ระบบประสาท (Nervous System)
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
30 QuestionsShow answers
 • Question 1
  45 seconds
  Q.

  ข้อใดกล่าวผิด

  answer choices

  สมองมีหน้าที่รับข้อมูลจากไขสันหลังแล้วส่งไปยังเส้นประสาท

  สมองเป็นศูนย์กลางการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของมนุษย์

  ไขสันหลังทำหน้าที่รับข้อมูลจากเส้นประสาทส่งผ่านไปยังสมอง

  ไขสันหลังทำหน้าที่รับข้อมูลจากสมองแล้วส่งต่อไปยังเส้นประสาท

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดกล่าวถึงหน้าที่ของระบบประสาทได้ถูกต้องที่สุด

  answer choices

  ควบคุมเกี่ยวกับความคิดของมนุษย์

  ควบคุมการทำงานของระบบประสาท

  ควบคุมการทำงานของการจ่ายเลือดไปยังส่วนต่างๆ

  ควบคุมและส่งความรู้สึกไปยังอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย

 • Question 3
  20 seconds
  Q.

  อวัยวะใดเป็นอวัยวะหลักของระบบประสาท

  answer choices

  เส้นประสาท

  สมอง

  ต่อมไร้ท่อ

  เซลล์ประสาท

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  ระบบประสาทของมนุษย์ มีองค์ประกอบตามข้อใด

  answer choices

  สมอง ไขสันหลัง ใยประสาท

  สมอง ไขสันหลัง เส้นประสาท

  สมอง ใยประสาท เส้นประสาท

  สมอง ไขสันหลัง เซลล์ประสาท

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นผลจากการทำงานของสมอง

  1) สมศรีร้อยพวงมาลัยดอกมะลิได้สวยงาม

  2) สมจิตรเล่นกีต้าร์ได้อย่างไพเราะ

  3) สมศักดิ์ตีเทนนิสได้ถ้วยรางวัลชนะเลิศ

  answer choices

  1 , 2

  2 , 3

  1 , 3

  1 , 2 , 3

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดกล่าวถึงหน้าที่ของระบบประสาทได้ถูกต้องที่สุด

  answer choices

  ควบคุมเกี่ยวกับความคิดของมนุษย์

  ควบคุมการทำงานของระบบประสาท

  ควบคุมการทำงานของการจ่ายเลือดไปยังส่วนต่างๆ

  ควบคุมและส่งความรู้สึกไปยังอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  จากภาพ ส่วนประกอบ A และ B ในเซลล์ประสาทคือส่วนใด

  answer choices

  A – แอกซอน B- เดนไดรต์

  A – เดนไดรต์ B- แอกซอน

  A – นิวเคลียส B- เดนไดรต์

  A – แอกซอน B- แอกซอน

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  เดนไดรต์และแอกซอนมีความแตกต่างกันอย่างไร

  answer choices

  เดนไดรต์เป็นตัวเซลล์ แอกซอนเป็นเส้นใยประสาท

  เดนไดรต์เป็นเส้นใยประสาท แอกซอนเป็นตัวเซลล์

  เดนไดรต์นำกระแสประสาทเข้าสู่ตัวเซลล์ แอกซอนนำกระแสประสาทออกจากตัวเซลล์

  เดนไดรต์นำกระแสประสาทออกจากตัวเซลล์ แอกซอนนำกระแสประสาทเข้าสู่ตัวเซลล์

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  ระบบประสาทของแมลงพัฒนาดีกว่าของพลานาเรีย เนื่องจากแมลงมีโครงสร้างใด

  answer choices

  สมอง

  ปมประสาท

  ร่างแหประสาท

  เส้นใยประสาท

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  พลานาเรียมีระบบประสาทเจริญดีกว่าไฮดราเพราะมีโครงสร้างใด

  answer choices

  nerve ganglion

  nerve net

  spinal cord

  ถูกทุกข้อ

 • Question 11
  20 seconds
  Q.

  ส่ิ่งมีชีวิตใดไม่มีเซลล์ประสาท

  answer choices

  ไส้เดือนดิน

  พลามีเซียม

  พลานาเรีย

  ไฮดรา

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  เซลล์ประสาทสองขั้วพบมากที่สุดที่ใด

  answer choices

  กล้ามเนื้อ

  ไขสันหลัง

  เรตินา

  ต่อมต่าง ๆ

 • Question 13
  45 seconds
  Q.

  การเคลื่อนที่ของกระแสประสาทเรียงตามลำดับอย่างไร

  answer choices

  เดนไดรต์ - แอกซอน - ตัวเซลล์

  ตัวเซลล์ - แอกซอน - เดนไดรต์

  เดนไดรต์ - ตัวเซลล์ - แอกซอน

  แอกซอน - ตัวเซลล์ - เดนไดรต์

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  เหตุที่เราเห็นแอกซอนเป็นสารสีขาวเพราะอะไร

  answer choices

  มีสารโปรตีนหุ้มอยู่

  มีสารคาร์โบไฮเดรตหุ้มอยู่

  มีสารนิวคลีอิกหุ้มอยู่

  มีสารไขมันหุ้มอยู่

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  myelin sheath ที่พบในเซลล์ประสาทของสัตว์มีกระดูกสันหลังคือ ข้อใด

  answer choices

  สารที่สร้างจากแอกซอน

  ส่วนของชวัลลน์เซลล์

  สารที่สร้างมาจาก neuroglia

  ส่วนของเดนไดรต์

 • Question 16
  45 seconds
  Q.

