  answer choices

  ก. ความสุขสบาย มิตรดี ใจสบาย

  ข. ศาสนา ยุติธรรม บำเพ็ญประโยชน์

  ค. หนังสือดี เพื่อนดี ใจเย็นดี

  ง. ชื่อเสียงยศศักดิ์ บ้านเมืองของตน มิตรสหาย

 • Question 8
  120 seconds
  Q.

  “พักตร์จิตผิดกันประมาณ ยากรู้” มีความหมายตรงกับสำนวนในข้อใด

  answer choices

  ก. ใจดีสู้เสือ

  ข. หน้าเนื้อใจเสือ

  ค. ปากว่าตาขยิบ

  ง. ปากหวานก้นเปรี้ยว

 • Question 9
  120 seconds
  Q.

  “สิ่งใดในโลกล้วน เปลี่ยนแปลง

  หนึ่งชราหย่อนแรง เร่งร้น

  ความตายติดตามแสวง ทำชีพ ประลัยเฮย

  สามส่วนควรคิดค้น คติรู้เตรียมคอย”

  คำประพันธ์ข้างต้นนี้ กล่าวถึงเรื่องใด

  answer choices

  ก. ไตรทวาร

  ข. สังสารวัฏ

  ค. อริยสัจ

  ง. ไตรลักษณ์

 • Question 10
  120 seconds
  Q.

  จากโคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์ข้อใดเป็นสิ่งที่ “ควรใฝ่เฝ้า แต่ตั้งอธิษฐาน”

  answer choices

  ก. สงบระงับดับประสงค์ สิ่งเศร้า

  ข. ประพฤติเพื่อประโยชน์ศรี สวัสดิ์ทั่ว กันแฮ

  ค. ปัญญาตรองตริล้ำ ลึกหลาย

  ง. สิ่งเกษมสุขเปรมปรีดิ์ ดาพรั่ง พร้อมแฮ

 • Question 11
  120 seconds
  Q.

  ความประพฤติในข้อใดที่ควรละเว้น

  answer choices

  ก. หนึ่งยุติธรรมไป่มี เลือกผู้

  ข. มากเพื่อนผู้วานการ ชีพได้

  ค. หนึ่งขาดปราศโทษา คติห่อ ใจเฮย

  ง. อีกหนึ่งห่อนรู้คุณ ใครปลูกฝังแฮ

 • Question 12
  120 seconds
  Q.

  นฤทุมนาการ มีความหมายตามรูปศัพท์ตรงตามข้อใด

  answer choices

  ก. สภาพที่ไม่เคยเสียใจ

  ข. สภาพที่ผู้ประพฤติตามไม่เคยเสียใจ

  ค. ผู้ประพฤติตามกิจไม่เคยเสียใจ

  ง. กิจที่ผู้ประพฤติยังไม่เคยเสียใจ

 • Question 13
  120 seconds
  Q.

  การพูดเพศนิทาน ในโคลงสุภาษิตนฤทุมนาการนั้นเป็นการพูดเช่นไร

  answer choices

  ก. คำพูดพ่างลิขิต เขียนร่าง เรียงแฮ

  ข. เท็จและจริงจานเจือ คละเคล้า

  ค. บอกข่าวเล่าเหตุผล เรื่องร้าย

  ง. ...............คนพูดฟุ้ง ฟั่นเฝือ

 • Question 14
  120 seconds
  Q.

  “ใดกิจผิดพลาดแล้ว ไป่ละ ลืมเลย

  หย่อนทิฐิมานะ อ่อนน้อม

  ขอโทษเพื่อคารวะ ...........................

  ดีกว่าปดอ้อมค้อม คิดแก้โดยโกง”

  ควรเติมข้อความใดลงในช่องว่างจึงจะถูกต้อง

  answer choices

  ก. คิดใคร่ ครวญนา

  ข. การชอบ ธรรมนา

  ค. วายบาด หมางแฮ

  ง. ท่านทั่ว ไปนา

 • Question 15
  120 seconds
  Q.

