แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง สมดุลกล
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
25 QuestionsShow answers
 • Question 1
  120 seconds
  Q.

  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด

  answer choices

  วัตถุที่อยู่นิ่งถือว่าวัตถุนั้นสภาพสมดุล

  วัตถุที่เคลื่อนที่เร็วขึ้นอย่างคงที่เรียกว่า สมดุลจลน์

  คนโดดร่มจากเครื่องบินสู่พื้นดินอย่างปลอดภัยไม่เกี่ยวกับสมดุล

  สมดุลของวัตถุจำเป็นที่วัตถุต้องอยู่นิ่ง

 • Question 2
  120 seconds
  Q.

  ข้อใดกล่าวถูกต้อง

  answer choices

  ข้อ 1 , 2 และ 3

  ข้อ 1 , 3

  ข้อ 2 , 3

  ข้อ 1, 2

 • Question 3
  120 seconds
  Q.

  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันข้อใดที่เกี่ยวข้องกับสมดุลเนื่องจากแรงโดยตรง

  answer choices

  ข้อ 1 , 2 และ 3

  ข้อ 1 เท่านั้น

  ข้อ 2 เท่านั้น

  ข้อ 3 เท่านั้น

 • Question 4
  120 seconds
  Q.

  ภาพเวกเตอร์แทนแรงที่กระทำต่อวัตถุในรูปใดที่ทำให้เกิดสมดุล

  answer choices
 • Question 5
  120 seconds
  Q.

  ภาพเวกเตอร์แทนแรงที่กระทำต่อวัตถุในรูปใดที่ทำให้เกิดสมดุล

  answer choices
 • Question 6
  120 seconds
  Q.

  จากรูปจะต้องผูกเชือกที่ตำแหน่งใด แรงตึงเชือกจะมีค่ามากที่สุด

  answer choices

  D

  C

  B

  A

 • Question 7
  120 seconds
  Q.

  วัตถุทรงกลมวางนิ่งบนพื้นแตกต่างกันดังรูป จงบอกว่าวัตถุทรงกลมในแต่ละรูป จะมีเสถียรภาพการ สมดุลแบบใด

  answer choices

  ( 1 ) สมดุลสะเทิน ( 2 ) สมดุลไม่เสถียร ( 3 ) สมดุลเสถียร

  ( 1 ) สมดุลสะเทิน ( 2 ) สมดุลเสถียร ( 3 ) สมดุลไม่สะเสถียร

  ( 1 ) สมดุลไม่เสถียร (2 ) สมดุลสะเทิน ( 3 ) สมดุลเสถียร

  ( 1 ) สมดุลเสถียร (2 ) สมดุลไม่เสถียร ( 3 ) สมดุลสะเทิน

 • Question 8
  120 seconds
  Q.

  เมื่อแรง 2 แรง มากระทำกับต่อวัตถุ ปรากฏว่าวัตถุอยู่ในสภาพสมดุล ข้อความใดกล่าวถูกต้อง

  answer choices

  แรงทั้งสองต้องมีขนาดเท่ากัน แต่ทิศทางตรงข้ามกัน

  แรงทั้งสองต้องอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน

  แรงทั้งสองต้องอยู่ในระนาบเดียวกัน

  ถูกทั้ง 1 2 และ 3

 • Question 9
  120 seconds
  Q.

  เมื่อแรงสามแรงซึ่งไม่อยู่ในแนวเดียวกันกระทำต่อวัตถุ แล้ววัตถุอยู่ในสภาพสมดุล ข้อความใดกล่าวถูกต้อง

  answer choices

  แนวแรงทั้งสามต้องพบกันที่จุดๆหนึ่ง

  แรงทั้งสามอยู่ในระนาบเดียวกัน

  ผลรวมของแรงคู่ใดคู่หนึ่งจะมีขนาดเท่ากับแรงที่สาม แต่มีทิศทางตรงข้ามกัน

  ถูกทั้ง ข้อ 1 2 และ 3

 • Question 10
  120 seconds
  Q.

  เมื่อมีแรงมากกว่า 3 แรง กระทำต่อวัตถุ ปรากฏว่าวัตถุอยู่ในสภาพสมดุล ข้อความใดกล่าวถูกต้อง

  answer choices

  แรงเหล่านั้น ต้องพบกันที่จุด ๆ หนึ่ง

  แรงทั้งหลายต้องอยู่ในระนาบเดียวกัน

  เมื่อหาแรงลัพธ์โดยการวาดรูป จะได้รูปปิดพอดี

  ถูกทั้ง 1 2 และ 3

 • Question 11
  120 seconds
  Q.

  การสมดุลต่อการเคลื่อนที่ภายใต้แรงหลายแรงต้องมีสภาวะเช่นใด

  answer choices

  แรงทั้งหมดต้องพบกันที่จุดๆเดียว

  แรงทั้งหลายต้องอยู่ในระนาบเดียวกัน

  ผลรวมของแรงต้องเท่ากับ ศูนย์

  โมเมนต์ตามต้องเท่ากับโมเมนต์ทวนเสมอ

 • Question 12
  120 seconds
  Q.

  เมื่อวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลต่อการเคลื่อนที่ ข้อความใดกล่าวถูกต้อง

  answer choices

  ไม่มีแรงกระทำต่อวัตถุ

  ไม่มีโมเมนต์กระทำต่อวัตถุ

  วัตถุไม่มีความเร่ง

  วัตถุไม่มีความเร็ว

 • Question 13
  120 seconds
  Q.

