กลไกลราคา
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
25 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดตรงกับความหมายของคำว่า “ตลาด” ในทางเศรษฐศาสตร์

  answer choices

  สถานที่ใด ๆ ที่สามารถซื้อขายสินค้าและบริการ

  แหล่งหรือสถานที่สำหรับซื้อขายสินค้าและบริการ

  กิจกรรมซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยไม่คำนึงว่าจะต้องใช้สถานที่ใด ๆ

  สถานที่ที่นำผลผลิตส่วนเกินไปแลกเลี่ยนกับสิ่งของหรืออาหารที่ตนเองและครอบครัวไม่สามารถผลิตขึ้นมาได้

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  กิจการสาธารณูปโภคของรัฐ เช่น ไฟฟ้า ประปา จัดเป็นสินค้าในตลาดประเภทใด

  answer choices

  ตลาดผูกขาดน้อยราย

  ตลาดผูกขาดสมบูรณ์

  ตลาดแข่งขันสมบูรณ์

  ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  ตลาดสินค้าและบริการประเภทใดต่อไปนี้ที่ถือว่าเป็นลักษณะใกล้เคียงตลาดแข่งขันสมบูรณ์มากที่สุด

  answer choices

  สินค้าถาวร เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์

  สินค้าอุปโภค บริโภค เช่นผงซักฟอก สบู่ ยาสีฟัน

  สินค้าในห้างสรรพสินค้าที่มีการแข่งขัน ลดแลก แจกแถม

  สินค้าเกษตรกรรม เช่น ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง พืชไร่

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  ความต้องการของผู้บริโภคที่จะซื้อสินค้าและบริการในราคาที่กำหนดและสามารถซื้อสินค้าและบริการนั้น ในทางเศรษฐศาสตร์ เรียกว่าอะไร

  answer choices

  อุปทาน

  อุปสงค์

  ราคากลาง

  ราคาดุลยภาพ

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  นิยามของกฎอุปสงค์เกิดขึ้นจากอะไร

  answer choices

  พฤติกรรมของผู้ขาย

  พฤติกรรมของผู้ผลิต

  พฤติกรรมของผู้บริโภค

  พฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภค

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  “ถ้าราคาสินค้าลดลง ผู้ผลิตสินค้าออกมาจำหน่ายลดลง ถ้าราคาสินค้าเพิ่มขึ้น ผู้ผลิตสินค้าจะผลิตสินค้าออกมาจำหน่ายเพิ่มขึ้น” ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับข้อใด

  answer choices

  อุปสงค์

  อุปทาน

  กฎของอุปสงค์

  กฎของอุปทาน

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  แนวความคิดอุปสงค์ อุปทานสามารถนำไปใช้ในตลาดใด

  answer choices

  ทุกตลาด

  ตลาดสินค้า

  ตลาดปัจจัยการผลิต

  ตลาดขายปลีก-ส่ง

 • Question 8
  45 seconds
  Q.

  “ถ้าราคาสินค้าและบริการใดๆ เพิ่มขึ้น ความต้องการซื้อสินค้าและบริการนั้นจะลดน้อยลง ถ้าราคาสินค้าหรือบริการใดๆ ลดลง ความต้องการซื้อสินค้าและบริการนั้น จะเพิ่มขึ้น” ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับข้อใด

  answer choices

  กฎของอุปสงค์

  กฎของอุปทาน

  ตัวกำหนดอุปสงค์

  ตัวกำหนดอุปทาน

 • Question 9
  60 seconds
  Q.

  ข้อความเกี่ยวกับปัจจัยกำหนดอุปทานข้อใดถูกต้อง

  answer choices

  ถ้าราคาสินค้าสูงขึ้น ผู้ผลิตจะลดจำนวนการผลิตลง

  ถ้าหากสินค้ามีราคาถูกลง ผู้ผลิตจะได้กำไรน้อยลง ทำให้ลดการผลิตลง

  ช่วงภาวะน้ำมันราคาแพง ผู้ผลิตรถยนต์จะผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ประหยัดน้ำมัน

  จำนวนผู้ผลิตถ้ามีมากขึ้น ทำให้อุปทานเพิ่มขึ้นถ้าผู้ผลิตลดน้อยลง จะทำให้อุปทานลดลง

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  การปรับตัวที่ทำให้ปริมาณซื้อและปริมาณขายเท่ากัน

  พอดี ณ ระดับราคาใดราคาหนึ่งนั้น สอดคล้องกับข้อใด

  answer choices

  อุปทาน

  อุปสงค์

  กลไกราคา

  ราคาดุลยภาพ

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นไปตามกฎของอุปทาน

  answer choices

  น้อยอยากได้กระเป๋าใหม่แต่ไม่มีเงิน

  น้ำเห็นว่ามังคุดมีราคาถูกจึงนำมังคุดมาขาย

  ก้องนำเสื้อยืดออกขายเพิ่มเพราะราคาสินค้าสูงขึ้น

  นุ่นขายพวงมาลัยมากขึ้นเพราะดอกมะลิมีราคาแพง

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  ปัจจัยใด ไม่ ส่งผลต่อการกำหนดอุปสงค์

  answer choices

  ฤดูกาล

  รายได้ของผู้บริโภค

  กรรมวิธีในการผลิต

  รสนิยมของผู้บริโภค

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  “เมื่อเนื้อไก่ขึ้นราคา สมใจจึงซื้อเนื้อปลาไปทำกับข้าวแทน” จากข้อความนี้ปัจจัยใดมีผลต่อความต้องการซื้อของสมใจ

