ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
a year ago
prawitinx_96188
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดกล่าวถูกต้อง ในการเตรียมตัวรับมือภัยธรรมชาติ

  answer choices

  ฝึกเป็นผู้ช่างสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัว

  เตรียมวิทยุแบบใช้ถ่านไฟฉาย

  เตรียมตัว เตรียมใจ

  ถูกทุกข้อ

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของอุทกภัย

  answer choices

  ฝนตกหนัก

  แผ่นดินไหว

  หิมะละลาย

  แรงระเบิด

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นการป้องกันอุทกภัย

  answer choices

  ก. การปลูกพืชพันธุ์ไม้ปกคลุมพื้นดิน

  มีการแบ่งเขตอุทกภัย

  ปรับปรุงทางน้ำไหล

  ถูกทุกข้อ

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  โครงการแก้มลิงเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงเพื่อป้องกันภัยพิบัติในข้อใด

  answer choices

  คลื่นสึนามิ

  โคลนถล่ม

  อุทกภัย

  วาตภัย

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นสาเหตุที่บริเวณพื้นที่ราบลุ่มเกิดปัญหาอุทกภัยประจำทุกปี

  answer choices

  แม่น้ำตื้นเขิน

  เป็นพื้นที่ต่ำ ระบายน้ำไม่ได้

  พื้นที่มีขนาดกว้างขวาง

  ประชาชนไม่ใส่ใจเเก้ไขปัญหา

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดอุทกภัย

  answer choices

  ทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ

  ตัดสะพานไฟและปิดแก๊สในบ้าน

  ไม่ว่ายน้ำขณะน้ำท่วม

  รีบนำทรัพย์สินออกมาก่อนตัวเองเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดหมายถึงภัยทางอากาศ

  answer choices

  การเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องบินตก

  อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

  ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ

  ภัยจากหิมะหรือลูกเห็บ

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดคือสาธารณภัยพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

  answer choices

  ภัยแล้ง

  โรคระบาดในสัตว์

  วาตภัย

  ถูกทุกข้อ

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  การกระทำใดๆอันเป็นการมุ่งทำลายทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐโดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ” เป็นความหมายของข้อใด

  answer choices

  ภัยทางอากาศ

  การก่อวินาศกรรม

  อุบัติเหตุ

  ภัยธรรมชาติ

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดคือชื่อย่อของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

  answer choices

  กปร.

  กปช.

  กปภ.ร.

  กปภ.ช.

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  ผู้ใดเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการการป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

  answer choices

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

  นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  หน่วยงานใดของรัฐซึ่งมีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ

  answer choices

  สภาความมั่นคงแห่งชาติ

  สำนักข่าวกรอง

  กระทรวงกลาโหม

  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นสาเหตุของน้ำท่วมที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์

  answer choices

  พายุ ลมมรสุมเขตร้อน

  ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง

  ตัดไม้ทำลายป่า

  น้ำล้นตลิ่ง

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  วิธีการใดที่จะช่วยป้องกันภาวะน้ำท่วม

  answer choices

  ไม่ตัดไม้ทำลายป่า

  ขุดลอกคูคลองไม่ให้ตื้นเขิน

  ขุดบ่อพักน้ำเพื่อสามารถใช้รองรับน้ำ

  ถูกทุกข้อ

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  สิ่งใดต่อไปนี้ไม่ควรกระทำเมื่อเกิดภาวะน้ำท่วม

  answer choices

  ฟังข่าวพยากรณ์อากาศอย่างสม่ำเสมอ

  เตรียมอพยพหนีภัยเมื่อฝนตกหนัก

  ลงไปเล่นน้ำ

  ไม่มีข้อถูก

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน

  answer choices

  ธารน้ำแข็งละลาย

  การเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก

  ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น

  หมีขั้วโลกสูญพันธุ์

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดต่อไปนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหว

  answer choices

  การขยายตัวของเปลือกโลก

  การเลื่อนตัวของรอยเลื่อน

  การทดลองระเบิดปรมาณู

  ถูกทุกข้อ

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเกิดแผ่นไหวที่มาจากการกระทำของมนุษย์

  answer choices

  ภูเขาไฟระเบิด

  การสร้างเขื่อน

  การทดลองระเบิด

  การทำเหมืองแร่

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่จัดเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

  answer choices

  สุริยุปราคา

  ไฟช็อต

  สึนามิ

  แผ่นดินไหว

 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดสึนามิ

  answer choices

  แผ่นดินไหวใต้ทะเล

  แผ่นดินถล่มใกล้ฝั่ง

  ธารน้ำแข็งละลาย

  อุกกาบาตตกใส่โลก

Report Quiz
Join a game