ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนแทน
8 months ago
0848890718
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  20 seconds
  Q.

  การจ่ายเงินชดเชยประกันสังคมจ่ายในกรณีใดต่อไปนี้

  answer choices

  กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

  กรณีคลอดบุตร

  กรณีชราภาพ

  ถูกทุกข้อ

 • Question 2
  20 seconds
  Q.

  ข้อใดคือเว็ปไซด์ของสำนักงานประกันสังคม

  answer choices

  www.sso.go.th

  http://www.mol.go.th

  http://www.labour.go.th

  http://www.dsd.go.th

 • Question 3
  20 seconds
  Q.

  นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมสำหรับการประกันกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนอกงาน คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย ไม่เกินร้อยละเท่าใด ของค่าจ้าง

  answer choices

  ร้อยละ 1

  ร้อยละ 1.5

  ร้อยละ 3

  ร้อยละ 5

 • Question 4
  20 seconds
  Q.

  สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม การคุ้มครองกรณีไม่เนื่องจากการทำงาน มีกี่กรณี

  answer choices

  4 กรณี

  7 กรณี

  3 กรณี

  6 กรณี

 • Question 5
  20 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่สิทธิประโยชน์การประกันสังคม กรณีไม่เนื่องจากการทำงาน

  answer choices

  กรณีว่างงาน

  กรณีปิดงาน

  กรณีทุพพลภาพ

  กรณีเสียชีวิต

 • Question 6
  20 seconds
  Q.

  ข้อใดหมายถึง เงินสมทบ

  answer choices

  เงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม

  เงินที่นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล หรือเงินที่ผู้ประกันตนและรัฐบาลร่วมกันจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม

  เงินที่ลูกจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม

  เงินที่รัฐบาลจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม

 • Question 7
  20 seconds
  Q.

  ลูกจ้างจะไม่เป็นผู้ประกันตนอีกต่อไปในกรณีใด

  answer choices

  ตาย

  สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง

  ลาออก

  ถูกทั้ง ก และ ข

 • Question 8
  20 seconds
  Q.

  กรณีเจ็บป่วยฯ และกรณีทุพพลภาพ จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่ากี่เดือน ภายในระยะเวลากี่เดือน ก่อนวันรับบริการทางการแพทย์

  answer choices

  จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือน

  จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือน

  จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน

  จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน

 • Question 9
  20 seconds
  Q.

  สิทธิประโยชน์ กรณีสงเคราะห์บุตร ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละกี่บาทต่อบุตร 1 คน

  answer choices

  400 บาท/เดือน

  600 บาท/เดือน

  900 บาท/เดือน

  1,000 บาท/เดือน

 • Question 10
  20 seconds
  Q.

  ข้อใดหมายถึง เงินสมทบ?

  answer choices

  เงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม

  เงินที่ลูกจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม

  เงินที่รัฐบาลจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม

  เงินที่นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล หรือเงินที่ผู้ประกันตนและรัฐบาลร่วมกันจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม

Report Quiz
Join a game