  ข้อใดสอนให้คนใช้วิจารณญาณในการฟัง

  answer choices

  ก. ไป่ฟังคนพูดฟุ้ง ฟั่นเฝือ

  ข. พาทีมีสติรั้ง รอคิด

  เท็จและจริงจานเจือ คละเคล้า

  รอบคอบชอบแลผิด ก่อนพร้อง

  ค. ยินคดีมีเรื่องน้อย ใหญ่ไฉน ก็ดี

  ง. สามารถอาจห้ามงด วาจา ตนเฮย

  ยังบ่ลงเห็นไป เด็ดด้วน

  ปางเมื่อยังโกรธา ขุ่นแค้น

 • Question 16
  120 seconds
  Q.

  นิทานอีสปเป็นเรื่องที่แปลมาจากนิทานของชาติใด

  answer choices

  ก. กรีก

  ข. โรมัน

  ค. อังกฤษ

  ง. ฝรั่งเศส

 • Question 17
  120 seconds
  Q.

  “อีสปปกรณัม” คำว่า “ปกรณัม” ในที่นี้แปลว่าอะไร

  answer choices

  ก. ตอน

  ข. เรื่อง ตำรา

  ค. นิทาน

  ง. ตำนาน

 • Question 18
  120 seconds
  Q.

  ข้อใดมีความหมายต่างกับคำว่า “ปรปักษ์”

  answer choices

  ก. ริปู

  ข. นิกร

  ค. อมิตร

  ง. ดัสกร

 • Question 19
  120 seconds
  Q.

  เรื่องบิดากับบุตรทั้งหลาย ให้ข้อคิดแก่ผู้อ่านตามข้อใด

  answer choices

  ก. ให้พี่น้องมีความซื่อสัตย์ต่อกัน

  ข. ให้บุตรมีความกตัญญูรู้คุณบิดา

  ค. ให้บิดามีความรักใคร่ในตัวบุตรทุกคนเท่า ๆ กัน

  ง. ให้พี่น้องมีความรักใคร่สามัคคีปรองดองเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

 • Question 20
  120 seconds
  Q.

  นิทานอีสปเรื่องสุนัขป่ากับลูกแกะ ให้ข้อคิดแก่ผู้อ่านตามข้อใด

  answer choices

  ก. คบสองหนองแหลก

  ข. คบคนจรหมอนหมิ่น

  ค. คบคนพาลพาลพาไปหาผิด

  ง. คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ

 • Question 21
  120 seconds
  Q.

  นิทานอีสปเรื่องกระต่ายกับเต่า ให้ข้อคิดแก่ผู้อ่านในเรื่องใด

  answer choices

  ก. อย่าลืมตัว

  ข. อย่าไว้ใจทาง

  ค. อย่าวางใจคน

  ง. อย่าประมาทกำลังของคู่ต่อสู้

 • Question 22
  120 seconds
  Q.

  ข้อใดให้ความหมายของคำศัพท์ไว้ไม่ถูกต้อง

  answer choices

  ก. มละ = ความมัวหมอง

  ข. เชื้อวงศ์ = ญาติพี่น้อง

  ค. เชาวน์ชาญ = ปัญญาหรือความฉับไวที่ชัดเจน

  ง. เบียนบีฑา = เบียดเบียน

 • Question 23
  180 seconds
  Q.

  กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า ถอดความมาจากกวีนิพนธ์ของใคร

  answer choices

  พระยาอุปกิตศิลปสาร

  โทมัส เกรย์

  โทมัส อันวาเอดิสัน

  นิ่ม กาญจนาชีวะ

 • Question 24
  180 seconds
  Q.

  ใครเป็นผู้แปลกวีนิพนธ์เรื่องรำพึงในป่าช้า

  answer choices

  พระยาอุปกิตศิลปสาร

  นิ่ม กาญจนาชีวะ

  เสฐียรโกเศศ

  นาคะประทีป

 • Question 25
  180 seconds
  Q.

