TEST NR 1
10 months ago
wiatr
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  Spośród poniższych wydarzeń oznaczonych literami wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze

  answer choices

  A. Wybuch powstania kościuszkowskiego.

  Podpisanie traktatu trzeciego rozbioru Polski.

  Uchwalenie Konstytucji 3 maja

  Elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego.

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  Spośród poniższych wydarzeń wybierz wydarzenie chronologicznie ostatnie

  answer choices

  Wybuch powstania kościuszkowskiego

  .

  Elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego

  Uchwalenie Konstytucji 3 maja

  Trzeci rozbiór Polski

  .

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  Odezwa wydana w Mediolanie w 1797 roku(fragment)

  Do współobywateli! Wierny ojczyźnie mojej,do ostatniego momentu walczyłem za jej wolność. Upadła ona pod przemocą. Polacy, nadzieja powstaje,Francja zwycięża, ona się bije za sprawę narodów, starajmy się osłabić jej nieprzyjaciół. Już oficerowie i żołnierze,

  towarzysze trudów waszych i zwycięstwa,

  są ze mną; już się bataliony formują; bijmy się za

  sprawę wspólną wszystkich narodów, za wolność p

  od walecznym Bonaparte,

  answer choices

  Józef Piłsudski

  Romuald Traugutt

  Tadeusz Kościuszko

  Jan Henryk Dąbrowski

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  W okresach dla Polski przełomowych manifestowano uczucia patriotyczne poprzez strój narodowy, pieśni czy odpowiednio przyozdobione przedmioty. W 30. rocznicę ataku n Belweder

  urządzono manifestację, w czasie której motywy religijne ściśle połączyły się z politycznymi–zebrani odśpiewali

  Boże, coś Polskę, Mazurka Dąbrowskiego i Warszawiankę.Kiedy to wydarzenie miało miejsce?

  answer choices

  W czasie powstania kościuszkowskiego

  Przed powstaniem listopadowym

  Przed powstaniem styczniowym

  W czasie I wojny światowej

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  Od czasu zupełnego pojednania się Polaków z cesarzem, przeprowadzonego przez hr. Agenora Gołuchowskiego w1866 roku na podstawie znanej formuły Kazimierza Grocholskiego, streszczonej w zdaniu „Przy Tobie,

  Najjaśniejszy Panie,stoimy i stać chcemy”, stosunek

  Polaków do cesarza i odwrotnie ułożył się na stopie pełnego zaufania.Ta formuła nie była frazesem, ale programem, który pozwolił Galicji stać się polskim Piemontem

  ZAZNACZ ZDANIE PRAWDZIWE

  answer choices

  W tekście opisano stosunek Polaków do władcy z dynastii Romanowów.

  Agenor Gołuchowski i Kazimierz Grocholski prezentowali postawę

  lojalistyczną wobec cesarza.

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  Każdy obywatel otrzymywał skorupkę[glinianą] i pisał na niej

  nazwisko człowieka, którego chciał usunąć spośród obywateli. Tabliczkę zanosił na umówione miejsce na agorze. Tam archonci przeliczali skorupki. Następnie odkładano tabliczki z poszczególnymi imionami

  osobno i tego, kto był wymieniony największą liczbą

  głosów, ogłaszano jako usuniętego na dziesięć lat

  Taką procedurę stosowano:

  answer choices

  Cesarskim Rzymie

  Oligarchicznej Sparcie

  Republikańskim Rzymie

  Demokratycznych Atenach

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  Rok upłynął od nocy św.Bartłomieja.

  W obecności króla Francji, grona dostojnych notablów

  królestwa francuskiego, posłów zagranicznych i tłumu ciekawych paryżan poseł polski Jan Zborowski

  wyrzekł w katedrze Notre Dame twarde słowa: „Jeżeli nie zaprzysięgniesz, nie będziesz panował”.

