การขาย
a year ago
wanatchaporn
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
50 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดดังต่อไปนี้ให้ความหมายของคำว่า “Selling” (การขาย) ได้ดีที่สุด

  answer choices

  การนำผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องไปถึงลูกค้าเพื่อให้เกิดการโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้า

  การวางแผน การบังคับบัญชา และการควบคุมงานการขายโดยใช้ตัวบุคคล

  การชักชวนหรือจูงใจให้คนต้องการสิ่งที่นักขายมีอยู่ซึ่งอาจเป็นสินค้า บริการ หรือความคิดก็ได้

  กระบวนการวางแผนและการบริหารแนวความคิดเกี่ยวกับการตั้งราคา

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นลักษณะความสำคัญของงานขายต่อสังคม

  answer choices

  งานขายทำให้ทราบผลตอบแทนต่อบริษัทในมูลค่าที่สูงมาก

  การขายมีส่วนให้สินค้าและบริการตอบสนองให้คนทั่วไปเพื่อให้คนทั่วไปได้รับความสะดวกสบาย

  งานขายทำให้ธุรกิจอยู่รอดได้และมีกำไร

  งานขายทำให้สินค้าเกิดการแข่งขันกันมากขึ้น

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  การประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ หมายถึงลักษณะในข้อใด

  answer choices

  สมชายสานตะกร้าให้สมหญิง

  สมหมายเก็บผลไม้ไปรับประทาน

  สมฤดีเป็นพนักงานขายของหน้าร้านแห่งหนึ่ง

  สมหวังปลูกมะพร้าวในสวน

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  แนวความคิดทางการขาย (Selling Concept) มุ่งความสำคัญที่สิ่งใด

  answer choices

  สถานที่ในการจัดจำหน่าย

  ผลิตภัณฑ์และการขาย

  การวางแผนและการควบคุม

  การกำหนดราคาสินค้าและบริการ

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  แนวความคิดทางการตลาดสมัยใหม่ เริ่มต้นจากข้อใด

  answer choices

  ราคาสินค้า

  สถานที่จัดจำหน่าย

  ผลิตภัณฑ์

  ลูกค้า

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  กรณีที่ลงโฆษณาในนิตยสารและให้ลูกค้าที่สนใจสั่งใบสั่งซื้อตามแบบฟอร์มที่กำหนด จัดเป็นการขายแบบใด

  answer choices

  ทางไปรษณีย์

  ทางโทรศัพท์

  ทางบุคคล

  ทางโทรทัศน์

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดคือสิ่งที่ช่วยให้พนักงานขายทำงานน้อยลง

  answer choices

  การขายส่ง

  ใช้ตัวแทนคนกลาง

  การโฆษณา

  ใช้การติดต่อทางโทรศัพท์

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  ร้านค้าในข้อใดที่ใช้ระบบ Self Service

  answer choices

  ร้านสุกี้โคคา

  ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น

  ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า

  ร้านขายรถยนต์

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดคืองานส่งเสริมการขาย

  answer choices

  ส่งฉลากชิงโชค

  แจกของแถม

  ลดราคาสินค้า

  ถูกทุกข้อ

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  ใครเป็นผู้มีหน้าที่เสนอผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ลูกค้า

  answer choices

  พนักงานขายบุกเบิก

  พนักงานแนะนำสินค้า

  พนักงานขายส่ง

  พนักงานประจำรถส่งสินค้า

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดหมายถึงช่องทางการจัดจำหน่าย

  answer choices

  วิธีการที่จะขายสินค้าให้แก่ลูกค้าได้รวดเร็วและดีที่สุด

  ระบบการเลือกสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีที่สุด

  ระบบที่ทำให้รูปแบบผลิตภัณฑ์เกิดประโยชน์สูงสุด

  วิธีการที่จะผลิตสินค้าได้รวดเร็วและดีที่สุด

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  สิ่งใดที่จะเป็นเครื่องชี้วัดว่าช่องทางการจัดจำหน่ายแบบใดดีที่สุด