  “วังเอ๋ยวังเวง หง่างเหง่ง! ย่ำค่ำระฆังขาน”

  ข้อความข้างต้นใช้โวหารภาพพจน์แบบใด

  answer choices

  อติพจน์

  บุคลาธิษฐาน

  สัทพจน์

  อุปมา

 • Question 26
  180 seconds
  Q.

  คำประพันธ์ต่อไปนี้มีคุณค่าด้านใด

  “นกเอ๋ยนกแสก จับจ้องร้องแจ๊กเพียงแถกขวัญ

  อยู่บนยอดหอระฆังบังแสงจันทร์ มีเถาวัลย์รุงรังถึงหลังคา

  เหมือนมันฟ้องดวงจันทร์ให้ผันดู คนมาสู่ซ่องพักมันรักษา

  ถือเป็นที่รโหฐานนมนานมา ให้เลื่อมผาสุกสันต์ของมันเอย”

  answer choices

  คุณค่าด้านวรรณศิลป์ ด้านการใช้คำ

  คุณค่าด้านวรรณศิลป์ ด้านการใช้ภาพพจน์

  คุณค่าด้านสังคม ด้านการให้ข้อคิด

  คุณค่าด้านสังคม ด้านการแปล

 • Question 27
  120 seconds
  Q.

  ข้อใดคือแก่นของนิราศ

  answer choices

  อธิบายความรู้และเปรียบเทียบกับสิ่งที่พบเห็น

  การพรรณนาถึงนางผูเป็นที่รัก โดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่เคยพบเห็น

  แสดงความคิดเห็นและอธิบายความรู้และเปรียบเทียบกับสิ่งที่พบเห็น

  เมื่อถึงตำบล สถานที่ใด หรือพบเห็นสิ่งใดจะเปรีบยเทียบพรรณนาคร่ำครวญถึงนางที่รัก

 • Question 28
  120 seconds
  Q.

  ''ให้เห็นอกตกยากเมื่อจาจร ไปดงแดนป่า พนาวัน


  คำประพันธ์ในข้อใดมีความหมายต่างจากคำที่ขีดเส้นใต้

  answer choices

  น้อยกับพุ่มเพื่อนไร้ในไพรสัณฑ์

  กับนายแสงเเจ้งทางกลางอารัญ

  ตัวข้าบาทจะนิราศออกแรมไพร

  ขออารักษ์ศักดิ์สิทธิ์ที่สิ่งหอย

 • Question 29
  120 seconds
  Q.

  ''ครู่หนึ่งถึงชะวากชากลูกหว้า ล้วนพฤกษายางยูงสูงไสว


  คำประพันธ์ในข้อใดมีความหมายเหมือนคำที่ขีดเส้นใต้

  answer choices

  ดูโล่งลิ่วทิวรุกขะเรียนรัน

  ลงอวนอ้อมโอบสกัดเอามัจฉา

  ต่อยเลียบเดินเนินโขดสิงขรคัน

  สมประกอบได้แต่กอดสอด เขนย

 • Question 30
  120 seconds
  Q.

  คำประพันธ์ในข้อใด ถ้าแบ่งวรรคผิดจะทำให้สื่อความหมายผิด

  answer choices

  พอฟ้าคล้ำพลบลงหรุบหรู่ ยุงออกฉู่ชิงพลบตบไม่ไหว

  ได้รับรองป้อฝกันเพียนงควันไฟ แต่หายใจมิใคร่ออกด้วยอับอาย

  โอ้ยามยากจากเมืงแล้วลืมมุ้ง มากรำยุงเวทนาประดาหาย

  จะกรวดน้ำคว่ำขันจนวันตาย แม้เจ้านายท่านไม่ใช้แล้วไม่มา

Report Quiz
Join a game