ข้อสอบการแยกสาร
a year ago
ramida
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  วิธีการกลั่นน้ำให้บริสุทธิ์โดยการกลั่นแบบธรรมดา สานในข้อใดใช้วิธีการนี้แยกไม่ได้

  answer choices

  น้ำทะเล

  น้ำคลอง

  น้ำเชื่อม

  น้ำผสมเอทานอล

 • Question 2
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การแยกน้ำมันดิบที่ใช้กันในปัจจุบัน คือวิธีการใด

  answer choices

  การกลั่นลำดับส่วน

  การกลั่น

  การกลั่นด้วยไอน้ำ

  การสกัด

 • Question 3
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การกลั่นลำดับส่วนมีข้อดีอย่างไร

  answer choices

  ประหยัดเวลา ราคาถูก

  แยกสารที่มีจุดเดือดต่ำได้

  แยกสารที่มีปริมาณน้อยๆ ผสมอยู่

  แยกสารที่มีจุดเดือดต่างกันน้อยๆได้

 • Question 4
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของการกลั่น (Distillation)

  answer choices

  กระบวนการแยกสารออกจากสารละลาย โดยใช้คุณสมบัติของจุดเดือด

  กระบวนการแยกสารออกจากสารเนื้อเดียว โดยใช้คุณสมบัติของจุดเดือด

  กระบวนการแยกสาร(ของแข็ง) ออกจากสารละลาย

  กระบวนการแยกสารออกจากสารเนื้อผสมที่มีของแข็งละลายในของเหลว

 • Question 5
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ในกระบวนการกลั่นแยกสาร ขั้นตอนที่สารผ่านเครื่องควบแน่นเพื่อประโยชน์ใด

  answer choices

  เปลี่ยนสถานะของสารจากของเหลวเป็นแก๊ส

  เพิ่มอุณหภูมิและความดันก่อนเปลี่ยนสถานะ

  เปลี่ยนทั้งสถานะและอุณหภูมิสารให้สูงขึ้น

  เปลี่ยนสถานะของสารจากแก๊สหรือไอเป็นของเหลว

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การแยกน้ำออกจากน้ำทะเลใช้วิธีการใดสะดวกที่สุด

  answer choices

  กลั่นแบบธรรมดา เพราะน้ำเท่านั้นที่ระเหยได้

  ระเหยแห้ง เพราะน้ำเท่านั้นที่ระเหยได้

  กลั่นลำดับส่วน เพื่อแยกน้ำที่บริสุทธิ์ออกมา

  ใช้สารส้มกวนให้เกลือในน้ำทะเลตกตะกอน จะได้น้ำจืดแยกออกมา

 • Question 7
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ปิโตรเลียมเมื่อผ่านกระบวนการกลั่น ได้ผลผลิตเรียงตามลำดับก่อนหลังได้ถูกต้องตามข้อใด

  ก. น้ำมันดีเซล ข. น้ำมันเบนซิน

  ค. น้ำมันก๊าด ง.สารเคมี

  จ.ยางมะตอย ช. ใช้ในการหุงต้ม

  answer choices

  ช-ข-ค-ก-ง-จ

  ช-ค-ง-ข-ก-จ

  จ-ก-ข-ง-ค-ช

  ช-ง-ก-ค-ข-จ

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การกลั่นแยกสารโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ จะไม่สามารถกระทำได้ในกรณีใด

  answer choices

  สารนั้นละลายน้ำได้

  สารนั้นไม่ละลายน้ำ

  สารนั้นระเหยได้ง่าย

  สารนั้นต้องมีจุดเดือดต่ำกว่านั้น

 • Question 9
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  หลักสำคัญในการสกัดสารให้บริสุทธิ์โดยวิธีโครมาโทกราฟี คือข้อใด

  answer choices

  สารผสมนั้นจะต้องละลายน้ำ

  ตัวทำละลายจะทำให้ของผสมบริสุทธิ์

  สารผสมจะแยกออกจากกันทันทีที่ถูกละลาย

  สารละลายแต่ละชนิดมีความสามารถในการละลายและถูกดูดซับได้ต่างกัน

 • Question 10
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ในการทำโครมาโทกราฟีกระดาษ กระดาษทำหน้าที่อะไร

  answer choices

  เป็นตัวทำละลายของสารที่ต้องการแยก

  เป็นทางผ่านของสารที่ต้องการแยก ทำให้สารเคลื่อนที่ไปได้

  เป็นตัวดูดซับสาร ทำให้สารเคลื่อนที่ได้ดี และแยกออกมาก่อน

  เป็นตัวดูดซับสาร ทำให้สารเคลื่อนที่ได้ช้า จึงเคลื่อนที่ออกมาทีหลัง

 • Question 11
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  วิธีใดบ้าง ต่อไปนี้ใช้แยกสารเนื้อเดียว

  ก. การกรอง ข. การระเหิด

  ค. การใช้แม่เหล็กดูด ง. โครมาโทกราฟี

  answer choices

  ข้อ ก, ข, ค.