  answer choices

  ผู้ผลิตเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

  ผู้ผลิตจัดส่งสินค้าได้มากที่สุด

  ลูกค้าได้รับสินค้าเร็วและคุณภาพดีที่สุด

  ลูกค้าซื้อสินค้าได้จำนวนมากที่สุด

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดคือการจัดจำหน่ายทางอ้อม

  answer choices

  สมบัติผลิตลูกชิ้นหมูส่งไปยังร้านขายก๋วยเตี๋ยว

  สมโชคจัดส่งน้ำตาลทรายไปยังร้านค้าปลีก

  สมชายตัดชุดสำเร็จรูปและนำออกจำหน่ายเองที่สวนจตุจักร

  สมบัติจัดส่งน้ำยาล้างจานของตนเองจำหน่ายตามบ้าน

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าแก่ผู้บริโภคแบบใดที่ผู้ผลิตนิยมใช้มากที่สุด

  answer choices

  ช่องทางที่ใช้ตัวแทนคนกลาง

  ช่องทางที่ใช้ผู้ค้าส่งขายสินค้าให้กับผู้ค้าปลีก

  ช่องทางที่ขายให้กับผู้ค้าปลีก

  ช่องทางที่ขายตรงสู่ผู้บริโภค

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  เพราะเหตุใดผู้ผลิตจึงเลือกใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายประเภททางอ้อม

  answer choices

  ลดต้นทุนและส่งสินค้าได้รวดเร็ว

  ต้องการสร้างอาชีพในกิจการธุรกิจ

  ทำให้เกิดการประสานงานในระบบตลาด

  สร้างภาพพจน์ให้กิจการของตนเอง

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดคือความหมายของการโฆษณา

  answer choices

  คือ วิธีการจูงใจบุคคลให้เกิดความต้องการสิ่งนั้นๆ

  คือ การกำหนดรูปแบบการขายสินค้าของกิจการ

  คือ การแสวงหาแนวทางที่จะผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ

  คือ เครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการซื้อขายสินค้า

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  อะไรคือสาเหตุของการใช้โฆษณาเพื่อส่งเสริมการขาย

  answer choices

  เพราะต้องการผูกขาดตลาด

  เพราะต้องการลดค่าใช้จ่ายด้านส่งเสริมการขาย

  เพราะการแข่งขันการขายสินค้าของธุรกิจต่างๆ

  เพราะไม่ต้องการให้พนักงานขาย

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการโฆษณา

  answer choices

  แนะนำสินค้า

  ให้ความรู้แก่ประชาชน

  เพิ่มยอดขาย

  ถูกทุกข้อ

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  การโฆษณาขายนาฬิกามิโดที่รู้จักกันทั่วโลกจัดเป็นการโฆษณาประเภทใด

  answer choices

  โฆษณาขายปลีก

  โฆษณาระดับชาติ

  โฆษณาเพื่อจูงใจ

  โฆษณาเฉพาะอาชีพ

 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดคือการโฆษณาเพื่อการจูงใจ

  answer choices

  โฆษณาขายเครื่องคอมพิวเตอร์

  โฆษณาขายเครื่องยนต์ที่ใช้กับกังหันวิดน้ำ

  โฆษณาขายครีมทาผิวที่ทำให้ผิวขาวนวล

  โฆษณาส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย

 • Question 21
  30 seconds
  Q.

  ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

  answer choices

  สายผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์

  สายผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์

  สายผลิตภัณฑ์ รายการผลิตภัณฑ์

  สายผลิตภัณฑ์ ความกว้างของผลิตภัณฑ์

 • Question 22
  30 seconds
  Q.

  ประโยชน์พื้นฐานของผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อมา เราเรียกองค์ประกอบในส่วนนี้ว่าอะไร

  answer choices

  ผลิตภัณฑ์คาดหวัง

  ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง

  รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์

  ผลิตภัณฑ์หลัก

 • Question 23
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดต่อไปนี้เป็นรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (Formal Product)

  answer choices

  มานีซื้อรถยนต์ใหม่เพราะมีประกันชั้นหนึ่งฟรี

  มานะซื้อบ้านเพราะเป็นที่อยู่อาศัย

  สุรศักดิ์ซื้อทีวีเพราะขนาดจอที่ใหญ่ขึ้น ภาพคมชัด และยี่ห้อใช้ได้ดี

  สมศรีซื้อรถยนต์เพราะช่วยในการเดินทางได้สะดวกสบาย

 • Question 24
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดถือว่าเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการก่อสร้างที่ได้มาจากธรรมชาติ

  answer choices

  พืชสวนครัว

  ผลไม้ชาวสวน

  ผักสวนครัว

  หิน ทราย กรวด

 • Question 25
  30 seconds
  Q.

