ภาษาซี
a year ago
kusara1324
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
40 QuestionsShow answers
 • Question 1
  20 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานของโปรแกรมภาษาซี

  answer choices

  ส่วนหัวของฟังก์ชัน

  ส่วนการประกาศตัวแปร

  ส่วนคำสั่ง

  ส่วนการคอมไพล์

 • Question 2
  10 seconds
  Q.

  อักขระในภาษาซีประกอบด้วย

  answer choices

  ตัวอักขระ A-Z และ a-z

  ตัวเลข 0-9

  ตัวอักขระพิเศษต่าง ๆ

  ถูกทุกข้อ

 • Question 3
  20 seconds
  Q.

  โปรแกรมต้นกำเนิดในภาษาซีจะมีนามสกุลเป็น

  answer choices

  *.CPP

  *.OBJ

  *.EXE

  *.LIB

 • Question 4
  10 seconds
  Q.

  ประโยคคำสั่งต่าง ๆ ในภาษาซี ต้องปิดท้ายแต่ละคำสั่งด้วยเครื่องหมายใด

  answer choices

  เครื่องหมาย .

  เครื่องหมาย ,

  เครื่องหมาย ;

  เครื่องหมาย :

 • Question 5
  20 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นการประกาศค่าคงที่ที่ถูกต้อง

  answer choices

  const int b 12 ;

  const b 12 ;

  const int b = 12 ;

  const b = 12 ;

 • Question 6
  20 seconds
  Q.

  ข้อใดต่อไปนี้ คือ ลักษณะการทำงานของคำสั่งวนซ้ำ do-while

  answer choices

  ตรวจสอบเงื่อนก่อนก็ได้ หรือทำงานก่อนก็ได้

  ทำงานและตรวจสอบเงื่อนไขพร้อมกัน

  ตรวจสอบเงื่อนไขก่อนแล้วจึงทำงานต่อไป

  ทำงานตามคำสั่งก่อนจึงตรวจสอบเงื่อนไข

 • Question 7
  20 seconds
  Q.

  ข้อใดต่อไปนี้ เป็นคำสั่งในการเลือกทำแบบทางเดียว

  answer choices

  if

  if-else

  if-else เชิงซ้อน

  switch

 • Question 8
  20 seconds
  Q.

  ถ้าต้องการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน เช่น 3.88 ควรกำหนดชนิดข้อมูลของตัวแปรดังข้อใด

  answer choices

  char

  float

  int

  short

 • Question 9
  20 seconds
  Q.

  stdio.h จะพบได้ในส่วนใดของโครงสร้างโปรแกรมภาษาซี

  answer choices

  ส่วนฟังก์ชันที่กำหนดเอง

  ส่วนฟังก์ชันหลัก

  ส่วนประกาศตัวแปรส่วนกลาง

  ส่วนประมวลผลก่อน

 • Question 10
  20 seconds
  Q.

  การแปลภาษาคอมพิวเตอร์เป็นรหัสภาษาเครื่องมือที่มีการแปลทีละบรรทัดเรียกว่าอะไร

  answer choices

  คอมไพล์เลอร์

  อินเทอร์พรีเตอร์

  แอสเซมเบอร์

  รันไทม์

 • Question 11
  20 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ถูกต้องตามหลักการตั้งชื่อตัวแปร

  answer choices

  day_of_week

  T_123

  2Subjects

  your_name

 • Question 12
  20 seconds
  Q.

  ข้อใดต่อไปนี้ คือคำสั่งที่ต้องใช้หยุดการทำซ้ำและออกจากลูปของโปรแกรมได้

  answer choices

  continue

  break

  while

  for

 • Question 13
  20 seconds
  Q.

  ข้อใดต่อไปนี้ คือคำตอบของค่า y จากนิพจน์ที่กำหนดให้

  int x, y;

  x = 8;

  y = ++x;

  printf(“%d”,y);

  answer choices

  7

  8

  9

  10

 • Question 14
  20 seconds
  Q.

