แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิชาไทยอารยศึกษา
9 months ago
nunoung555_98222
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
60 QuestionsShow answers
 • Question 1
  20 seconds
  Q.

  ข้อใดคือความเจริญที่สูงกว่าความจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต เป็นวัฒนธรรมชั้นสูงที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในด้านต่างๆ

  answer choices

  วัฒนธรรม

  อารยธรรม

  ขนบธรรมเนียม

  ประเพณี

 • Question 2
  20 seconds
  Q.

  ศตวรรษเป็นการนับช่วงเวลากี่ปี

  answer choices

  5 ปี

  10 ปี

  50 ปี

  100 ปี

 • Question 3
  20 seconds
  Q.

  แนวคิดใดไม่ใช่แนวคิดเกี่ยวกับถิ่นเดิมของชนชาติไทย

  answer choices

  ถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่ในบริเวณตอนกลางของจีน

  ถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่ในแถบเทือกเขาเทียนชาน

  ถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่ในคาบสมุทรมลายูและหมู่เกาะอินโดนีเซีย

  ถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบัน

 • Question 4
  20 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่เข้าพวก

  answer choices

  อัลไต

  หนังสือเรื่องหลักไทย

  หลวงวิจิตรวาทการ

  มองโกล

 • Question 5
  20 seconds
  Q.

  นักวิชาการไทยข้อใดมีแนวคิดแตกต่างจากคนอื่น

  answer choices

  หลวงวิจิตรวาทการ

  พระยาอนุมานราชธน

  พระยาประชากิจกรจักร

  สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

 • Question 6
  20 seconds
  Q.

  หลักฐานใดสนับสนุนแนวคิดว่าชนชาติไทยมาจากทางตอนกลางของประเทศจีน

  answer choices

  หนังสือเรื่องชาติไทย

  หนังสือเรื่องหลักไทย

  หนังสือเรื่องไครเส

  พงศาวดารโยนก

 • Question 7
  20 seconds
  Q.

  แนวคิดข้อใดเป็นแนวคิดความเป็นมาของชนชาติไทยที่นักประวัติศาสตร์ในปัจจุบันไม่ยอมรับเพราะไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน

  answer choices

  แนวความคิดถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่ทางแถบภูเขาอัลไตในมองโกเลีย

  แนวความคิดถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่บริเวณตอนกลางของแม่น้ำฮวงโห

  แนวความคิดถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่บริเวณตอนใต้ของจีน

  แนวคิดถิ่นกำเนิดของคนไทยอยู่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยหรือในอินโดจีน

 • Question 8
  20 seconds
  Q.

  กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เชื่อว่าถิ่นกำเนิดของคนไทยอยู่บริเวณใด

  answer choices

  บริเวณเทือกเขาอัลไต

  บริเวณประเทศไทยปัจจุบัน

  บริเวณมณฑลเสฉวนตอนกลางของประเทศจีน

  บริเวณเอเชียอาคเนย์

 • Question 9
  20 seconds
  Q.

  นักวิชาการไทยคนใด ที่แต่งหนังสือว่าถิ่นกำเนิดของคนไทยอยู่บริเวณเทือกเขาอัลไต

  answer choices

  กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

  พระยาอนุมานราชธน

  หลวงวิจิตรวาทการ

  ขุนวิจิตรมาตรา

 • Question 10
  20 seconds
  Q.

  การสำรวจเชื้อชาติและภาษาเป็นหลักฐานใช้สนับสนุนแนวคิดว่าไทยมาจากที่ไหน

  answer choices

  บริเวณเอเชียอาคเนย์

  บริเวณตอนเหนือของจีน

  บริเวณทางตอนใต้ของจีน

  บริเวณตอนกลางของจีน

 • Question 11
  20 seconds
  Q.

  หลักฐานจากการศึกษาโครงกระดูกมนุษย์ที่ขุดค้นพบที่บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี เชื่อว่าคนไทยมีถิ่นกำเนิดอยู่บริเวณใด

  answer choices

  เอเชียอาคเนย์

  ประเทศไทยในปัจจุบัน

  ตอนเหนือของประเทศจีน

  ตอนใต้ของประเทศจีน

 • Question 12
  20 seconds
  Q.

