การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
a year ago
umboon28092538
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  อะมีบาใช้โครงสร้างใดในการเคลื่อนที่

  answer choices

  เท้าเทียม

  ซีเลีย

  ไมโครทูบูล

  แพลเจลลัม

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  จากสมบัติของไซโทรพลาสซึมเปลี่ยนจากเจลเป็นโซล จากโซลเป็นเจล เนื่องจาก

  answer choices

  การรวมตัวของโปรตีนแอกทิน

  การสลายตัวของไมโครฟิลาเมนต์

  การแยกตัวและการรวมตัวของโปรตีนแอกทิน

  การแยกตัวของโปรตีนแอกทิน

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  โครงสร้างของอะมีบาในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่

  answer choices

  การแยกตัวและการรวมตัวของโปรตีนแอกทิน

  ไซโทรพลาซึม

  ไซโทรพลาสซึม

  นิวเคลียส

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  การยื่นเท้าเทียมของอะมีบาเกิดขึ้นได้อย่างไร

  answer choices

  การไหลของเอนโดรพลาซึม

  การไหลของเอ็กโทรพลาซึม

  การหดตัวของเจล

  การหดตัวของโซล

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  จงเรียงลำดับกลไกการเคลื่อนที่ของอะมีบา

  1. การยื่นเยื่อหุ้มเซลล์ออกไป

  2. การเปลี่ยนไซโทรพลาซึมจากโซลเป็นเจลและจากเจลเป็นโซล

  3. การแยกตัวและการรวมตัวของโปรตีนแอกทิน

  4. การไหลของเอนโดรพลาซึมออกไปด้านนอก

  answer choices

  ก. 4 3 2 1

  ข. 3 1 4 2

  ค. 1 2 3 4

  ง. 2 4 1 3

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  การเคลื่อนที่ของหมึกโดยการหดตัวของกล้ามเนื้อระบบท่อพ่นน้ำเรียกว่า

  answer choices

  ก. แอมพูลลา

  ข. ไซฟอน

  ค. มาดรีโพไรด์

  ง. ทิวบ์ฟีท

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  แมงกะพรุนซึ่งอยู่ในไฟลัมซีเลนเทอราตา มีลักษณะการเคลื่อนที่อย่างไร

  answer choices

  การพุ่งตัว

  การยืดตัว

  การหดตัว

  การสลายตัว

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  8. ระบบท่อของดาวทะเลประกอบด้วย

  answer choices

  มาดรีโพไรต์

  ทิวบ์ฟีท

  แอมพูลลา

  ถูกทั้ง ก. และ ข.

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  แมงกะพรุนมีของเหลวอะไรที่แทรกอยู่ระหว่างเนื้อเยื่อชั้นนอกอละเนื้อเยื่อชั้นใน

  answer choices

  มาดรีโพไรต์

  มีโซเกลีย

  แอมพูลลา

  ทิวบ์ฟีท

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  โครงสร้างเล็กๆ ที่ยื่นออกจากผนังลำตัวของไส้เดือนคืออะไร

  answer choices

  เดือย

  แขน

  หาง

  หู

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  กล้ามเนื้อของปลาประกอบด้วย 2 ชนิด คือ

  answer choices

  กล้ามเนื้อยึด กล้ามเนื้อยก

  กล้ามเนื้อหดตัว กล้ามเนื้อยึด

  กล้ามเนื้อคลายตัว กล้ามเนื้อหดตัว

  กล้ามเนื้อคลายตัว กล้ามเนื้อยก

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  เสือชีต้าสามารถวิ่งได้เร็วที่สุดกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง

  answer choices

  120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

  90 กิโลเมตรต่อชั่วโม

  100 กิโลเมตรต่อชั่งโมง

  110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  กล้ามเนื้อของสัตว์มีกระดูกสันหลังประกอบด้วยกล้ามเนื้ออะไรบ้าง

  answer choices

  กล้ามเนื้อยึดกระดูก

  กล้ามเนื้อหัวใจ

  กล้ามเนื้อเรียบ

  ถูกทุกข้อ

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  ไขกระดูกแดงทำหน้าที่อะไร

  answer choices

  สร้างเซลล์เม็ดเลือดแดง

  สร้างเซลล์เม็ดเลือดขาว

  ซ่อมแซมเซลล์เม็ดเลือด

  รักษาบำรุงเซลล์เม็ดเลือด

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นกระดูกแกนทั้งหมด

  answer choices

  ซี่โครง , สะบัก , ก้นกบ , เชิงกราน

  กระดูกสันหลัง , สะบัก , เชิงกราน , กระเบนเหน็บ

  กระเบนเหน็บ , ซี่โครง , กะโหลกศรีษะ , ก้นกบ

  เชิงกราน , กระเบนเหน็บ , ก้นกบ

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  ข้อต่อที่เคลื่อนไหวไม่ได้นอกจากพบที่กะโหลกศรีษะแล้วยังพบที่ใดอีก

  answer choices

  กระดูกกระเบนเหน็บกับกระดูกเชิงกราน

  กระดูกสันหลังกับกระดูกสันหลัง

  กระดูกสันหลังกับกระดูกซี่โครง

  กระดูกซี่โครงกับกระดูกหน้าอก

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  ข้อต่อที่หัวเข่าเป็นข้อต่อลักษณะใด

  answer choices

  ลูกกลมในเบ้า

  บานพับ

  เดือย

  อานม้า

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  กระดูกข้อต่อต่างๆยึดติดกันได้ต้องอาศัยสิ่งใดเป็นหลัก

  answer choices

  พังผืด

  เอ็นยึดกระดูก

  เอ็นยึดกล้ามเนื้อ

  เอ็นยึดข้อ

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  ข้อต่อที่หัวไหล่มีลักษณะเหมือนข้อต่อแบบใด

  answer choices

  บานพับ

  ลูกกลมในเบ้า

  อานม้า

  เดือย

 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  เส้นกล้ามเนื้อเล็กประกอบไปด้วยไมโครฟิลาเมนท์กี่ชนิด

  answer choices

  1 ชนิด

  2 ชนิด

  3 ชนิด

  4 ชนิด

Report Quiz
Join a game