  ถ้าหากต้องการให้ฟังก์ชั่น printf() แสดงผลเป็นตัวทศนิยมจะต้องใช้รหัสควบคุมตัวใด

  answer choices

  %c

  %f

  %x

  %s

 • Question 15
  20 seconds
  Q.

  ถ้าหากต้องการให้ฟังก์ชั่น printf() แสดงผลเป็นตัวเลขจำนวนเต็มจะต้องใช้รหัสควบคุมตัวใด

  answer choices

  %d

  %x

  %c

  %s

 • Question 16
  20 seconds
  Q.

  ข้อใดที่ไม่จำเป็นต้องมีในการเขียนโปรแกรม

  answer choices

  #define

  #include

  { }

  main ()

 • Question 17
  20 seconds
  Q.

  ภาษาซีถูกพัฒนามาจากภาษาอะไร

  answer choices

  ภาษา A

  ภาษา B

  ภาษา C

  ภาษา D

 • Question 18
  20 seconds
  Q.

  ถ้านักเรียนต้องการเพิ่มค่าตัวแปรทีละ 1 ค่าควรใช้คำสั่งในข้อใด

  answer choices

  i--

  i++

  -+i

  +-i

 • Question 19
  20 seconds
  Q.

  จากรูปแบบการทำซ้ำด้วยคำสั่ง for ดังต่อไปนี้ for(i = 1; i<=10; i++) ข้อใดแปลความหมายของการทำงานในวงเล็บตามลำดับได้ถูกต้อง

  answer choices

  กำหนดค่าเริ่มต้น; เพิ่มค่าตัวแปร; เงื่อนไขสำหรับทำซ้ำจนจบ

  กำหนดค่าเริ่มต้น; เงื่อนไขสำหรับทำซ้ำจนจบ; เพิ่มค่าตัวแปร

  เงื่อนไขสำหรับทำซ้ำจนจบ; กำหนดค่าเริ่มต้น; เพิ่มค่าตัวแปร

  เพิ่มค่าตัวแปร; กำหนดค่าเริ่มต้น; เงื่อนไขสำหรับทำซ้ำจนจบ

 • Question 20
  20 seconds
  Q.

  ถ้านักเรียนต้องการเขียนเงื่อนไขในภาษาซีที่ให้ความหมายว่า “เท่ากับ” ควรเลือกใช้เครื่องหมายในข้อ

  answer choices

  =>

  ==

  !=

  =!

 • Question 21
  20 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นลักษณะของภาษาระดับสูง

  answer choices

  ทำงานได้โดยไม่ต้องมีโปรแกรมระบบ

  เป็นภาษาที่ใช้กับงานขั้นสูง

  เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ยุคใหม่

  มีภาษาใกล้เคียงกับภาษามนุษย์

 • Question 22
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดคือผู้พัฒนาภาษาซี

  answer choices

  Arthur C. Clarke

  Dennis Ritchie

  Charles Babbage

  Lady Augusta Ada Byron

 • Question 23
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดคือโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาซี

  answer choices

  Microsoft Word 2010

  Microsoft Windows Logo

  Dev-C++

  Internet Explorer

 • Question 24
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดต่อไปนี้ ตั้งชื่อตัวแปรถูกต้องตามหลักในการตั้งชื่อตัวแปร

  answer choices

  1Sum

  Num 2

  do

  _name

 • Question 25
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเรียงลำดับขนาดข้อมูลของตัวแปรจากน้อยไปมากได้ถูกต้อง

  answer choices

  double, float, long, unsigned int

  char, unsigned int, float, double

  long, unsigned long, float, double

  unsigned int, char, float, double

 • Question 26
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดต่อไปนี้ คือ จำนวนรอบของการทำงานจากชุดคำสั่งที่กำหนดให้

  int x=5;

  while(x > 5)

  printf(“%d”,x);

  answer choices

  5 รอบ

  10 รอบ

  0 รอบ

  ไม่มีข้อใดถูก

 • Question 27
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดต่อไปนี้ คือ ลักษณะการทำงานของคำสั่งวนซ้ำ do-while

  answer choices

  ตรวจสอบเงื่อนก่อนก็ได้ หรือทำงานก่อนก็ได้

  ทำงานและตรวจสอบเงื่อนไขพร้อมกัน

  ตรวจสอบเงื่อนไขก่อนแล้วจึงทำงานต่อไป

  ทำงานตามคำสั่งก่อนจึงตรวจสอบเงื่อนไข

 • Question 28
  30 seconds
  Q.