  answer choices

  ฤดูกาล

  รายได้ของผู้บริโภค

  รสนิยมของผู้บริโภค

  ราคาสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  “มนัสซื้อรองเท้ากีฬายี่ห้อดังและมีราคาแพง แม้ว่าจะต้องเก็บเงินนานเป็นเดือน” จากข้อความนี้ปัจจัยใด มีผลต่อความต้องการซื้อของมนัส

  answer choices

  ฤดูกาล

  รายได้ของผู้บริโภค

  รสนิยมของผู้บริโภค

  ราคาของสินค้าและบริการ

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  ฤดูกาลมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ของสินค้าในข้อใด

  answer choices

  กางเกงยีนส์

  นมพร่องมันเนย

  โทรศัพท์เคลื่อนที่

  เครื่องปรับอากาศ

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  ปัจจัยการผลิตในข้อใดที่ทำให้ประเทศไทยได้เปรียบต่างประเทศในการเข้ามาลงทุนทำธุรกิจด้านต่าง ๆ

  answer choices

  แรงงาน ทุน

  แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ

  แรงงาน ต้นทุน ผู้ประกอบการ

  ผู้ประกอบการ ทรัพยากรธรรมชาติ

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  ถ้าราคาข้าวเปลือกและข้าวสารสูงขึ้น ข้อใดเป็นไปตามหลักเศรษฐศาสตร์

  answer choices

  ชาวนาจะผลิตมากขึ้น

  ชาวนาจะลดการผลิตลง

  ประชาชนจะกินข้าวน้อยลง

  คนจะเปลี่ยนไปกินอาหารอื่นทดแทน

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นเศรษฐศาสตร์สำหรับผู้บริโภค

  answer choices

  กำไรคือเป้าหมายสูงสุด

  ลดราคาเมื่อสินค้าขายไม่หมด

  สินค้ามีราคาลดต่ำลง อุปสงค์จะสูงขึ้น

  สินค้ามีราคาสูงขึ้น อุปทานย่อมสูงขึ้นเช่นกัน

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  “ถ้าในตลาดมีผู้ขายเพียงรายเดียว อาจกำหนดราคาสินค้าให้สูงได้” ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับปัจจัยการกำหนดราคาในข้อใด

  answer choices

  กลุ่มเป้าหมาย

  สภาวะทางเศรษฐกิจ

  การแข่งขันของตลาด

  ต้นทุนการผลิตและจำหน่าย

 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดคือความหมายของกลไกราคา

  answer choices

  การผลิตที่มีความสมดุลกับการบริโภค

  ปริมาณสินค้าที่ผู้บริโภคและผู้ผลิตมีความต้องการเท่ากัน

  ราคาสินค้าและการผลิตถูกกำหนดโดยความต้องการของผู้บริโภค

  การเปลี่ยนแปลงในระดับราคาสินค้า ซึ่งเกิดจากแรงผลักของอุปสงค์และอุปทาน

 • Question 21
  30 seconds
  Q.

  ข้อดีของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ คืออะไร

  answer choices

  ผู้ผลิตสามารถกำหนดราคาสินค้าได้สูง

  ผู้บริโภคและผู้ผลิตร่วมมือกันกำหนดราคาสินค้า

  ผู้บริโภคมีโอกาสในการเลือกซื้อสินค้าราคาที่ต่ำสุด

  ผู้ผลิตสินค้ามีการแข่งขันกันอย่างเสรีเพื่อขายสินค้าให้ได้มากที่สุด

 • Question 22
  60 seconds
  Q.

  ข้อความใดสอดคล้องกับลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์

  answer choices

  ตลาดนัดกลางของจังหวัดจะมีคนนิยมไปซื้อของจำนวนมาก แต่มีสินค้าจำนวนน้อย

  บริษัท สหรุ่งเรือง ผลิตเตารีดไฟฟ้ารุ่นใหม่ออกมาซึ่งมีราคาแพงกว่าเตารีดของบริษัทอื่น

  ในวันขึ้นปีใหม่ร้านค้าที่เก่งเป็นเจ้าของ ประกาศลดราคาสินค้าถูกกว่าเดิม 50 เปอร์เซ็นต์

  ก้อยซึ่งเป็นแม่บ้านมักจะซื้อผงซักฟอกหลายยี่ห้อเปลี่ยนกันไป เพราะคุณภาพและราคาใกล้เคียงกัน

 • Question 23
  45 seconds
  Q.

  “ตลาดสี่มุมเมืองจะมีสินค้าจากเกษตรกรนำมาขายจำนวนมาก ส่วนตลาดรถยนต์จะมีอยู่ในตัวเมืองของทุกจังหวัด” ข้อความดังกล่าวเป็นการแบ่งลักษณะของตลาดตามข้อใด

  answer choices

  แบ่งตามชนิดของสินค้า

  แบ่งตามลักษณะการขายสินค้า

  แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้สินค้า

  แบ่งตามลักษณะการแข่งขันที่มีอยู่ในตลาด

 • Question 24
  30 seconds
  Q.

  เงินเฟ้อ คือข้อใด

  answer choices

  ทุกคนมีเงินใช้เหลือเฟือ

  สถานบริการมีรายได้ต่ำลง

  สินค้าและบริการทั่วไปราคาสูงขึ้น

  ภาวะที่ราคาสินค้าและบริการคงที่แน่นอน

 • Question 25
  30 seconds
  Q.

  ภาวะเงินเฟ้อทำให้บุคคลกลุ่มใดเสียประโยชน์

  answer choices

  ลูกหนี้

  เจ้าของกิจการ

  พ่อค้าแม่ค้า

  ผู้ที่มีรายได้ประจำ

Report Quiz
Join a game