  Podobne zdarzenie zaszło kilka miesięcy potem w

  katedrze wawelskiej, kiedy marszałek wielki koronny Jan Firlej położył rękę na koronie Piastów i Jagiellonów

  i oświadczył, że nie dopuści, aby spoczęła ona na skroniach królewicza,

  Do kogo były skierowane te słowa?

  answer choices

  Kazimierza Wielkiego–ostatniego króla z dynastii Piastów

  Władysława Jagiełły–pierwszego króla z dynastii Jagiellonów

  Henryka Walezego–pierwszego króla elekcyjnego.

  Zygmunta Augusta–ostatniego króla z dynastii Jagiellonów

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  Następca tronu Austro-Węgier, Franciszek Ferdynand d’Este,

  w towarzystwie swojej żony Zofii,

  składał oficjalną wizytę w stolicy Bośni Sarajewie.Wśród tłumu ukryła się grupa młodych zamachowców, nasłanych przez jedną z tajnych organizacji działających przeciwko Habsburgom.Szofer arcyksięcia wybrał niewłaściwy zakręt i skierował otwarty samochód prosto na miejsce,gdzie stał spiskowiec–dziewiętnastoletni student Gawriło Princip. Kule z jego rewolweru śmiertelnie raniły cesarską parę

  Tekst opisuje przyczynę:

  answer choices

  Wojny secesyjnej

  I wojny światowej

  Rewolucji październikowej

  Wojny prusko-austriackiej

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  Świat egipskich bogów był bogaty, a bóstwa egipskie miały

  mniej lub bardziej określoną naturę, a także główne miejsce kultu, własne symbole i liczby magiczne.Podział Egiptu na

  Północ i Południe funkcjonował w tradycji i świadomości Egipcjan jako przede wszystkim rozbicie państwa na kraje Horusa i Seta.Po zjednoczeniu, gdy przewagę zdobył kult Horusa jako boga zespalającego cały kraj, faraonów z dynastii uznawano za jego żywe wcielenie.

  Które zdanie jest fałszywe?

  answer choices

  Religia opisana w tekście miała charakter politeistyczny

  Na podstawie tekstu można stwierdzić, że po zjednoczeniu

  Egiptu faraon był utożsamiany z bogiem Setem

  .

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  Którą budowlę wzniesiona naw Starożytnym Rzymie cześć zwycięskich wodzów- zaznacz

  answer choices
 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  Szereg, w którym przedstawiono

  formy rządów w kolejności ich występowania w starożytnym Rzymie-zaznacz

  answer choices

  republika, królestwo, cesarstwo.

  cesarstwo, republika, królestwo

  królestwo, cesarstwo, republika.

  królestwo, republika, cesarstwo.

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  Zaznacz zdanie prawdziwe

  answer choices

  Na mapie przedstawiony został podział państwa Franków między synów Karola Wielkiego

  W wyniku podziału państwa Franków Lotar otrzymał ziemie położone na zachód od posiadłości Karola Łysego

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  Dla zapobieżenia przeto domowym wojnom,mogącym po jego zgonie wybuchnąć,królestwo polskie między synów podzielił w ten sposób, że najstarszemu Władysławowi

  odkazał ziemię krakowską,zalecając, aby przy nim jako pierworodnym zostało prawo

  starszeństwa, zwierzchnia władza i powaga.

  Którego władcy dotyczy tekst?

  answer choices

  Mieszko I

  Bolesław Chrobry

  Bolesław Krzywousty

  Władysław Łokietek

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  Krzyżacy,po przybyciu do Polski,wzmocnieni siłami księcia Konrada Mazowieckiego,podjęli akcję systematycznego wypierania Prusów z ziemi chełmińskiej. Prusowie zostali pobici i zmuszeni do uznania władzy Krzyżaków.

  Opisane wydarzenia miało miejsce między

  answer choices

  Początkiem rozbicia dzielnicowego a koronacją Władysława Łokietka

  Koronacją Władysława Łokietka a założeniem Akademii Krakowskiej

  Założeniem Akademii Krakowskiej a zawarciem Unii w Krewie

  Zawarciem Unii w Krewie a powstaniem Rzeczpospolitej Obojga Narodów

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  Przy oficjalnych okazjach nakładano kontusz. Strój był otwarty u góry, co umożliwiało odsłonięcie żupana noszonego pod spodem. Każdy mógł podziwiać kosztowny pas, który tkany z jedwabnej, lnianej lub bawełnianej nici,

  osiągał długość nawet czterech metrów.