  คานตรงสม่ำเสมอ AB มีจุดศูนย์ถ่วงที่จุด O วางนิ่งและพาดอยู่บนทรงกลม P แรงที่พื้นที่กระทำคานที่ B จะเป็นอย่างไร

  answer choices

  ทำมุมน้อยกว่า θ กับพื้นระดับ

  ทำมุมมากกว่า θ กับพื้นระดับ

  ทำมุมเท่ากับ θ กับพื้นระดับ

  ทำมุม 900 กับพื้นระดับเท่านั้น

 • Question 14
  120 seconds
  Q.

  ขนาดของแรงชุดใดต่อไปนี้ที่ทำให้วัตถุอยู่ในสภาพสมดุล เมื่อแรงทุกแรงอยู่ในระนาบเดียวกัน

  answer choices

  5 , 10 , และ 20 นิวตัน

  10 , 10 , และ 10 นิวตัน

  10 , 30 , และ 50 นิวตัน

  15 , 15 , และ 35 นิวตัน

 • Question 15
  120 seconds
  Q.

  ขนาดของแรงชุดใดต่อไปนี้ ไม่สามารถทำให้วัตถุอยู่ในสภาพสมดุล เมื่อแรงทุกแรงอยู่ในระนาบเดียวกัน

  answer choices

  6 , 8 , และ 10 นิวตัน

  10 , 10 , และ 10 นิวตัน

  10 , 20 , และ 30 นิวตัน

  20 , 40 , และ 80 นิวตัน

 • Question 16
  120 seconds
  Q.

  วางวัตถุบนพื้นขรุขระ ถ้าพื้นนี้ค่อยๆ เอียงเพิ่มขึ้น ปริมาณใดที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

  answer choices

  แรงกดของวัตถุต่อพื้น

  แรงเสียดทานระหว่างวัตถุกับพื้น

  แรงย่อยตามแนวขนานกับพื้นเอียงของน้ำหนักวัตถุ

  สัมประสิทธิ์ของความเสียดทานพื้นกับวัตถุ

 • Question 17
  120 seconds
  Q.

  คำตอบคือ ข้อใด

  answer choices

  ข้อ ก เท่านั้น

  ข้อ ข เท่านั้น

  ข้อ ค เท่านั้น

  ถูกทุกข้อ

 • Question 18
  120 seconds
  Q.

  จุดศูนย์ถ่วงของวัตถุต้องมีสมบัติอย่างไร

  answer choices

  อยู่ภายในเนื้อวัตถุเสมอ

  อยู่ที่เดียวกับจุดศูนย์กลางมวลเสมอ

  อาจจะอยู่ภายนอกวัตถุก้อได้

  อยู่ที่เดียวกับจุดศูนย์กลางทางเรขาคณิต

 • Question 19
  120 seconds
  Q.

  ข้อความใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ C.G และ C.M.

  answer choices

  จุด C.G. เป็นจุดซึ่งเสมือนรวมมวลของวัตถุทั้งก้อน

  จุด C.M. ของลูกปิงปองอยู่ภายในเนื้อของวัตถุ

  จุด C.M. ของแผ่นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูอยู่ที่จุดตัดของเส้นทแยงมุม

  จุด C.M.และ C.G. ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่เดียวกันเสมอไป

 • Question 20
  120 seconds
  Q.

  ข้อความใดกล่าวถูกต้อง

  answer choices

  ก และ ข

  ค และ ง

  ก , ข และ ค

  ถูกทุกข้อ

 • Question 21
  120 seconds
  Q.

  เมื่อวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลสมบูรณ์ ข้อความใดกล่าวถูกต้อง

  answer choices

  แรงลัพธ์ที่มากระทำต่อวัตถุต้องเท่ากับศูนย์

  ผลรวมของโมเมนต์ของแรงต้องเท่ากับศูนย์

  วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวและไม่เกิดกานหมุน

  ถูกทุกข้อ

 • Question 22
  120 seconds
  Q.

  เมื่อวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลสมบูรณ์จุดหมุนที่ใช้ในการคิดค่าโมเมนต์ของแรงที่กระทำต่อวัตถุจะเป็นอย่างไร

  answer choices

  อยู่ที่จุดศูนย์กลางของวัตถุ

  อยู่ที่ปลายใดปลายหนึ่งของวัตถุ

  เป็นจุดที่มีแรงไม่ทราบค่าผ่านหลายแรง

  อยู่ที่ไหนก็ได้

 • Question 23
  120 seconds
  Q.

  สมดุลกล สามารถจำแนกได้กี่แบบ อะไร บ้าง

  answer choices

  2 แบบ สมดุลจลน์ สมดุลสถิต

  2 แบบ สมดุลจลน์ สมดุลเนื่องจากแรง

  2 แบบ สมดุลเนื่องจากโมเมนต์ของแรง สมดุลสถิต

  2 แบบ สมดุลต่อการเคลื่อนที่ สมดุลสถิต

 • Question 24
  120 seconds
  Q.

  การยืนนิ่งโดยมือข้างหนึ่งถือระเป๋าเป็นการสมดุลหรือไม่ แบบใด

  answer choices

  สมดุล แบบสมดุลจลน์

  สมดุล แบบสมดุลต่อการเคลื่อนที่

  สมดุล แบบสมดุลต่อการหมุน

  สมดุล แบบสมดุลสถิต

 • Question 25
  120 seconds
  Q.

  นักกรีฑาที่กำลังวิ่งแข่ง 100 เมตร อยู่ในสมดุลกลหรือไม่ เพราะเหตุใด

  answer choices

  สมดุล เพราะวิ่งด้วยความเร็วคงที่

  สมดุล เพราะวิ่งด้วยความเร่งคงที่

  ไม่สมดุล เพราะวิ่งด้วยความเร็วไม่คงที่

  ไม่สมดุล เพราะวิ่งด้วยความเร่งไม่คงที่

Report Quiz
Join a game