เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
30 QuestionsShow answers
 • Question 1
  120 seconds
  Q.

  ระบบเศรษฐกิจของประเทศต่างๆส่วนใหญ่ ในโลกนี้เป็นระบบเศรษฐกิจแบบใด

  answer choices

  แบบเปิด

  แบบปิด

  แบบผสม

  แบบกระจาย

 • Question 2
  120 seconds
  Q.

  ใครคือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องในตลาดเงินตราต่างประเทศ

  answer choices

  ลูกค้ารายย่อย

  ธนาคารกลาง

  ลูกค้ารายใหญ่

  ธนาคารพาณิชย์

 • Question 3
  120 seconds
  Q.

  ข้อใดคือผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าต่อเศรษฐกิจไทย

  answer choices

  เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

  เกิดการครอบงำจากต่างประเทศ

  เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี

  เพิ่มความสามารถในการผลิตของแรงงาน

 • Question 4
  120 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่ดุลการชำระเงิน

  answer choices

  ดุลบัญชีเดินสะพัด

  ดุลบัญชีเงินทุน

  ดุลบัญชีแลนทุน

  ไม่ใช่ทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมา

 • Question 5
  120 seconds
  Q.

  บัญชีเงินคืออะไร?

  answer choices

  ธุรกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินระหว่างประเทศ

  รายรับและรายจ่ายที่เกิดจากการโอนย้ายทุน

  การซื้อขายทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดการผลิต

  การโอนสิทธิในทรัพย์สินถาวร

 • Question 6
  120 seconds
  Q.

  เริ่มจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกเมื่อ พ.ศ. ใด?

  answer choices

  2502

  2504

  2506

  2508

 • Question 7
  120 seconds
  Q.

  ประเทศไทยมีการทำสนธิสัญญาเบาว์ริง(Bowing Treaty) กับอังกฤษในปี พ.ศ​ ใดและในรัชสมัยใด?

  answer choices

  พ.ศ.2397 รัชกาลที่3

  พ.ศ.2398 รัชกาลที่4

  พ.ศ.2399 รัชกาลที่5

  พ.ศ.2400 รัชกาลที่6

 • Question 8
  120 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าต่อเศรษฐกิจ​ไทย

  answer choices

  เกิดการครอบงำจากต่างประเทศ

  เกิดความไม่เป็นธรรมในการกระจายรายได้

  เกิดการเสื่อมโทรมของทรัพยากร​ธรรมชาติ​และสิ่งเเวด ล้อม

  เกิดความเลื่อมล้ำทางการลงทุน

 • Question 9
  120 seconds
  Q.

  ข้อใดถูกทุกข้อเกี่ยวกับความร่วมมือของ 6 ประเทศที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านหรือที่เรียกว่า"หกเหลี่ยม​เศรษฐกิจ"

  answer choices

  ไทย​ ญี่ปุ่น สิงคโปร์​ เกาหลี

  ไทย​ ลาว​ กัมพูชา​ จีน

  ไทย​ เมียนมาร์​ กัมพูชา อินโดนีเซีย​

  ไทย​ อเมริกา​ แคนาดา​ อังกฤษ​

 • Question 10
  120 seconds
  Q.

  ไทยสามารถส่งออกสินค้าไปยังประเทศคู่ค้าได้มาก ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกประมาณเท่าไหร่?

  answer choices

  26,782.0 ล้านเหรียญสหรัฐ

  26,784.0 ล้านเหรียญสหรัฐ

  26,780.0 ล้านเหรียญสหรัฐ

  26,700.0 ล้านเหรียญสหรัฐ

 • Question 11
  120 seconds
  Q.

  ใน พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นปีแรกของแผนพัฒนา ฉบับที่เท่าไหร่?

  answer choices

  ฉบับที่ 8

  ฉบับที่ 10

  ฉบับที่ 2

  ฉบับที่ 5

 • Question 12
  120 seconds
  Q.

  ตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศ จำแนกได้ 2 ตลาด ตลาดอะไรบ้าง?

  answer choices

  ตลาดซื้อขายในปัจจุบัน,ตลาดวื้อขายในอนาคต

  ตลาดซื้อขายในปัจจุบัน,ตลาดซื้อขายล่วงหน้า

  ตลาดซื้อขายก่อนหน้า,ตลาดซื้อขายล่วงหน้า

  ตลาดซื้อขายก่อนหน้า,ตลาดซื้อขายที่ผ่านมา

 • Question 13
  120 seconds
  Q.

  รถยนต์ที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นมีราคาสูงมากกว่ารถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย เป็นผล ศืบเนื่องมาจากมาตรการในข้อใด

  answer choices

  การตั้งกำแพงภาษี

  การเก็บภาษีศุลกากร

  การกำหนดดควตาสินค้า

  การให้สิทธิพิเศษ

 • Question 14
  120 seconds
  Q.

  ข้อใด ไม่ใช่รูปแบบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

  answer choices

  การใช้นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน

  ยกเลิกกำแพงภาษี ส่งเสริมการค้าเสรี

  การให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า

  การให้กู้ยืม

 • Question 15
  120 seconds
  Q.

  องค์กรระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจในข้อใด แตกต่างจากข้ออื่นเมื่อพิจารณาถึงประเทศสมาชิก

  answer choices

  อาเซ็ม(ASEM)

  เอเปก(APEC)

  อาฟตา(AFTA)

  โอเปก(OPEC)

 • Question 16
  120 seconds
  Q.