  หลักฐานจากการศึกษาโดยใช้ความถี่ของยีนส์ กลุ่มเลือดและฮีโมโกลบินอี หลักพันธุศาสตร์ เชื่อว่าคนไทยมีถิ่นกำเนิดอยู่บริเวณใด

  answer choices

  ประเทศไทยในปัจจุบัน

  ตอนกลางของประเทศจีน

  เอเชียอาคเนย์

  มณฑลเสฉวน

 • Question 13
  20 seconds
  Q.

  หลักฐานข้อใดไม่มีความสัมพันธ์กัน

  answer choices

  ภาษาศาสตร์

  ศาสตราจารย์ชิน อยู่ดี

  บ้านเชียง

  ภาษากะได

 • Question 14
  20 seconds
  Q.

  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ข้อใดที่มีความน่าเชื่อถือน้อยที่สุด

  answer choices

  หนังสือที่แต่งขึ้น

  ฮีโมโกลบิน

  ภาษาศาสตร์

  แหล่งโบราณคดี

 • Question 15
  20 seconds
  Q.

  ประเทศไทยและประเทศในอินโดจีน หรือบริเวณคาบสมุทรมลายูและหมู่เกาะต่าง ๆ ในอินโดนีเซีย หมายถึงภูมิภาคบริเวณใด

  answer choices

  สุวรรณภูมิ

  เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ

  เอเชียใต้

  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 • Question 16
  20 seconds
  Q.

  ดินแดนบริเวณที่มีแผ่นดินผืนใหญ่ปลายทวีปยื่นยาวไปจรดมหาสมุทรซึ่งคั่นกลางระหว่างอินเดียกับจีนเป็นชื่อที่รู้จักในอดีตว่าอะไร

  answer choices

  สุวรรณภูมิ

  เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ

  เอเชียใต้

  อุษาคเนย์

 • Question 17
  20 seconds
  Q.

  อารยธรรมอินเดียที่เข้ามามีอิทธิพลสำคัญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือข้อใด

  answer choices

  การศึกษา

  การนับถือศาสนา

  การประกอบอาหาร

  การแต่งกาย

 • Question 18
  20 seconds
  Q.

  อาณาจักรเจนละในอดีตมีศูนย์กลางอยู่เมืองใด

  answer choices

  อู่ทอง

  ศรีจนาศะ

  วิมายปุระ

  อิศานปุระ

 • Question 19
  20 seconds
  Q.

  ร่องรอยอารยธรรมที่ปรากฏหลักฐานยืนยันว่ามีการก่อร่างสร้างอารยธรรมเป็นอาณาจักร แคว้นเล็กแคว้นน้อยตามภูมิภาคต่าง ๆ เริ่มในช่วงใดเป็นต้นมา

  answer choices

  พุทธศตวรรษที่ 10

  พุทธศตวรรษที่ 11

  พุทธศตวรรษที่ 12

  พุทธศตวรรษที่ 13

 • Question 20
  20 seconds
  Q.

  อาณาจักรใดมีศูนย์กลางอยู่บริเวณภาคกลาง

  answer choices

  ทวารวดี

  โยนกนาคพันธุ์

  หิรัญเงินยาง

  หริภุญชัย

 • Question 21
  20 seconds
  Q.

  อาณาจักรใดอยู่ในบริเวณภาคเหนือ

  answer choices

  ละโว้

  ศรีวิชัย

  โยนกเชียงแสน

  ศรีโคตรบูรณ์

 • Question 22
  20 seconds
  Q.

  แคว้นใดไม่ได้อยู่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  answer choices

  ศรีโคตรบูรณ์

  เสมาศรีจนาศะ

  วิมายปุระ

  ศรีเทพ

 • Question 23
  20 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่เข้าพวก

  answer choices

  ศรีวิชัย

  ภูกามยาว

  ตามพรลิงค์

  ลังกาสุกะ

 • Question 24
  20 seconds
  Q.

  อาณาจักรตามพรลิงค์ปัจจุบันคือจังหวัดใด

  answer choices

  นครสวรรค์

  นครศรีธรรมราช

  นครนายก

  นครปฐม

 • Question 25
  20 seconds
  Q.

  เมืองออกแก้ว เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรใด

  answer choices

  ฟูนัน

  เจนละ

  ละโว้

  หริภุญชัย

 • Question 26
  20 seconds
  Q.

  อาณาจักรใดรับพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์เข้ามาเป็นครั้งแรก

  answer choices

  ศรีวิชัย

  ภูกามยาว

  ตามพรลิงค์

  โยนกเชียงแสน

 • Question 27
  20 seconds
  Q.

