พุทธศาสนพิธี
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
15 QuestionsShow answers
 • Question 1
  10 seconds
  Q.

  ข้อใดคือกุศลพิธี

  answer choices

  การทำบุญอัฐิ

  การทอดกฐิน

  การเวียนเทียน

  การทำบุญวันเกิด

 • Question 2
  10 seconds
  Q.

  การทำบุญในงานมงคลนิยมนิมนต์พระสงฆ์กี่รูป

  answer choices

  5

  7

  9

  ถูกทุกข้อ

 • Question 3
  10 seconds
  Q.

  การบวชเณร เรียกว่าพิธีอะไร

  answer choices

  อุปสม

  บทบรรพชา

  บวชพราหมณ์

  บวชชีพราหมณ์

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ที่จะอุปสมบท

  answer choices

  ไม่ต้องโทษแผ่นดิน

  เป็นชายอายุ 7 ปีบริบูรณ์

  ไม่เป็นโรคติดต่อร่างกายสมบูรณ์

  มีคุณสมบัติตามการปกครองของคณะสงฆ์

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  ศาสนพิธี หมายถึงสิ่งใด?

  answer choices

  การกระทำที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต

  การกระทำที่ให้คุณค่าทางใจแก่ผู้ปฏิบัติ

  ระเบียบแบบแผน/แบบอย่างที่พึงปฏิบัติในศาสนา

  เป็นพิธีกรรมที่ทำให้เกิดผลสำเร็จในสิ่งที่ต้องการ

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  อะไรคือคุณค่าที่สำคัญที่สุดของศาสนพิธี?

  answer choices

  ก่อให้เกิดความฉลาด

  ก่อให้เกิดความสามัคคี

  ช่วยรักษาเอกลักษณ์ของชาติ

  ช่วยธำรงรักษาพระพุทธศาสนา

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นทานพิธี?

  answer choices

  ทอดกฐิน

  เวียนเทียน

  ทำบุญวันเกิด

  สรงน้ำพระ

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  การเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจัดเป็นศาสนพิธีประเภทใด?

  answer choices

  ทานพิธี

  ปกิณกพิธี

  กุศลพิธี

  บุญพิธี

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ที่จะอุปสมบท

  answer choices

  เป็นชายที่มีอายุครบ 20 ปี

  ไม่เป็นบุคคลที่ห้ามบวช

  ไม่ต้องโทษแผ่นดิน

  วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขึ้นไป

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดคือประเภทของพุทธศาสนพิธี

  answer choices

  กุศลพิธี

  บุญพิธี

  ปกิณกพิธี

  ถูกทุกข้อ

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่คุณค่าและประโยชน์ของศาสนพิธี

  answer choices

  ก่อให้เกิดความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา

  ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางศาสนา

  เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของศาสนิกชน

  ทำให้เกิดความสามัคคีในการประกอบศาสนพิธี

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  พิธีปวารณาตรงกับวันใด

  answer choices

  15ค่ำ เดือน11

  15 ค่ำเดือน 3

  15ค่ำ เดือน 5

  15ค่ำ เดือน 9

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  การถวายสังฆทานจะเริ่มกรวดน้ำเมื่อใด

  answer choices

  พระสงฆ์สวดว่า “สพพิติโย...”

  พระสงฆ์สวดว่า “นโมตัสสะ..”

  พระสงฆ์สวดว่า”นโมพุทธายะ..”

  พระสงฆ์สวดว่า “ยะถา...”

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  การเวียนเทียนจะเริ่มต้นเดินไปทางใด

  answer choices

  ด้านขวาของวิหารหรือเจดีย์

  ด้านขวาของกุฏิพระ

  ด้านซ้ายของวิหารหรือเจดีย์

  ด้านซ้ายของกุฏิพระ

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  ปาฏิบุคลิกทานคือการถวายทานแบบใด

  answer choices

  การถวายที่ไม่ได้เจาะจงพระภิกษุ

  การถวายแบบเจาะจงพระภิกษุ

  การถวายให้แก่สัมภเวสี

  การถวายให้แก่ผู้ที่ล่วงลับ

Report Quiz
Join a game