  สินค้าประเภทใดที่ประเทศไทยมีการนำเข้าจากสหภาพยุโรปมาก

  answer choices

  เสื้อผ้าสำเร็จรูป ยารักษาโรค

  เครื่องจักรกล เครื่องบิน

  เครื่องมือทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ยาง

  เครื่องคอมพิวเตอร์ แผงวงจรไฟฟ้า

 • Question 17
  120 seconds
  Q.

  การแก้ไขปัญหาการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศที่ประเทศต่างๆ นำมาใช้ คืออะไร

  answer choices

  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

  การเจรจาต่อรองทางการค้า

  การปฏิบัติตามข้อตกลงโดยไม่มีข้อโต้แย้ง

  การหาตลาดต่างประเทศใหม่ๆ เพิ่มขึ้น

 • Question 18
  120 seconds
  Q.

  FTA ย่อมาจากอะไร?

  answer choices

  Free Trade Area

  Free Trade American

  Fighting Trade Area

  Fighting Trade American

 • Question 19
  120 seconds
  Q.

  ข้อใด ไม่ใช่สาเหตุที่ต้องมีการค้าระหว่างประเทศ

  answer choices

  ต้นทุนการผลิตของแต่ละประเทศไม่เท่ากัน

  รสนิยมในการบริโภคแตกต่างกันในแต่ละประเทศ

  ระบอบการปกครองที่แตกต่างกันของประเทศต่างๆ

  ทรัพยากรธรรมชาติที่แตกต่างกัน

 • Question 20
  120 seconds
  Q.

  ปัจจัยทางการค้าระหว่างประเทศในข้อใดส่งผลต่อราคาของสินค้าโดยตรง

  answer choices

  การส่งมอบสินค้า

  การติดต่อสื่อสาร

  อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา

  การรวมกลุ่มทางการค้าระหว่างประเทศ

 • Question 21
  120 seconds
  Q.

  เหตุผลสำคัญที่ทำให้เกิดอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศคือข้อใด

  answer choices

  มีการชำระเงินระหว่างประเทศ และแต่ละประเทศต่างก็มีหน่อยเงินตราไม่เหมือนกัน

  มีการค้าระหว่างประเทศ และแต่ละประเทศต่างก็มีหน่วยเงินตราไม่เหมือนกัน

  การกำหนดนโยบายของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

  มีการลงทุนระหว่างประเทศ แต่ละประเทสก็มีหน่วยเงินตราไม่เหมือนกัน

 • Question 22
  120 seconds
  Q.

  โลกาภิวัตน์กับปัญหาเศรษฐกิจโลก ใน พ.ศ.2540 เกิดจากอะไร

  answer choices

  เกิดจากระบบธนาคารขยายตัวเร็วแต่ขาดประสิทธิภาพบริหารความเสี่ยง

  เกิดจากระบบธนาคารขยายตัวช้า

  เกิดจากธนาคารขยายตัวช้า ประสิทธิภาพ บริหารความเสี่ยงมีมาก

  เกิดจากระบบธนาคารขยายตัวเร็ว มีประสิทธิภสพพร้อมใช้งาน

 • Question 23
  120 seconds
  Q.

  สาเหตุปัญหาสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้กู้ด้วยคุณภาพที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเป็นวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่เกิดช่วง พ.ศ. ใด

  answer choices

  2550-2551

  2551-2552

  2552-2553

  2553-2554

 • Question 24
  45 seconds
  Q.

  นโยบายทางเศรษฐกิจที่สำคัญมีกี่ด้าน

  answer choices

  1

  2

  3

  4

 • Question 25
  60 seconds
  Q.

  ประเทศใดเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปก

  answer choices

  ไทย

  อินโดนีเซีย

  ซาอุดีอาระเบีย

  ฟิลิปปินส์

 • Question 26
  120 seconds
  Q.

  องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญในภูมิภาคต่างๆของโลก มีหลากหลายองค์การ ข้อใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้อง

  answer choices

  องค์การการค้าโลก

  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  กลุ่มโอเปก

  การบินไทย

 • Question 27
  60 seconds
  Q.

  ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อบูรณะและพัฒนาตั้งอยู่ที่ใด

  answer choices

  ชิคาโก้

  กรุงวอชิงตัน ดี.ซี

  ลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย

  รัฐจอร์เจีย

 • Question 28
  45 seconds
  Q.

  ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกที่เท่าไหร่ของธนาคารโลก?

  answer choices

  60

  16

  13

  43

 • Question 29
  120 seconds
  Q.

  องค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการรักษาเสถียรภาพทางการเงินระหว่างประเทศที่รองรับการขยายตัว ของเศรษฐกิจโลก คือข้อใด

  answer choices

  ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย

  ธนาคารโลก

  องค์การการค้าโลก

  กองทุนการเงินระหว่างประทศ

 • Question 30
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นสาเหตุของปัญหาการขาดดุลการค้า

  answer choices

  ค่าของเงินไทยตกต่ำ

  การซื้อสินค้านำเข้ามากกว่าการส่งออกสินค้า

  ผลผลิตเกษตรกรมีมูลค่าน้อย

  การขนส่งไม่มีประสิทธิภาพ

Report Quiz
Join a game