ทุกข์ของชาวนาในบทกวี ม.๔
a year ago
krulookkaewssrm
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
15 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Q.

  เรื่อง ทุกข์ของชาวนาในบทกวี มาจากหนังสือรวมบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่องใด

  answer choices

  ดั่งดวงแก้ว

  บุหงารำไป

  ความคิดคำนึง

  มณีพลอยร้อยแสง

 • Question 2
  60 seconds
  Q.

  ข้อใด ไม่ใช่ พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  answer choices

  ย่ำแดนมังกร

  แก้วจอมแก่น

  ความไม่พยาบาท

  ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ

 • Question 3
  60 seconds
  Q.

  บทความแสดงความคิดเห็น มีลักษณะอย่างไร

  answer choices

  การแสดงความคิดเห็นโดยผ่านการวิเคราะห์ มีเหตุมีผล และสร้างสรรค์

  การแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคล สามารถบอกกล่าวอย่างไรก็ได้

  การแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ได้รับความสนใจเท่านั้น

  การแสดงความคิดเห็นที่นำมาจากข้อตกลงของส่วนรวม

 • Question 4
  60 seconds
  Q.

  เรื่องนี้มีวิธีการเปิดเรื่องอย่างไร

  answer choices

  เล่าเรื่องราวในอดีต

  แนะนำให้รู้จัก จิตร ภูมิศักดิ์

  ยกย่องบทกวีที่จิตร ภูมิศักดิ์ เป็นผู้แต่ง

  บอกที่มาของบทกวีที่จิตร ภูมิศักดิ์ เป็นผู้แต่ง

 • Question 5
  60 seconds
  Q.

  การที่หลี่เชินสามารถบรรยายความทุกข์ยากของชาวนาได้อย่างชัดเจน เพราะเขาประกอบอาชีพอะไร

  answer choices

  ค้าขาย

  เกษตรกร

  ผู้นำหมู่บ้าน

  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

 • Question 6
  60 seconds
  Q.

  เทคนิคการเขียนของหลี่เชิน มีลักษณะอย่างไร

  answer choices

  บรรยายภาพเหมือนจิตรกรวาดภาพ

  บรรยายสิ่งที่คนพบเห็นมาให้ผู้อ่านเข้าใจ

  บรรยายแบบอธิบายขั้นตอนในการทำนาของชาวนา

  บรรยายโดยถ่ายทอดเสมือนชาวนาเป็นผู้มาบรรยายเอง

 • Question 7
  60 seconds
  Q.

  บทกวีของจิตร ภูมิศักดิ์ แสดงความรู้สึกใด

  answer choices

  สงสารชาวนา

  เข้าข้างชาวนา

  เห็นใจชาวนา

  เวทนาชาวนา

 • Question 8
  60 seconds
  Q.

  แนวความคิดของจิตร ภูมิศักดิ์ และหลี่เชิน มีความสอดคล้องกัน ดังคำประพันธ์ในข้อใด

  answer choices

  จิตร ภูมิศักดิ์ : จากรวงเป็นเม็ดพราว ล้วนทุกข์ยากลำเค็ญเข็ญ

  หลี่เชิน : หว่านข้าวในฤดูใบไม้ผลิ ข้าวเมล็ดหนึ่ง

  จะกลายเป็นหมื่นเมล็ดในฤดูใบไม้ร่วง

  จิตร ภูมิศักดิ์ : ข้าวนี้น่ะมีรส ให้ชนชิมทุกชั้นชน

  เบื้องหลังสิทุกข์ทน และขมขื่นจนเขียวคาว

  หลี่เชิน : ข้าวแต่ละเม็ดคือความยากแค้นแสนสาหัส

  จิตร ภูมิศักดิ์ : เหงื่อหยดสักกี่หยาด ทุกหยดหยาดล้วนยากเย็น

  หลี่เชิน : หว่านข้าวในฤดูใบไม้ผลิ ข้าวเมล็ดหนึ่ง

  จะกลายเป็นหมื่นเมล็ดในฤดูใบไม้ร่วง

  จิตร ภูมิศักดิ์ : ปูดโปนกี่เส้นเอ็น จึงแปรรวงมาเปิบกิน

  หลี่เชิน : รอบข้างไม่มีนาที่ไหนทิ้งว่าง

  แต่ชาวนาก็ยังอดตาย

 • Question 9
  60 seconds
  Q.