  ลักษณะของเซลล์ประสาทขณะที่ยังไม่มีกระแสประสาทมีสภาพอย่างไร

  answer choices

  ด้านนอกเยื่อหุ้มเซลล์มี Na+ น้อยกว่าด้านใน

  ด้านนอกเยื่อหุ้มเซลล์มี Na+ มากกว่าด้านใน

  ด้านนอกเยื่อหุ้มเซลล์มี K+ มากกว่าด้านใน

  ที่ปลายด้านหนึ่งมีประจุบวกอีกด้านมีประจุลบ

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  ในการนำ Na+ ออกจากเซลล์ และนำ K+ เข้าสู่เซลล์เป็นกระบวนการใด

  answer choices

  osmosis

  diffusion

  passive transport

  active transport

 • Question 18
  45 seconds
  Q.

  หน้าที่สำคัญของ Eustachian tube คือข้อใด

  answer choices

  ปรับความดันอากาศระหว่างภายนอกและหูส่วนกลาง

  ปรับความดันอากาศระหว่างภายนอกและหูส่วนใน

  ปรับไม่ให้ร่างกายเสียการทรงตัว

  ช่วยให้หูแยกเสียงต่างๆ ได้ถูกต้อง

 • Question 19
  45 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสมอง

  answer choices

  hypothalamus เป็นสถานีถ่ายทอดความรู้สึกและการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ

  การดมกลิ่น - olfactory bulb

  medulla oblongata - การหายใจ การเต้นของหัวใจ

  เส้นประสาทสมองในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมี 12 คู่

 • Question 20
  20 seconds
  Q.

  ปลามีสมองส่วนใดเจริญดีที่สุด

  answer choices

  สมองส่วนกลาง

  สมองส่วนหน้า

  สมองส่วนท้าย

  ถูกทุกข้อ

 • Question 21
  20 seconds
  Q.

  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม มีการพัฒนาการของสมองส่วนใดมากกว่าสัตว์กลุ่มอื่นๆ มากที่สุด

  answer choices

  สมองส่วนกลาง

  สมองส่วนหน้า

  สมองส่วนท้าย

  ถูกทุกข้อ

 • Question 22
  30 seconds
  Q.

  ขณะอ่านหนังสือ เส้นประสาทสมองคู่ใดบ้างที่ทำงานเกี่ยวข้องโดยตรง

  answer choices

  เส้นประสมองคูjที่ 7, 8, 9

  เส้นประสาทสมองคู่ที่ 2, 3, 4, 6

  เส้นประสาทสมองคู่ที่ 3, 4, 6, 11

  ถูกทุกข้อ

 • Question 23
  30 seconds
  Q.

  การรับรสอาหารเป็นหน้าที่ของเส้นประสาทสมองคู่ใด

  answer choices

  เส้นประสมองคูjที่ 7, 9

  เส้นประสาทสมองคู่ที่ 2, 6

  เส้นประสาทสมองคู่ที่ 3, 6

  เส้นประสาทสมองคู่ที่ 7

 • Question 24
  20 seconds
  Q.

  การบริจาคดวงตานั้นสามารถบริจากส่วนใดของนัยน์ตา

  answer choices

  เรตินา

  กระจกตา

  ม่านตา

  เลนส์ตา

 • Question 25
  20 seconds
  Q.

  การดมกลิ่นเกิดจากการทำงานของเส้นประสาทสมองคู่ที่ เท่าใด

  answer choices

  เส้นประสาทสมองคู่ที่ 1

  เส้นประสาทสมองคู่ที่ 2

  เส้นประสาทสมองคู่ที่ 5

  เส้นประสาทสมองคู่ที่ 9

 • Question 26
  30 seconds
  Q.

  คนสายตาสั้นต้องใช้แว่นตาที่ประกอบด้วยเลนส์เว้าหรือเลนส์นูน เพื่อให้ภาพตกที่เรตินาพอดี

  answer choices

  ใช้เลนส์เว้า เพื่อขยายลำแสงจากวัตถุ

  ใช้เลนส์นูน เพื่อปรับความยาวโฟกัสของเลนส์ตา

  ใช้เลนส์เว้า เพื่อปรับความยาวโฟกัสของเลนส์ตา

  ใช้เลนส์นูน เพื่อดึงวัตถุที่ไกลให้ดูใกล้ขึ้น

 • Question 27
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของระบบประสาทอัตโนวัติ

  answer choices

  ควบคุมการเต้นของหัวใจ

  ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อเรียบ

  ควบคุมการหลั่งเอนไซม์ย่อยอาหาร

  ควบคุมกล้ามเนื้อโครงร่าง

 • Question 28
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่การทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติก

  answer choices

  กระเพาะปัสสาวะบีบตัว ขับปัสสาวะ

  กระตุ้นการหลั่งฮอร์โมน

  กระตุ้นให้หลั่งเหงื่อ

  หัวใจเต้นเร็วขึ้น

 • Question 29
  45 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นการทำงานของระบบประสาทพาราซิมพาเทติก

  answer choices

  รูม่านตาขยาย

  กระตุ้นการขับเหงื่อ

  ลดการหลั่งน้ำลาย น้ำลายข้น

  หัวใจเต้นช้าลง ยับยั้งการเต้นของหัวใจ

 • Question 30
  30 seconds
  Q.

  เมื่อเราเหยียบหินอย่างแรก เราจะสะดุ้งและกระตุกขาออกอย่างรวดเร็วทันที ปรากฏการณ์เช่นนี้เรียกว่า

  answer choices

  reflex

  instinct

  taxis

  voluntary action

Report Quiz
Join a game