  ในการใช้โปรแกรม Dev C++ ถ้าต้องสร้าง Source File ต้องใช้คีย์ลัด ในข้อใด

  answer choices

  Ctrl + N

  Ctrl + T

  Ctrl + S

  Ctrl + V

 • Question 29
  30 seconds
  Q.

  ในการใช้โปรแกรม Dev C++ ถ้าต้องการ Complie โปรแกรม ต้องใช้คีย์ลัดในข้อใด

  answer choices

  F8

  F7

  F9

  F10

 • Question 30
  30 seconds
  Q.

  การใช้ฟังก์ชั่น printf() ข้อใดไม่ถูกต้อง

  answer choices

  printf("THAILAND");

  printf("12345");

  printf("5+2=%d",5+2);

  printf('COMPUTER');

 • Question 31
  30 seconds
  Q.

  จงหาค่าของนิพจน์ 3+7*2

  answer choices

  15

  16

  12

  17

 • Question 32
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่คำสงวนที่ห้ามตั้งชื่อตัวแปร

  answer choices

  long

  float

  letter

  while

 • Question 33
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดคือสัญลักษณ์ จุดเริ่มต้น / สิ้นสุด

  ของผังงาน ในโปรแกรมหลักและโปรแกรมย่อย

  answer choices
 • Question 34
  30 seconds
  Q.

  ผังงานควรเขียนช่วงใด เพื่อให้สามารถสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง

  answer choices

  ก่อนเขียนโปรแกรม

  ช่วงเวลาใดก็ได้

  หลังโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์

  โปรแกรมใกล้เสร็จสมบูรณ์

 • Question 35
  30 seconds
  Q.

  รูปแบบผังงานใดต้องประกอบไปด้วยสัญลักษณ์การตัดสินใจ

  answer choices

  แบบการเรียงลำดับ

  แบบมีเงื่อนไข

  แบบทำซ้ำ

  ถูกทั้งข้อ 2 และ ข้อ 3

 • Question 36
  30 seconds
  Q.

  จงพิจารณานิพจน์ Y = 5 * 3 - 2 + 80 /2 ผลลัพธ์ของ Y มีค่าเท่าใด

  answer choices

  53

  40.5

  42.5

  -37

 • Question 37
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดคือประโยชน์ของผังงาน Flowchart

  answer choices

  ง่ายและสะดวกต่อการพิจารณาถึงลำดับขั้นตอนในการทำงาน

  ยุ่งยากสำหรับการเขียนโปรแกรม

  ขั้นตอนในการทำงานซับซ้อน

  การทำงานของผังงานโปรแกรม

 • Question 38
  30 seconds
  Q.

  การเขียนผังงานจัดอยู่ในขั้นตอนใดของการพัฒนาโปรแกรม

  answer choices

  เขียนโปรแกรม

  ออกแบบระบบ

  วิเคราะห์ระบบ

  การจัดทำเอกสาร

 • Question 39
  30 seconds
  Q.

  ผังงานมีหลักการในการกำหนดทิศทางการทำงานเป็นแบบใดจึงจะถูกต้องที่สุด

  answer choices

  บนลงลาง

  ซ้ายไปขวา

  ตามหัวลูกศรจากบนลงล่างหรือซ้ายไปขวา

  ขวาไปซ้าย

 • Question 40
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดต่อไปนี้ คือคำสั่งลูปการทำซ้ำที่ทราบจำนวนรอบที่แน่นอน

  answer choices

  switch

  while

  do-while

  for

Report Quiz
Join a game