สารพันธุกรรม มิวเทชัน ความหลากหลายทางชีวภาพ
9 months ago
sc09tippawan_95345
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
17 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Q.

  ทฤษฎีการคัดเลือกพันธุ์โดยธรรมชาติมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด (O-net 58)

  answer choices

  สิ่งมีชีวิตแต่ละตัวของสปีชีส์นั้นจะมีลักษณะแปรผันแตกต่างกัน

  การที่สิ่งมีชีวิตนั้นมีลูกหลานน้อยเกินไป จะทำให้พวกมันต้องต่อสู้กัน

  ตัวที่มีลักษณะเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าจะอยู่รอดได้ดีกว่า

  ตัวที่อยู่รอดได้ดีกว่า จะมีโอกาสเป็นพ่อแม่ของรุ่นต่อไป

  เมื่อเวลาผ่านไปยาวนาน อาจจะนำไปสู่การเกิดสปีชีส์ใหม่ได้

 • Question 2
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นจีเอ็มโอที่เกิดจากการทำพันธุวิศวกรรม (O-net 58)

  answer choices

  ปลาทับทิม

  ข้าว กข 15

  กล้วยไม้ปลอดเชื้อ

  มะละกอต้านทานไวรัส

  วัวโคลน

 • Question 3
  60 seconds
  Q.

  เซลล์ในรูปมีการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีสในระยะใด (O-net 58)

  answer choices

  เมตาเฟส I

  แอนนาเฟส I

  อินเตอร์เฟส II

  เมตาเฟส II

  แอนนาเฟส II

 • Question 4
  60 seconds
  Q.

  ข้อความใดต่อไปนี้ถูก (O-net 53)

  ก. สารชีวโมเลกุล คือสารประกอบที่มีธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบพบได้ทั้งในสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต

  ข. ไตรกลีเซอไรด์หนึ่งโมเลกุลประกอบขึ้นจากกรดไขมัน 1 โมเลกุลและกลีเซอรอล 3 โมเลกุล

  ค. พันธะเปปไทด์พบได้ในโมเลกุลของโปรตีน

  ง. ปุยฝ้ายเกิดจากกลูโคสมาเชื่อมต่อกันเป็นสายยาว

  answer choices

  ก และ ค

  ข และ ค

  ค และ ง

  ก ข และ ง

 • Question 5
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดผิดจากทฤษฎีการคัดเลือกตามธรรมชาติ (O-net 53)

  answer choices

  เมื่อก่อนยีราฟมีทั้งคอสั้น และ คอยาวต่อมาเมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปยีราฟคอสั้นไม่สามารถอยู่รอดได้จึงสูญพันธุ์เหลือแต่ยีราฟคอยาว

  เมื่อก่อนยีราฟคอสั้น แต่ต่อมายืดคอกินใบไม้สูงๆคอจึงยาว ลักษณะคอยาวถ่ายทอดไปถึงลูกจึงทำให้ยีราฟรุ่นหลังคอยาว

  แมลงศัตรูพืช ทนทานต่อยาฆ่าแมลง เพราะแมลงตัวที่กลายพันธ์เกิดการดื้อยา สามารถยู่รอดมีลูกหลานต่อไปได้

  กระต่ายป่าที่สีน้ำตาลจะดูกลมกลืนกับทุ่งหญ้า แมวป่าจึงล่ากระต่ายป่าสีขาวเป็นอาหารได้โดยง่าย

 • Question 6
  60 seconds
  Q.

  หลักฐานในข้อใดที่ไม่สามารถใช้ตรวจหาฆาตกรโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (O-net 52)

  answer choices

  เส้นผม

  ลายนิ้วมือ

  คราบอสุจิ

  คราบเลือด

 • Question 7
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดจัดเป็นสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (O-net 52)

  answer choices

  แตงโมไม่มีเมล็ด

  กล้วยไม้ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

  แบคทีเรียที่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลิน

  กล้วยไม้พันธุ์ใหม่ที่ได้จากการฉายรังสีแกมมา

 • Question 8
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการโคลน (O-net 52)

  answer choices

  ได้สัตว์ตัวใหม่ที่มีเพศเดียวกับสัตว์ต้นแบบ

  เป็นการสร้างสัตว์ตัวใหม่โดยไม่ต้องอาศัยเซลล์สืบพันธุ์

  แฝดเหมือนคือตัวอย่างของการโคลนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

