Computers

4th

Image

แบบทดสอบ เรื่อง ผังงาน(Flowchart)

1.6K

10 questions

 • 1. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  ผังงาน หรือ โฟลว์ชาร์ต หมายถึงอะไร

  การแก้ไขปัญหา

  สัญลักษณ์รูปต่างๆ

  รูปภาพที่ใช้แทนความหมายการทำงานในลักษณะต่างๆ ภายในผังงาน

  ลำดับขั้นตอนการทำงาน

 • 2. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt
  Image

  จากภาพสัญลักษณ์นี้เรียกว่าอะไร

  การกระทำ (Process)

  การตัดสินใจ (Decision)

  การเริ่มต้นหรือจบ Flowchart (Start หรือ End)

  จุดเชื่อมต่อ (Connector)

 • 3. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  ภาพใดเป็น ความหมายของสัญลักษณ์ "จุดเชื่อมต่อ"

  Image
  Image
  Image
  Image
 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags