องค์ประกอบของการแสดงนาฏศิลป์
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  องค์ประกอบของการแสดงนาฏศิลป์มีกี่องค์ประกอบ

  answer choices

  2

  4

  6

  8

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  การแสดงนาฏศิลป์ไทยที่มีการฟ้อนรำหรือใช้ท่ารำที่สวยงาม จะต้องมีอะไรเป็นสิ่งสำคัญที่จะมาสร้างสรรค์ท่าทางในการร่ายรำ ให้มีความสมบูรณ์

  answer choices

  ภาษาท่าทางนาฏศิลป์และนาฏยศัพท์

  ใช้คำพูด

  เนื้อหาและใจความสำคัญ

  ถูกทุกข้อ

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  ในปัจจุบันนี้การแต่งกายยังสามารถบ่งบอกอะไรเราได้มากที่สุด

  answer choices

  การเป็นอยู่อาศัย

  ยศฐานะบรรดาศักดิ์

  ความงดงาม

  ถูกทุกข้อ

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  องค์ประกอบของบทละครมีทั้งหมดกี่องค์ประกอบ

  answer choices

  2

  4

  6

  8

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  ความหมายของละครคือ

  answer choices

  ศิลปะที่นำภาพและประสบการณ์ และเรื่องราวมาผูดมักให้เป็นละคร

  ศิลปะที่การนำเอาการรรำมาทำเป็นละคร

  การนำความเชื่อ

  ไม่มีข้อถูก

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  การปูพื้นเรื่องสิ่งสำคัญต้องคำนึงถึงสิ่งใด

  answer choices

  การวางแนวทางในการเสนอบทละครในแนวทางใดทางหนึ่ง

  การเรียงลำดับเหตุการณ์

  เหตุการณ์สำคัญ

  ไม่มีข้อถูก

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  ศัพท์ที่ใช้ในวงการนาฏศิลป์คือ

  answer choices

  นาฏกรรม

  นาฏศัพท์

  ภาษาท่า

  นาฏโศก

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  นิ้วโป้งจรดข้อแรกของนิ้วชี้ ส่วนนิ้วที่เหลือทั้งสามกรีดออกมาอย่างสวยงามเรียกว่า

  answer choices

  ล่อแก้ว

  ตั้งวง

  จีบ

  ตั้งวงบน

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  ภาพดังกล่าวมีชื่อทางนาฏยศัพท์คือ

  answer choices

  ตั้งวงบน

  จีบส่งหลัง

  สอดสร้อย

  จีบปรกข้าง

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  ภาพดังกล่าวมีชื่อทางนาฏยศัพท์ว่า

  answer choices

  จีบปรกข้าง

  จีบปรกหน้า

  จีบส่งหลัง

  จีบหงาย

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  ภาพดังกล่าวมีชื่อทางนาฏยศัพทืคือ

  answer choices

  ตั้งวงบน

  ฉายมือ

  ตั้งวงล่าง

  ตั้งวงกลาง

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  ล่อแก้วมีลักษณะอย่างไร

  answer choices

  นิ้วโป้ง - นิ้วชี้

  นิ้วโป้ง - นิ้วกลาง

  นิ้วโป้ง - นิ้วนาง

  นิ้วโป็ง - นิ้วก้อย

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  การสื่อความหมายที่ใช้แทนคำพูด หรือ กริยาท่าทางในการตีบทเรียกว่าอะไร

  answer choices

  ภาษาท่า

  ภาษากาย

  ภาษาใบ้

  ผิดทุดข้อ

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  ท่าดังภาพในทางนาฏศิลป์สื่อความหมายว่าอย่างไร

  answer choices

  ท่าโกรธ

  ท่ากลัว

  ท่าหนาว

  ท่ารัก

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  ท่าดังภาพ ใช้สื่อความหมายท่านาฏศิลป์คือ

  answer choices

  ท่ากลัว

  ท่ารัก

  ท่าโกรธ

  ท่าตาย

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  ท่าใดที่บ่งบอกหรื่อสามารถสื่อความหมายว่ายิ่งใหญ่ ดังภาพต่อไปนี้

  answer choices

  ไม่มีข้อถูก

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  ภาพดังกล่าวสามารถสื่อความหมายได้ตรงกับข้อใด

  answer choices

  มาที่นี่

  จะไปที่โน้น

  ไปจากที่นี่

  ท่าตาย

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  นาฏยศัพทืมีความหมายว่าอย่างไร

  answer choices

  ศัพท์ที่ใช่ใรวงการนากศิลป์

  ภาษาท่า

  การตีบทที่ใช้สื่อความหมาย หรือกิริยาท่าทาง

  ถูกทุกข้อ

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  ภาษาท่ามีความหมายว่าอย่างไร

  answer choices

  การสื่อความหมายที่ใช้แทนคำพูด หรือกิริยาท่าทาง

  ศัพท์ที่ใช้ในวงการนาฏศิลป์

  ภาษาใบ้

  ถูกทุกข้อ

 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  นาฏยศัพท์ ภาษาท่า หรือที่นักเรียนสร้างสรรค์การแสดง ทั้งหมดนี้เป็นองค์ประกอบที่เรียกว่าอะไร

  answer choices

  องค์ประกอบละคร

  องค์ประกอบนาฏศิลป์

  องค์ประกอบดนตรี

  องค์ประกอบภาษาท่า

Report Quiz
Join a game