  น้ำเหงื่อที่เรื่อแดง และน้ำแรงอันหลั่งริน

  สายเลือดกูทั้งสิ้น ที่สูซดกำซาบฟัน

  คำที่พิมพ์ตัวหนามีความหมายว่าอย่างไร

  answer choices

  กลืน

  กระแทก

  เคี้ยว

  ซึมเข้าไป

 • Question 10
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นข้อความแสดงข้อเท็จจริง

  answer choices

  กวีผู้นี้รับราชการมีตำแหน่งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น อยู่ในชนบท

  ส่วนจิตรใช้วิธีเสมือนกับนำชาวนามาบรรยายเรื่องของตนให้ผู้อ่านฟังด้วยตนเอง

  เรื่องความทุกข์ของชาวนา ก็คงยังจะเป็นแรงสร้างความสะเทือนใจให้แก่กวียุคคอมพิวเตอร์

  สืบต่อไป

  อย่าว่าแต่การลำเลิกทวงบุญคุณเลย ความช่วยเหลือที่สังคม มีต่อคนกลุ่มนี้ ในด้านของปัจจัยในการผลิต การพยุงหรือการประกันราคา และการรักษาความยุติธรรมทั้งปวง ก็ยังแทบจะเป็นไปไม่ได้

 • Question 11
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดแสดงให้เห็นความขัดแย้ง

  answer choices

  หว่านข้าวในฤดูใบไม้ผลิ ข้าวเมล็ดหนึ่งจะกลายเป็นหมื่นเมล็ดในฤดูใบไม้ร่วง

  รอบข้างไม่มีนาที่ไหนทิ้งว่าง แต่ชาวนาก็ยังอดตาย

  ข้าวแต่ละเม็ดคือความยากแค้นแสนสาหัส

  เหงื่อหยดบนดินภายใต้ต้นข้าว

 • Question 12
  60 seconds
  Q.

  จากบทกวีของหลี่เชิน ที่กล่าวว่า แม้ชาวนาจะทำนามากแค่ไหน แต่สุดท้ายก็ต้องอดตาย มีสาเหตุมาจากสิ่งใด

  answer choices

  เนื่องจากฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน

  ผลผลิตที่ได้ตกถึงชาวนาน้อยมาก

  ที่ดินขาดความอุดมสมบูรณ์

  ถูกเอาเปรียบเรื่องราคาข้าว

 • Question 13
  60 seconds
  Q.

  เหตุใดข้าวในประเทศไทยจึงมีราคาต่ำกว่าผลผลิตอื่นๆ

  answer choices

  ข้าวที่ผลิตได้มีคุณภาพต่ำ

  ผลผลิตมีมากเกินความต้องการของผู้บริโภค

  รัฐบาลควบคุมราคา เพราะข้าวเป็นอาหารหลักที่สำคัญ

  ผู้บริโภคมีทางเลือกในการบริโภคอาหารประเภทอื่นมากขึ้น

 • Question 14
  60 seconds
  Q.

  คำประพันธ์ข้อใดเด่นเรื่องการใช้สัมผัสอักษร

  answer choices

  เหงื่อกูที่สูกิน จึงก่อเกิดมาเป็นคน

  น้ำเหงื่อที่เรื่อแดง และน้ำแรงอันหลั่งริน

  จากแรงมาเป็นรวง ระยะทางนั้นเหยียดยาว

  เบื้องหลังสิทุกข์ทน และขมขื่นจนเขียวคาว

 • Question 15
  60 seconds
  Q.

  ในปัจจุบันชาวนาละทิ้งการปลูกข้าว แล้วหันไปประกอบอาชีพอุตสาหกรรมมากขึ้น มาจากสาเหตุใด

  answer choices

  เป็นอาชีพที่ได้รับความนิยม

  มีรายได้แน่นอนทุกเดือน

  ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ

  ไม่เหนื่อย

Report Quiz
Join a game