  พระพุทธสิหิงค์ ที่ประดิษฐานอยุ่ที่เชียงใหม่ในปัจจุบันได้รับมาจากอาณาจักรใด

  answer choices

  หริภุญชัย

  ละโว้

  ตามพรลิงค์

  ลังกาสุกะ

 • Question 28
  20 seconds
  Q.

  จดหมายเหตุจากจีนได้บันทึกถึงเมืองที่ชื่อ หลอหู หมายถึงเมืองใด

  answer choices

  ละโว้

  อโยธยา

  อิศานปุระ

  หริหราลัย

 • Question 29
  20 seconds
  Q.

  ยโศธรปุระ เป็นชื่อเมืองหลวงของอาณาจักรใด

  answer choices

  ฟูนัน

  เจนละ

  ละโว้

  ขอม

 • Question 30
  20 seconds
  Q.

  เจ้าชายจิตรเสนหรือพระเจ้ามเหนทรวรมัน เป็นกษัตริย์อาณาจักรใด

  answer choices

  ละโว้

  วิมายะปุระ

  ฟูนัน

  เจนละ

 • Question 31
  20 seconds
  Q.

  พุทธศตวรรษที่ 15 – 16 ชนชาติใดได้มาขยายอำนาจเข้ามาในดินแดนไทย

  answer choices

  เขมร

  พม่า

  มอญ

  อินเดีย

 • Question 32
  20 seconds
  Q.

  เทพเจ้าองค์ใดในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูที่มีหน้าที่สร้างโลก

  answer choices

  พระศิวะ

  พระพรหม

  พระวิษณุ

  พระนารายณ์

 • Question 33
  20 seconds
  Q.

  เทพเจ้าองค์ใดในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูที่มีหน้าที่ปราบสิ่งชั่วร้ายและคุ้มครองโลก

  answer choices

  พระศิวะ

  พระพรหม

  พระวิษณุ

  พระอินทร์

 • Question 34
  20 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่เข้าพวก

  answer choices

  พระกฤษณะ

  พระพรหม

  พระวิษณุ

  พระนารายณ์

 • Question 35
  20 seconds
  Q.

  ข้อใดคือเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

  answer choices

  พระพรหม

  พระวิษณุ

  พระศิวะ

  พระนารายณ์

 • Question 36
  20 seconds
  Q.

  ศาสนาพุทธลัทธิใดที่ชาวตามพรลิงค์นับถือ

  answer choices

  หีนยาน-มหายาน

  เถรวาท-หีนยาน

  มหายาน-ลังกาวง

  สยามวงศ์-ลังกาวง

 • Question 37
  20 seconds
  Q.

  อาณาจักรละโว้ มีศูนย์กลางอยู่บริเวณจังหวัดใด

  answer choices

  นครปฐม

  ลพบุรี

  สุพรรณุบุรี

  นครราชสีมา

 • Question 38
  20 seconds
  Q.

  ศาสนาลัทธิใดนิยมสร้างประติมากรรมพระโพธิสัตว์

  answer choices

  มหายาน

  หีนยาน

  ไวษณพนิกาย

  ไศวนิกาย

 • Question 39
  20 seconds
  Q.

  ละโว้ มีสิ่งใดเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน

  answer choices

  จิตรกรรม

  พระพุทธรูป

  พระปรางค์

  เทวรูป

 • Question 40
  20 seconds
  Q.

  อาณาจักรหริภุญชัย มีศูนย์กลางราชธานีอยู่ที่จังหวัดใดในปัจจุบัน

  answer choices

  ลำปาง

  ลำพูน

  พะเยา

  เชียงใหม่

 • Question 41
  20 seconds
  Q.

  กษัตริย์องค์ใดที่ผนวกอาณาจักรหริภุญชัยเข้ากับอาณาจักรล้านนา

  answer choices

  พญามังราย

  พระนางจามเทวี

  พญาญีบา

  พญาติโลกราช

 • Question 42
  20 seconds
  Q.

  กษัตริย์องค์ใดเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรหิรัญเงินยาง

  answer choices

  พญามังราย

  พระนางจามเทวี

  สิงหนวัติ

  พญาลวจังกราช

 • Question 43
  20 seconds
  Q.

  “ภูกามยาว” คือชื่อเดิมของแคว้นใด

  answer choices

  โยนกเชียงแสน

  หริภุญชัย

  พะเยา

  หิรัญเงินยาง

 • Question 44
  20 seconds
  Q.