  Zaznacz zdania fałszywe.

  answer choices

  Stroje utrwalone na ilustracjach noszono w epoce oświecenia

  przedstawiony strój nosiło bogate mieszczaństwo

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  Był to okres, w którym Polska przedtem prawie całkowicie odcięta od życia kulturalnego na Zachodzie z powrotem nawiązała z nim kontakt. Wyrosło pokolenie, które swą mądrość czerpało z książek osiemnastowiecznych filozofów. Pokolenie to było przekonane o nieomylności rozumu.

  W której odpowiedzi podano prawdziwe informacje o tekście i obrazki?

  answer choices

  Obydwa źródła mówią o rządach Stanisława Augusta Poniatowskiego

  W tym czasie panował renesans

  Filozofowie wspomniani w tekście żyli w epoce oświecenia

  Styl w jakim zbudowano budowlę na obrazku to styl klasycystyczny

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  W kraju Asyryjczyków mało pada deszczu i tą jego odrobiną odżywiają się korzenie zboża.Nawadniany jednak rzeką zasiew dojrzewa i udaje się zboże, nie przez to, że sama rzeka zalewa pola, Opis dotyczy obszaru zaznaczonego

  answer choices

  1

  2

  3

  4

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  Po zniesieniu zatem i rozbiciu całej potęgi nieprzyjacielskiej, przy czym także wielki mistrz pruski Ulryk, marszałkowie, komturowie, rycerze wszyscy i znakomitsi w wojsku pruskim

  panowie poginęli, reszta nieprzyjaciół poszła w rozsypkę, a raz tył podawszy pierzchała ciągle w popłochu. Władysław, król polski, nierychłe wprawdzie i ciężkim okupione trudem,

  zupełne jednak nad mistrzem i Krzyżakami otrzymał zwycięstwo Wydarzenie miało miejsce:

  answer choices

  Między sprowadzeniem Krzyżaków do Polski a śmiercią Kazimierza Wielkiego

  Między śmiercią Kazimierza Wielkiego a zawarciem unii w Krewie

  Między zawarciem Unii w Krewie a wybuchem wojny trzynastoletniej

  Między wybuchem wojny trzynastoletniej a Hołdem pruskim

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  Fragment encykliki Sublimus Dei papieża Pawła III

  Indianie,odkryci przez chrześcijan, nie mogą być w żadnym wypadku pozbawieni swojej wolności ani posiadania swojej własności, nawet wtedy gdy pozostają poza wiarą w Jezusa

  Chrystusa. I mogą, i powinni, i legalnie,i w sposób nieskrępowany cieszyć się swoją wolnością

  i tym, co posiadają. Wspomniani Indianie i inni ludzie powinni być nawracani na wiarę Jezusa

  Chrystusa przez głoszenie słowa Bożego

  oraz przykładem dobrego i świętego życia. Które zdania są fałszywe?

  answer choices

  Tekst powstał przed odkryciami dokonanymi przez Krzysztofa Kolumba.

  Autor tekstu jest zwolennikiem chrystianizacji mieszkańców nowo odkrytych terenów przy użyciu siły

 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  Biskupi, bracia Józef i Andrzej Załuscy,

  oddali do użytku publicznego własny księgozbiór,liczący ponad 300 tys. tomów. Była to pierwsza książnica w

  Warszawie. Pisarze i nauczyciele coraz energiczniej występowali przeciw zanieczyszczaniu języka polskiego wtrętami łacińskimi. W połowie XVIII stulecia polszczyzna wkroczyła do piśmiennictwa naukowego,gdzie zdobyła

  pierwszeństwo przed królującą dotąd niepodzielnie łaciną Jest to opis:

  answer choices

  Czasów saskich

  Epoki napoleońskiej

  Panowania Jagiellonów

  Czasów po powstaniu listopadowym

Report Quiz
Join a game