ชุดที่ 1 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
9 months ago
koykamolnet_75807
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
15 QuestionsShow answers
 • Question 1
  45 seconds
  Q. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุในการทำการค้าระหว่างประเทศ
  answer choices
  ทรัพยากรธรรมชาติที่แตกต่างกัน
  ต้นทุนการผลิตของแต่ละประเทศไม่เท่ากัน
  แต่ละประเทศมีระบอบการปกครองที่แตกต่างกัน
  แต่ละประเทศมีรสนิยมในการบริโภคที่แตกต่างกัน
 • Question 2
  45 seconds
  Q. ประเทศใดมีการใช้นโยบายการค้าที่แตกต่างจากข้ออื่น
  answer choices
  ประเทศเนเวอร์แลนด์ ห้ามนำเข้าสินค้าผิดลิขสิทธิ์
  ประเทศแอตแลนติส เก็บภาษีอัตราต่ำมาก สินค้าบางชนิดไม่เก็บภาษี
  ประเทศแอดการ์ด มีดุลการค้าเกินดุลต่อเนื่องมาห้าปีแล้ว
  ประเทศวากานด้า ตั้งกำแพงภาษีศุลกากร เพื่อคุ้มครองสินค้าที่ผลิตภายในประเทศตน
 • Question 3
  45 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นผลของการดำเนินนโยบายการค้าแบบคุ้มกัน

  answer choices

  การผลิตในประเทศขยายตัว

  การค้าระหว่างประเทศขยายตัว

  สินค้าเข้ามามีราคาขายในประเทศสูงขึ้น

  เกิดดุลการค้าขาดดุล

 • Question 4
  45 seconds
  Q.

  เพราะเหตุใดรัฐบาลจึงมีการจำกัดสินค้านำเข้า

  answer choices

  เพราะแก้ไขปัญหาเกินดุลการค้า

  เพราะแก้ไขปัญหาขาดดุลการค้า

  เพราะต้องการประเทศนำเข้าสินค้ามากขึ้น

  เพราะต้องการประเทศส่งออกสินค้ามากขึ้น

 • Question 5
  45 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่จัดอยู่ในสินค้าส่งออก 5 อันดับแรกของประเทศไทย

  answer choices

  รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

  อัญมณีและเครื่องประดับ

  เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ

  เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

 • Question 6
  45 seconds
  Q.

  การค้าระหว่างประเทศมีประโยชน์อย่างไร

  answer choices

  ทำให้ประหยัดทรัพยากรในการผลิต

  ช่วยให้สินค้าส่งออกมีราคาสูงขึ้นและส่งออกมากขึ้น

  ทำให้มีสมาชิกจากทั่วโลกเข้ามาแก้ไขปัญหาการค้า

  ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนสินค้าในบางประเทศได้

 • Question 7
  45 seconds
  Q.

  ข้อใดจัดเป็นการลงทุนระหว่างประเทศในรูปแบบของการลงทุนทางตรง

  answer choices

  สุชญา นำเงินไปลงทุนตั้งบริษัทผลิตกระเป๋าที่ประเทศเวียดนาม

  ชนาธิป ลงทุนไปซื้อทองคำเก็บไว้จำนวนมากเพื่อเก็งกำไรในอนาคต

  พนา นำเงินไปฝากที่ธนาคารต่างประเทศ เพราะเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยสูง

  ใยแก้ว นำเงินไปซื้อหุ้นของบริษัทซัมซุงของประเทศเกาหลีใต้

 • Question 8
  45 seconds
  Q.

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

  answer choices

  ธนาคารกลางเป็นผู้กำหนดอัตราแลกเปลี่ยน

  อัตราขาย (Selling) คือ อัตราที่ธนาคารขายให้ (ราคาสูง)

  หากซื้อของจากต่างประเทศได้ในราคาที่ถูกลง แสดงว่าเงินบาทแข็งค่า

  เงินสกุลใดแข็ง แสดงว่าเงินสกุลนั้นมีค่าลดลง

 • Question 9
  45 seconds
  Q.

  ข้อใดกล่าวถึงดุลการชำระเงินระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้อง

  answer choices

  ผลรวมของบัญชีดุลการค้าและบัญชีดุลบริการ

  ผลรวมของบัญชีเดินสะพัดและบัญชีเงินทุน

  ผลรวมของบัญชีดุลการค้าและบัญชีเงินทุน

  ผลรวมของบัญชีเดินสะพัดและบัญชีดุลบริการ

 • Question 10
  45 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่จัดเป็นองค์ประกอบของบัญชีเดินสะพัด

  answer choices

  การรับและให้เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ

  มูลค่าสินค้านำเข้าและส่งออก

  หนี้สินทางการเงินระหว่างประเทศ

  มูลค่าการบริการระหว่างประเทศ

 • Question 11
  45 seconds
  Q.

  หากเกิดดุลการชำระเงินระหว่างประเทศเกินดุล จะส่งผลต่อเงินทุนสำรองระหว่างประเทศอย่างไร

  answer choices

  ส่งผลให้เงินทุนสำรองระหว่างประเทศติดลบ

  ส่งผลให้เงินทุนสำรองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น

  ส่งผลให้เงินทุนสำรองระหว่างประเทศลดลง

  ไม่ส่งผลต่อเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ

 • Question 12
  45 seconds
  Q.

  องค์กรระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจในข้อใดจัดอยู่ในระดับภูมิภาคทั้งหมด

  answer choices

  WTO , IMF และ EU

  ASEAN , UNCTAD และ APEC

  ASEAN , IBRD และ OPEC

  ADB , EU และ ASEAN

 • Question 13
  45 seconds
  Q.

  อุปสรรคของการก่อตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนคืออะไร

  answer choices

  ประชากรแต่ละประเทศไม่ให้ความร่วมมือ

  แต่ละประเทศมีการใช้นโยบายเสรีทางการค้า

  แต่ละประเทศมีการใช้นโยบายคุ้มกันทางการค้า

  แต่ละประเทศมีผลผลิตในการส่งออกเหมือนกัน

 • Question 14
  45 seconds
  Q.

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

  answer choices

  หน้าที่หลักขององค์การค้าโลก (WTO) คือ รักษาเสถียรภาพของเงินตราสกุลหลัก

  สหภาพยุโรป (EU) เป็นตลาดส่งออกสินค้าที่สำคัญของไทย

  ธนาคารโลก (IBRD) มีการให้กู้เงินในระยะยาว

  วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่ม APEC คือการกำจัดอุปสรรคหรือข้อจำกัดทางการค้า

 • Question 15
  45 seconds
  Q.

  ประเทศในข้อใดจัดเป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสามทั้งหมด

  answer choices

  จีน ไทย และอินเดีย

  อินโดนีเซีย นิวซีแลนด์ และฟิลิปปินส์

  ญี่ปุ่น จีน และมาเลเซีย

  บรูไน สิงคโปร์ และออสเตรเลีย

Report Quiz
Join a game