ม.4 เก็บคะแนน ทัศนศิลป์ หน่วยที่ 1
a year ago
ballaunji_60328
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  900 seconds
  Q.

  1. ส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของทัศนธาตุ คืออะไร

  answer choices

  ก. สี

  ข. จุด

  ค. เส้น

  ง. รูปทรง

 • Question 2
  900 seconds
  Q.

  2. เส้นในข้อใดให้ความรู้สึกสงบนิ่ง

  answer choices

  ก.เส้นตรง

  ข.เส้นนอน

  ค. เส้นโค้ง

  ง.เส้นซิกแซก

 • Question 3
  900 seconds
  Q.

  3. น้ำหนักอ่อน-แก่ของแสงเงาและสี มีความสำคัญในเรื่องใด

  answer choices

  ก. การไล่น้ำหนักของสี

  ข. การสร้างสรรค์ผลงาน

  ค.การวางสัดส่วนของภาพ

  ง. การเพิ่มความเป็นมิติในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์

 • Question 4
  900 seconds
  Q.

  4.หน้าที่พิเศษของสี คืออะไร

  answer choices

  ก. การแสดงคุณสมบัติของเนื้อสี

  ข. การนำมาผสมกันให้เกิดสีสันใหม่ๆ

  ค. การแสดงอิทธิพลที่มีต่ออารมณ์และความรู้สึก

  ง. การเพิ่มความเป็นมิติในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์

 • Question 5
  900 seconds
  Q.

  5. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของคำว่า “กระบวนแบบ” ได้ถูกต้อง

  answer choices

  ก.ลักษณะที่เด่นเฉพาะของรูปแบบและกลวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน

  ข. แรงผลักดันที่เกิดขึ้นในใจ ทำให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์

  ค. การแสดงความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ผ่านผลงานทัศนศิลป์

  ง. ความประสานกันอย่างลงตัวของผลงานทัศนศิลป์

 • Question 6
  900 seconds
  Q.

  6.การออกแบบ หมายถึงอะไร

  answer choices

  ก. การศึกษาองค์ประกอบ

  ข. การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

  ค. การประยุกต์เอกภาพ

  ง. การพัฒนาขั้นพื้นฐาน

 • Question 7
  900 seconds
  Q.

  7. ในการออกแบบสัญลักษณ์ ผู้ออกแบบจะต้องคำนึงถึงเรื่องใดมากที่สุด

  answer choices

  ก. การตอบสนองทางอารมณ์

  ข. การสื่อความหมายให้เข้าใจร่วมกัน

  ค. การสะท้อนความคิดของเจ้าของผลงาน

  ง.การนำรูปร่างแบบเรขาคณิตมาจัดวางเป็นระเบียบ

 • Question 8
  900 seconds
  Q.

  8. การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ ในการออกแบบมีประโยชน์อย่างไร

  answer choices

  ก. ผลงานที่ได้มีความทันสมัย

  ข. ผลงานที่ได้มีความสมจริง และเป็นธรรมชาติ

  ค. ผลงานที่ได้มีประโยชน์ในการใช้สอยเพิ่มมากขึ้น

  ง. ผลงานที่ได้มีความประณีต แม่นยำ และประหยัดเวลาในการออกแบบและแก้ไข

 • Question 9
  900 seconds
  Q.

  9. สีเอกรงค์ (Monochrom) หมายถึงข้อใด

  answer choices

  ก. แม่สีวัตถุธาตุ 3 สี

  ข. สีวรรณะอุ่น 6 สี

  ค. สีวรรณะเย็น 6 สี

  ง. สีเดียวมีค่าอ่อน-แก่

 • Question 10
  900 seconds
  Q.

  10. คำศัพท์ใดที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับคำว่า องค์ประกอบศิลป์

  answer choices

  ก. ความสมดุล

  ข. งานสื่อผสม

  ค.วรรณะสี

  ง. ทัศนธาตุ

Report Quiz
Join a game