  กษัตริย์องค์ใดทรงสังคายนาพระไตรปิฏกเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  answer choices

  พญากือนา

  พญาติโลกราช

  พญามังราย

  พระนางจามเทวี

 • Question 45
  20 seconds
  Q.

  กษัตริย์องค์ใดทรงเป็นผู้ก่อตั้งเมืองเชียงใหม่

  answer choices

  พญากือนา

  พญาติโลกราช

  พญามังราย

  พญางำเมือง

 • Question 46
  20 seconds
  Q.

  พระพุทธรูปล้านนาได้รับอิทธิพลจากที่ใด

  answer choices

  ล้านช้าง-พุกาม

  ทวารวดี-ขอม

  สุโขทัย-พุกาม

  สุโขทัย-ล้านช้าง

 • Question 47
  20 seconds
  Q.

  อาณาจักรใดที่มีศูนย์กลางการปกครองอยู่บริเวณแถบเมืองจำปาสัก ทางตอนกลางของแม่น้ำโขง

  answer choices

  ฟูนัน

  เจนละ

  ศรีโคตรบูรณ์

  ขอม

 • Question 48
  20 seconds
  Q.

  อาณาจักรใดที่มีอาณาเขตอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ราบลุ่มในแม่น้ำโขงในลาว เวียดนามและกัมพูชา

  answer choices

  ฟูนัน

  เจนละ

  ศรีโคตรบูรณ์

  ขอม

 • Question 49
  20 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นปฐมกษัตริย์ของอาณาจักรล้านช้าง

  answer choices

  พระเจ้าฟ้างุ้ม

  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช

  ขุนลอ

  ขุนบรม

 • Question 50
  20 seconds
  Q.

  กษัตริย์พระองค์ใดทรงเคยปกครองเมืองเชียงใหม่และล้านช้าง

  answer choices

  พระเจ้าฟ้างุ้ม

  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช

  พระเจ้าสุริยวงษาธรรมิกราช

  ขุนบรมราชาธิราช

 • Question 51
  20 seconds
  Q.

  เจดีย์กู่กุด อยู่ที่จังหวัดใดในปัจจุบัน

  answer choices

  ลำปาง

  ลำพูน

  เชียงราย

  เชียงใหม่

 • Question 52
  20 seconds
  Q.

  การปกครองของไทยในอดีตได้รับอิทธิพลมาจากชาติใด

  answer choices

  เขมร

  พม่า

  มอญ

  อินเดีย

 • Question 53
  20 seconds
  Q.

  มังรายศาสตร์ เป็นกฎหมายในสมัยใด

  answer choices

  สุโขทัย

  อยุธยา

  ละโว้

  ล้านนา

 • Question 54
  20 seconds
  Q.

  การก่อตั้งอาณาจักรหริภุญชัยได้รับการสนับสนุนจากอาณาจักรใด

  answer choices

  โยนกเชียงแสน

  สูโขทัย

  หิรัญเงินยาง

  ละโว้

 • Question 55
  20 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่เข้าพวก

  answer choices

  เจดีย์กู่กุด

  พระนางจามเทวี

  พระเจ้าตนหลวง

  พระธาตุหริภุญชัย

 • Question 56
  20 seconds
  Q.

  ตำนานอาณาจักรใดเชื่อว่าล่มจมลงเนื่องจากได้รับอาถรรพ์จากการกินปลาไหลเผือก

  answer choices

  โยนกเชียงแสน

  ภูกามยาว

  หิรัญเงินยาง

  ภูกามยาว

 • Question 57
  20 seconds
  Q.

  เมืองเขลางค์นคร เป็นชื่อของจังหวัดใดในปัจจุบัน

  answer choices

  แม่ฮ่องสอน

  ลำปาง

  เชียงราย

  เชียงใหม่

 • Question 58
  20 seconds
  Q.

  โยนกนครราชธานีศรีช้างแส่น คือจังหวัดใดในปัจจุบัน

  answer choices

  ลำพูน

  ลำปาง

  เชียงราย

  เชียงใหม่

 • Question 59
  20 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่มีความสัมพันธ์กับข้ออื่นๆ

  answer choices

  สิงหนวัติ

  พญามังราย

  พญาลวจังกราช

  ปู่เจ้าลาวจก

 • Question 60
  20 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่เข้าพวก

  answer choices

  เทวกาล

  ขุนจอมธรรม

  ราชคฤ

  สิงหนวัติ

Report Quiz
Join a game