5-6การสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน
a year ago
chali
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  1. ปัจจัยใดต่อไปนี้เป็นสาเหตุของการเกิดความไม่ปลอดภัยในชุมชนได้มากที่สุด

  answer choices

  ก. การอพยพย้ายถิ่นฐานของคนในชุมชน

  ข. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

  ค. การติดสารเสพติด

  ง. การเปลี่ยนเป็นชุมชนเมือง

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  2. ปัจจัยในข้อใดสามารถสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนอย่างถาวร

  answer choices

  ก. การมีผู้นำที่ดีและมีความสามารถ

  ข. การมีงบประมาณดำเนินการสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนที่เพียงพอ

  ค. การให้ความรู้แก่คนในชุมชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

  ง. การสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยให้กับชุมชน

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  3. ใครคือผู้นำชุมชน

  answer choices

  ก. ผู้ใหญ่บ้าน

  ข. เจ้าอาวาสวัด

  ค. ผู้อำนวยการโรงเรียน

  ง. ประธานนักเรียน

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  4. องค์กรใดต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยให้กับชุมชน

  answer choices

  ก. UNHCR

  ข. UNESCO

  ค. WTO

  ง. WHO

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  5. ข้อใดคือหลักการของการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดภัย

  answer choices

  ก. มุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานดำเนินการสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชน

  ข. มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชน

  ค. มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความรู้ที่ถูกต้องในการสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชน

  ง. มุ่งเน้นให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมชุมชน เพื่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและลดพฤติกรรมเสี่ยงของบุคคล

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  6. ผู้นำคนใดกำลังสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนได้ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด

  answer choices

  ก. ผู้ใหญ่วิรัตน์ ประชุมลูกบ้านเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขจุดเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชุมชนทุกเดือน

  ข. ผู้ใหญ่สมัย จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยมาเฝ้าเวรยามในหมู่บ้าน

  ค. ผู้ใหญ่สมศักดิ์ ซื้อกล้องวงจรปิดมาติดไว้ตามจุดต่าง ๆ ของหมู่บ้าน

  ง. ผู้ใหญ่บุญเลิศให้ลูกเขยที่เป็นตำรวจมาจับวัยรุ่นที่ชอบก่อความวุ่นวายในหมู่บ้าน

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  7. ข้อใดไม่ใช่แนวคิดประชาสังคม

  answer choices

  ก. แนวคิดเรื่องการสร้างความตระหนัก

  ข. แนวคิดเรื่องการสร้างความเสมอภาค

  ค. แนวคิดเรื่องการสร้างเครือข่าย

  ง. แนวคิดเรื่องประชาธิปไตย

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  8. ทุกข้อเป็นการสร้างเสริมความปลอดภัยให้กับชุมชน ยกเว้นข้อใด

  answer choices

  ก. ไม่ควรให้เพื่อนบ้านเข้าไปในบ้านเพราะอาจเกิดความไม่ปลอดภัย

  ข. คอยสังเกตพฤติกรรมของคนที่เข้าออกในหมู่บ้าน

  ค. ร่วมจัดตั้งชมรมรักษาความปลอดภัยในชุมชน

  ง. เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสารเสพติด

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  9. การสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนเป็นหน้าที่โดยตรงของหน่วยงานใด

  answer choices

  ก. กรมตำรวจ

  ข. เทศบาล, อบต.

  ค. โรงพยาบาล

  ง. ทุกหน่วยงานในสังคม

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  10. ข้อใดเป็นหลักการจดจำตำหนิ รูปพรรณบุคคลหรือยานพาหนะที่ผิด

  answer choices

  ก. สังเกตรายละเอียดให้ครบทุกรายละเอียด

  ข. สังเกตสิ่งที่เห็นได้ง่ายและเป็นลักษณะเด่น

  ค. รีบสอบถามผู้อื่นว่าเห็นสิ่งใดบ้าง เมื่อผู้ร้ายหลบหนีไปแล้ว

  ง. เดารายละเอียดของบุคคลคาดว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game