Asas sains komputer tingkatan 3 bab 1
9 months ago
hizami
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
13 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  Dalam fasa___________, pengatur cara akan menemu bual, membuat soal selidik dan pemerhatian bagi mengetahui keperluan pelanggan.

  answer choices

  Fasa analisis masalah

  Fasa pengekodan

  Fasa dokumentasi

  Fasa pengujian

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  Pada fasa rekabentuk aturcara, pengatur cara akan menulis _____________ dan melakar_______________

  answer choices

  carta alir , pseudokod

  pseudokod, carta alir

  aturcara, pseudokod

  bentuk atur cara , aturcara

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  semasa melaksanakan fasa______________,pseudokod akan ditukarkan kepada kod arahan yang difahami oleh komputer

  answer choices

  pengekodan

  atur cara

  analisis masalah

  pengecaman corak

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  nyatakan jenis-jenis ralat yang wujud semasa pelaksanaan atur cara

  answer choices

  ralat sintaks, ralat logik

  ralat logik , ralat masa larian

  ralat leraian , ralat logik , ralat sintaks

  ralat logik, ralat sintaks, ralat masa larian

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  nyatakan jenis-jenis dokumentasi yang wujud dalam fasa dokumentasi

  answer choices

  dokumentasi luaran , dokumentasi kesalahan

  dokumentasi luaran , dokumentasi sintaks

  dokumentasi luaran , dokumentasi dalaman

  dokumentasi dalaman , dokumentasi kesalahan

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  nyatakan teknik-teknik pemikiran komputasional yang boleh digunakan dalam pembanggunan atur cara

  answer choices

  teknik leraian , teknik peniskalaan

  teknik peniskalaan , teknik semakan meja ,teknik pengitlakan

  teknik semakan meja , teknik leraian , teknik pengitlakan , teknik analisis masalah

  teknik semakan meja , teknik peniskalaan , teknik leraian , teknik pengecaman corak

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  teknik ___________ digunakan untuk memecahkan masalah yang besar kepada bahagian-bahgian yang lebih kecil

  answer choices

  peniskalaan

  leraian

  pengitlakan

  pengecaman corak

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  Teknik_______________digunakan dengan memberi penekanan kepada aspek-aspek penting dan meninggalkan aspek kurang penting

  answer choices

  pengecaman corak

  leraian

  peniskalaan

  pengecaman corak

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  Teknik ________________digunakan dengan meneliti ciri-ciri persamaan corak terhadap sesuatu masalah.

  answer choices

  pengecaman corak

  peniskalaan

  leraian

  pengiklakan

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  maksud Ralat sintaks?

  answer choices

  Ralat yang disebabkan oleh kemasukan data yang tidak menepati kehendak arahan. ralat ini akan menyebabkan perlaksanaan atur cara terhenti secara tiba-tiba dengan mengeluarkan paparan mesej tertentu

  Ralat yang desebabkan oleh kesilapan logik pengaturcaraan sehingga menyebabkan atur cara menghasilkan output yang salah.

  Ralat yang disebabkan penulisan oleh atur cra yang tidak memenuhi sintaks sesuatu bahasa pengaturcaraan.

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  maksud Ralat logik?

  answer choices

  Ralat yang disebabkan oleh kemasukan data yang tidak menepati kehendak arahan. ralat ini akan menyebabkan perlaksanaan atur cara terhenti secara tiba-tiba dengan mengeluarkan paparan mesej tertentu

  Ralat yang desebabkan oleh kesilapan logik pengaturcaraan sehingga menyebabkan atur cara menghasilkan output yang salah.

  Ralat yang disebabkan penulisan oleh atur cra yang tidak memenuhi sintaks sesuatu bahasa pengaturcaraan.

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  maksud Ralat masa larian ?

  answer choices

  Ralat yang disebabkan oleh kemasukan data yang tidak menepati kehendak arahan. ralat ini akan menyebabkan perlaksanaan atur cara terhenti secara tiba-tiba dengan mengeluarkan paparan mesej tertentu

  Ralat yang desebabkan oleh kesilapan logik pengaturcaraan sehingga menyebabkan atur cara menghasilkan output yang salah.

  Ralat yang disebabkan penulisan oleh atur cra yang tidak memenuhi sintaks sesuatu bahasa pengaturcaraan.

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  Nyatakan dua cara yang digunakan dalam Python untuk membezakan pernyataan dengan barisan kod arahan.

  answer choices

  meletakan simbol ( /n ) di penghujung ayat

  meletakan simbol ( # )dipermulaan sesuatu ayat tunggal

  meletakan tanda petikan (""" """) yang berbilang yang melebihi satu baris

  meletkan tanda (?) pada permulaan perkataan

Report Quiz
Join a game