  แกะดอลลีเกิดจากการโคลนโดยใช้เซลล์บริเวณเต้านมเป็นต้นแบบ

 • Question 9
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับมิวเทชัน (O-net 52)

  answer choices

  มีอัตราการเกิดได้สูงตามธรรมชาติ

  เกิดได้ทั้งระดับโครโมโซมและดีเอ็นเอ

  เกิดขึ้นได้เฉพาะในเซลล์ที่กำลังแบ่งตัว

  มิวเทชันในเซลล์ทุกชนิดสามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกหลานได้

 • Question 10
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย (O-net 52)

  answer choices

  เป็นโรคโลหิตจางชนิดหนึ่ง

  ผู้ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง

  เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของยีนที่ควบคุมการสร้างโกลบิน

  ผู้ที่ได้รับแอลลีลผิดปกติจากพ่อหรือแม่เพียงฝ่ายเดียวมีโอกาสเป็นโรคได้

 • Question 11
  60 seconds
  Q.

  ถ้าพ่อมีหมู่เลือด B แม่มีหมู่เลือด A และมีลูกชายที่มีหมู่เลือด O โอกาสที่จะได้ลูกสาว ที่มีหมู่เลือด O เป็นเท่าใด(O-net 52)

  answer choices

  1/2

  1/4

  1/8

  1/16

 • Question 12
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับดีเอ็นเอ (O-net 52)

  answer choices

  ดีเอ็นเอพบได้ในคลอโรพลาสต์

  ดีเอ็นเอทำหน้าที่กำหนดชนิดของโปรตีน

  สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีปริมาณดีเอ็นเอไม่เท่ากัน

  ไนโตรเจนเบสชนิดกวานีนและไซโทซีนจะจับคู่กันด้วยพันธะคู่เสมอ

 • Question 13
  60 seconds
  Q.

  สมบัติของฝ้ายบีที (BT) คือข้อใด(O-net 51)

  answer choices

  ต้านทานยาปราบวัชพืชในไร่ฝ้าย

  ปลูกได้ในพื้นที่ที่มีความแห้งแล้ง

  ต้านทานหนอนเจาะสมอฝ้าย

  ต้านทานโรคฝ้ายที่เกิดจากเชื้อไวรัส

 • Question 14
  60 seconds
  Q.

  เทคโนโลยีชีวภาพในข้อใดถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เก่าแก่ที่สุด (O-net 51)

  answer choices

  เทคโนโลยีการหมัก

  เทคโนโลยีการถ่ายยีน

  เทคโนโลยีการผสมเทียม

  เทคโนโลยีการผลิตวัคซีน

 • Question 15
  60 seconds
  Q.

  ถ้าสิ่งมีชีวิตไม่เกิดมิวเทชันเลย อาจจะเกิดเหตุการณ์ใดต่อไปนี้ (O-net 51)

  answer choices

  สิ่งมีชีวิตบางชนิดอาจสูญพันธุ์

  จำนวนประชากรของสิ่งมีชีวิตจะคงที่

  จำนวนเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตจะเท่าเดิม

  สิ่งมีชีวิตในอดีตและปัจจุบันไม่แตกต่างกัน

 • Question 16
  60 seconds
  Q.

  ถ้าแม่มีหมู่เลือด AB และลูกมีหมู่เลือด A พ่อจะมีหมู่เลือดใดได้บ้าง (O-net 51)

  answer choices

  A หรือ O

  A หรือ AB

  A หรือ B หรือ AB

  A หรือ B หรือ AB หรือ O

 • Question 17
  60 seconds
  Q.

  ลักษณะทางพันธุกรรมในข้อใดต่อไปนี้ถูกควบคุมด้วยยีนบนออโตโซม (O-net 51)

  (ก) ผมหยิก

  (ข) ฮีโมฟิเลีย

  (ค) หมู่เลือด AB

  (ง) ตาบอดสี

  answer choices

  (ก) และ (ข)

  (ค) และ (ง)

  (ก) และ (ค)

  (ข) และ (ง)

Report Quiz
Join a game