แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้เรื่อง การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
9 months ago
work135016
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
11 QuestionsShow answers
 • Question 1
  20 seconds
  Q.

  ข้อใดหมายถึง ระบบสื่อสารข้อมูล ได้ถูกต้องที่สุด

  answer choices

  ระบบการโอนถ่ายข้อมูลหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างต้นทางหรือปลายทาง

  ระบบเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างผู้ส่งและผู้รับ

  ระบบที่ใช้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์

  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

 • Question 2
  20 seconds
  Q.

  ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบระบบสื่อสารข้อมูล

  answer choices

  ผู้ส่งหรืออุปกรณ์ส่งข้อมูล (Sender)

  ผู้รับหรืออุปกรณ์รับข้อมูล (Receiver)

  สื่อหรือตัวกลาง (Media)

  ระบบเครือข่าย

 • Question 3
  20 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่ สื่อหรือตัวกลางประเภทไร้สาย

  answer choices

  สัญญาน Wirless Brultoot

  Access Point

  ดาวเทียม (Satellite)

  สาย Fiber-optic cable

 • Question 4
  20 seconds
  Q.

  ข้อใดคือขั้นตอนแรกในการพัฒนาเว็บไซต์

  answer choices

  จัดหาข้อมูลและภาพที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์

  วางแผนเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์

  ตรวจสอบผลการแสดงเว็บไซต์

  จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายลูกข่าย

 • Question 5
  20 seconds
  Q.

  เว็บไซต์เปรียบเทียบได้กับอะไรของหนังสือ

  answer choices

  ตัวเล่มหนังสือ

  ปกหนังสือ

  หน้าแต่ละหน้าของหนังสือ

  หน้าแรกของหนังสือ

 • Question 6
  20 seconds
  Q.

  งานออกแบบเว็บไซด์ออนไลน์เราสามารถใช้เว็บไซดืใดในการทำ

  answer choices

  www.facebook.com

  www.youtube.com

  www.wix.com

  www.sanook.com

 • Question 7
  20 seconds
  Q.

  Homepage คือ ข้อใดของ web site *

  answer choices

  หลาย ๆ หน้า

  หน้าสุดท้าย

  หน้าเนื้อหา

  หน้าแรก

 • Question 8
  20 seconds
  Q.

  Homepage คือ ข้อใดของ web site *

  answer choices

  หลาย ๆ หน้า

  หน้าสุดท้าย

  หน้าเนื้อหา

  หน้าแรก

 • Question 9
  20 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นไฟล์ที่มีคุณสมบัติการเคลื่อนไหว (Animation)

  answer choices

  .jpg

  .png

  .bmp

  .gif

 • Question 10
  20 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของการเชื่อมโยงบนเว็บเพจ

  answer choices

  การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

  การเชื่อมโยงด้วยเสียง

  การเชื่อมโยงด้วยอีเมล์

  การเชื่อมโยงภายในเว็บเพจหน้าเดียวกัน

 • Question 11
  20 seconds
  Q.

  ถ้าต้องการสร้างแผนที่ ควรใช้อะไร

  answer choices

  Google Site

  Google Map

  Google Search

  Google Drive

Report Quiz
Join a game