ASK T1 KOD ARAHAN
a year ago
norzarina.jasni
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
13 QuestionsShow answers
 • Question 1
  180 seconds
  Q.

  Satu arahan yang mengarahkan komputer melakukan sesuatu tugas dikenali sebagai

  answer choices

  Atur cara program

  Struktur kawalan

  Kod arahan

  Sistem asas 10

 • Question 2
  180 seconds
  Q.

  Pemboleh ubah boleh disimpan dalam bentuk data berikut kecuali

  answer choices

  Pseudokod

  Nilai berangka

  Teks

  Nilai logik

 • Question 3
  180 seconds
  Q.

  Berikut merupakan perkara pengekodan yang digunakan untuk mengawal pilihan kecuali

  answer choices

  IF

  IF…ELSE

  IF…ELSE IF….ELSE

  IF….THEN

 • Question 4
  180 seconds
  Q.

  Apakah yang dimaksudkan dengan atur cara yang melibatkan struktur kawalan ulangan?

  answer choices

  Atur cara yang melibatkan pengulangan dua set tindakan.

  Atur cara yang mengarahkan tindakan berulang-ulang sehingga sesuatu syarat dipenuhi.

  Atur cara pilihan arahan mengikut syarat-syarat tertentu.

  Atur cara yang mengarahkan ulangan satu set tindakan.

 • Question 5
  180 seconds
  Q.

  Antara berikut, manakah yang terlibat semasa fasa reka bentuk atur cara?

  I Pseudokod

  II Imej digital

  III Carta alir

  IV Antara muka grafik

  answer choices

  I,II dan III

  I,II dan IV

  I, III dan IV

  II,III, dan IV

 • Question 6
  180 seconds
  Q.

  Antara berikut, manakah ralat yang disebabkan perisian seperti virus dan cecacing?

  answer choices

  Ralat sintaks

  Ralat sistem

  Ralat logik

  Ralat masa larian

 • Question 7
  180 seconds
  Q.

  Apakah langkah pertama untuk menguji atur cara dan membaiki ralat?

  answer choices

  Kesan ralat pada kod arahan

  Bandingkan hasil atur cara dengan algoritma

  Baiki ralat pada kod arahan

  Uji lari atur cara

 • Question 8
  180 seconds
  Q.

  Apakah jenis dokumentasi yang perlu disediakan dalam fasa dokumentasi?

  I Dokumentasi dalaman

  II Dokumentasi luaran

  III Dokumentasi visual

  IV Dokumentasi audio

  answer choices

  I dan II

  II dan IV

  I dan IV

  III dan IV

 • Question 9
  180 seconds
  Q.

  Gambar ini mengandungi ralat. kesan ralat tersebut.

  answer choices
 • Question 10
  180 seconds
  Q.

  Antara blok di bawah yang manakah berfungsi untuk membina pemboleh ubah?

  answer choices
 • Question 11
  180 seconds
  Q.

  Antara script di bawah yang manakah berfungsi untuk menggerakkan sprite?

  answer choices
 • Question 12
  180 seconds
  Q.

  Kesan ralat di bawah.

  answer choices
 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  Antara script yang berikut yang manakah bukan merupakan fungsi struktur kawalan ulangan?

  answer choices
Report Quiz
Join a game