ภูมิปัญญาไทย
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดคือภูมิปัญญาไทย

  answer choices

  ผลงานของไทยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต

  เอกลักษณ์เฉพาะและพื้นฐานการใช้ชีวิตของคนไทย

  เอกลักษณ์ที่ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง

  วิธีการและผลงานของคนไทยที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  ข้อใด ไม่ใช่ปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา

  answer choices

  สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

  การลอกเลียนแบบธรรมชาติ

  ความพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติ

  ความพยายามที่จะปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติ

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ

  answer choices

  การทอผ้า

  การสร้างโบสถ์

  การใช้คันไถไถนา

  การปลูกบ้าน

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  ภูมิปัญญาในอดีตที่ไม่มีแล้วในปัจจุบัน คืออะไร

  answer choices

  การสร้างที่อยู่อาศัย

  การประกอบอาชีพ

  การแต่งกายและกินอาหาร

  การปกครองและระบบไพร่

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นภูมิปัญญาในสมัยสุโขทัยเพื่อเอาชนะธรรมชาติ

  answer choices

  การสร้างเตาทุเรียง

  การสร้างถนนพระร่วง

  การสร้างตระพังเงิน ตระพังทอง

  การนิมนต์พระจากนครศรีธรรมราช

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  หากจะศึกษาการใช้ยาตามแพทย์แผนโบราณ นักเรียนควรไปศึกษาที่วัดใด

  answer choices

  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ

  เจดีย์พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม

  วัดถ้ำกระบอก จังหวัดสระบุรี

  วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  นักเรียนควรอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยอย่างไร

  answer choices

  รวบรวมเขียนไว้เป็นตำรา

  สิ่งใดดี ก็ควรปฏิบัติต่อไป

  เชิญชวนให้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้

  ออกกฎหมายลงโทษผู้ไม่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  การตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีโดยตั้งอยู่ในบริเวณที่มีแม่น้ำเจ้าพระยา ป่าสัก ลพบุรี ไหลผ่าน จัดเป็นภูมิปัญญาของมนุษย์ในด้านใด

  answer choices

  เอาชนะธรรมชาติ

  แก้ปัญหาในชีวิต

  เพื่อจัดระเบียบสังคม

  ปรับตัวให้สอดคล้องกับธรรมชาติ

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นการแสดงออกที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อด้านจิตวิญญาณ

  answer choices

  การปลูกบ้านอยู่ริมน้ำ

  การทำบุญในวันออกพรรษา

  การสร้างเจดีย์เพื่อบูชาผู้ล่วงลับ

  การประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  การแต่งกายของหญิงชาวอยุธยาที่นุ่งโจงกระเบนและห่มผ้าแถบ จัดเป็นภูมิปัญญาด้านใด

  answer choices

  การดำรงชีวิต

  การประกอบอาชีพ

  การจัดระเบียบสังคม

  การแสดงออกทางศิลปะ

Report Quiz
Join a game