  ข้อ ก, ค, ง.

  ข้อ ง.

  ข้อ ก, ข, ค, ง.

 • Question 12
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การสกัดสารให้บริสุทธิ์โดยวิธีโครมาโทรกราฟีอาศัยหลักในข้อใด

  answer choices

  สารแต่ละชนิดมีความสามารถในการละลาย และมีขนาดของอนุภาคต่างกัน

  สารผสมจะแยกออกจากกันทันทีเมื่อถูกละลาย

  สารแต่ละชนิดมีความสามารถในการละลายและจุดเดือดต่างกัน

  ตัวทำละลายจะทำให้ของผสมบริสุทธิ์

 • Question 13
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดควรใช้วิธีโครมาโทกราฟี

  answer choices

  สกัดสีออกจากดอกกุหลาบ

  แยกน้ำมันออกจากรำข้าว

  วิเคราะห์ว่าสีแดงในสีผสมอาหารเป็นสารใด

  สกัดน้ำมันหอมระเหยออกจากใบยูคาลิปตัสโดยใช้ไอน้ำ

 • Question 14
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  สารที่แยกออกจากกันโดยวิธีโครมาโทกราฟีต้องมีสมบัติดังนี้ ยกเว้น ข้อใด

  answer choices

  มีสีและกลิ่นต่างกัน

  ถูกดูดซับโดยตัวดูดซับต่างกัน

  มีอัตราการเคลื่อนที่บนตัวดูดซับต่างกัน

  ความสามารถในการละลายต่างกัน

 • Question 15
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ตัวเลือกใดเรียงลำดับกระบวนการกลั่นได้ถูกต้อง

  answer choices

  การเดือด การกลายเป็นไอ การควบแน่น

  การเดือด การควบแน่น การระเหย

  การเดือด การควบแน่น การกลายเป็นได

  การระเหย การเดือด การควบแน่น

 • Question 16
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ถ้าเอาน้ำหวานสีแดงไปกลั่น จะได้น้ำที่มีลักษณะอย่างไร

  answer choices

  ได้น้ำสีชมพู และรสหวานเล็กน้อย

  ได้น้ำไม่มีสี แต่รสหวานเล็กน้อย

  ได้น้ำที่มีสีแต่ไม่มีรสหวาน

  ได้น้ำไม่มีสีและไม่มีรส

 • Question 17
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ถ้าต้องการแยกปรอทออกจากของผสมระหว่างปรอทกับเหล็ก ควรเลือกใช้วิธีใด

  answer choices

  ให้ความร้อนเพื่อให้ปรอทกลายเป็นไอ

  ลดอุณหภูมิเพื่อให้ปรอทกลายเป็นของแข็ง หยิบออกง่าย

  ใช้วิธีทางกายภาพ เช่น เทปรอทออกจากเหล็กซึ่งเป็นของแข็ง

  ใช้วิธีกลั่นอย่างง่ายแยกปรอทออกจากเหล็ก

 • Question 18
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  วิธีที่ประหยัดและสะดวกที่สุดในการแยกเกลือออกจากน้ำทะเล คือข้อใด

  answer choices

  การกลั่น

  การกรอง

  การระเหยแห้ง

  การตกผลึก

 • Question 19
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ตัวทำละลายที่นิยมใช้สกัดน้ำมันพืช คือข้อใด

  answer choices

  น้ำกลั่น

  เอทานอล

  เฮกเซน

  อีเทน

 • Question 20
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการสกัดด้วยตัวทำละลาย

  answer choices

  สกัดน้ำมันพืชจากเมล็ดพืช

  สกัดสารมีสีออกจากพืช

  สกัดน้ำมันหอมระเหยออกจากต่อมกลิ่นสัตว์

  ใช้สกัดยาออกจากสมุนไพร

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game