Social Studies, History

6th

Image

Daan Tungo sa Kalayaan

1.5K

20 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Nakasaad sa batas na ito ang talaan ng mga karapatan ng mga Pilipino.

  Philippine Organic Act of 1902 (Batas ng Pilipinas)

  Philippine Autonomy Act of 1916 (Batas Jones)

  Philippine Independence Act (Batas Tydings McDuffie)

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Itinatatag sa batas na ito ang halalan para sa Asembleya ng Pilipinas.

  Philippine Organic Act of 1902 (Batas ng Pilipinas)

  Philippine Autonomy Act of 1916 (Batas Jones)

  Philippine Independence Act (Batas Tydings McDuffie)

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Isinaad dito na ipagkakaloob ang kalayaan ng mga Pilipino kung sila ay magkaroon ng matatag na pamahalaan.

  Philippine Organic Act of 1902 (Batas ng Pilipinas)

  Philippine Autonomy Act of 1916 (Batas Jones)

  Philippine Independence Act (Batas Tydings McDuffie)

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags