แบบทดสอบวิชาดนตรี หน่วยที่ 1 ม.2
a year ago
khanoonschool
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  เครื่องดนตรีชนิดใดที่แสดงให้เห็นว่า ดนตรีไทยได้รับอิทธิพลมาจากต่างประเทศ

  answer choices

  ก. ขลุ่ย

  ข. แคน

  ค. โปงลาง

  ง. อังกะลุง

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  กิจกรรมใดที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมไทยอย่างชัดเจนที่สุด

  answer choices

  ก. การแข่งขันกรีฑา

  ข. การแสดงละครเวที

  ค. การถวายสังฆทาน

  ง. พิธีสวดพระอภิธรรม

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  ดนตรีไทยที่มีความไพเราะน่าฟัง จะต้องมีองค์ประกอบใดบ้าง

  answer choices

  ก. นักร้อง เครื่องดนตรี ทำนอง จังหวะ

  ข. เครื่องดนตรี จังหวะ ทำนอง การขับร้อง

  ค. เสียงดนตรี ทำนอง จังหวะ การประสานเสียง

  ง. นักร้อง เครื่องดนตรี เครื่องเสียง การประสานเสียง

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  อัตราจังหวะที่มีความยาวมากที่สุด หรือช้าที่สุด มีความยาวกว่าอัตราจังหวะ 2 ชั้น 16 ท่า คือข้อใด

  answer choices

  ก. 1 ชั้น

  ข. 2 ชั้น

  ค. 3 ชั้น

  ง. 4 ชั้น

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  เทพเจ้าองค์ใดที่ถือว่าเป็นนายช่างใหญ่ของเทวดา

  answer choices

  ก. พระอินทร์

  ข. พระปัญจสีขร

  ค. พระวิศณุกรรม

  ง. พระปรคนธรรพ

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  กลองสะบัดชัยใช้ตีเพื่ออะไร

  answer choices

  ก. บอกเวลาโมงยาม

  ข. ส่งสัญญาณเดินแถว

  ค. บอกให้กองทัพถอยร่น

  ง. ปลุกใจและฉลองชัยชนะ

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  วงดนตรีไทยประเภทใดที่พบเห็นได้ตามงานศพ

  answer choices

  ก. วงเครื่องคู่

  ข. วงเครื่องสาย

  ค. วงสะล้อซอซึง

  ง. วงปี่พาทย์นางหงส์

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  งานบวชนาค งานขึ้นบ้านใหม่ นิยมใช้วงดนตรีไทยประเภทใดมาบรรเลง

  answer choices

  ก. วงปี่พาทย์

  ข. วงซอล้วนๆ

  ค. วงเครื่องสาย

  ง. วงขิมและอังกะลุง

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  ซอด้วง ซออู้ ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศใด

  answer choices

  ก. จีน

  ข. ลาว

  ค. อินเดีย

  ง. อินโดนีเซีย

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  เครื่องดนตรีชนิดใดที่แสดงให้เห็นว่า ดนตรีไทยได้รับอิทธิพลมาจากต่างประเทศ

  answer choices

  ก. อังกะลุง

  ข. โปงลาง

  ค. แคน

  ง. ขลุ่ย

Report Quiz
Join a game