  น้ำยาล้างจาน แชมพูสระผม ยาสีฟัน จัดเป็นสินค้าประเภท

  answer choices

  สะดวกซื้อ

  เจาะจงซื้อ

  ไม่แสวงหาซื้อ

  เลือกซื้อ

 • Question 26
  30 seconds
  Q.

  “ปัจจัยสี่” ประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง

  answer choices

  อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค รถยนต์

  อาหาร ที่อยู่อาศัย เงินตรา รถยนต์

  อาหาร ที่อยู่อาศัย เงินตรา ยารักษาโรค

  อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม

 • Question 27
  30 seconds
  Q.

  นายองอาจเป็นเจ้าของโรงงานผลิตน้ำตาลได้สั่งซื้ออ้อยซึ่งเป็นวัตถุดิบมาจากเกษตรกร เพื่อแปรรูปให้เป็นน้ำตาลทรายเพื่อนำไปขายในตลาด อยากทราบว่านายองอาจเป็นผู้ซื้อในระดับใด

  answer choices

  ผู้บริโภค

  คนกลาง

  ผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม

  ผู้ขายปัจจัยการผลิต

 • Question 28
  30 seconds
  Q.

  ปัจจัยสี่เป็นความต้องการในระดับใดของมนุษย์ตามทฤษฎีมาสโลว์

  answer choices

  ความต้องการทางด้านร่างกาย

  ความต้องการทางด้านสังคม

  ความต้องการทางด้านการยกย่อง

  ความต้องการทางด้านจิตใจ

 • Question 29
  30 seconds
  Q.

  ความต้องการของมนุษย์ในขั้นใดเป็นความต้องการในขั้นที่สูงสุด

  answer choices

  ความต้องการทางด้านกายภาพ

  ความต้องการความปลอดภัย

  ความต้องการการยอมรับ

  ความต้องการความสำเร็จ

 • Question 30
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นปัจจัยภายในของผู้บริโภค

  answer choices

  วัฒนธรรม

  การเรียนรู้

  กลุ่มอ้างอิง

  ครอบครัว

 • Question 31
  30 seconds
  Q.

  ใครเป็นผู้ต้องรับผิดชอบต่อชื่อเสียงของกิจการ

  answer choices

  เจ้าของกิจการ

  ผู้บริหารทุกระดับ

  พนักงานขาย

  ทุกคนที่เป็นสมาชิกของกิจการ

 • Question 32
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดคือผลดีของการมีความรู้เกี่ยวกับกิจการ

  answer choices

  ปฏิบัติหน้าที่ได้ตรงตามนโยบายของกิจการ

  ทำให้คู่แข่งขันลดการแข่งขันด้านการตลาด

  สามารถชนะเพื่อนร่วมงานในการขายสินค้า

  สามารถนำเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่อกิจการ

 • Question 33
  30 seconds
  Q.

  เรื่องใดที่พนักงานขายควรรู้เกี่ยวกับกิจการ

  answer choices

  ประวัติ

  ประเภทกิจการ

  ลักษณะการบริหาร

  ทุกอย่างที่เกี่ยวกับกิจการ

 • Question 34
  30 seconds
  Q.

  กิจการประเภทใดที่ต้องจดทะเบียนและเรียกหุ้นจากผู้ถือหุ้น

  answer choices

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด

  รัฐวิสาหกิจ

  บริษัทจำกัด

  บริษัทข้ามชาติ

 • Question 35
  30 seconds
  Q.

  บริษัท โซนี่ จำกัด จัดเป็นกิจการประเภทใด

  answer choices

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด

  บริษัทสามัญ

  บริษัทข้ามชาติ

  องค์การธุรกิจต่างประเทศ

 • Question 36
  30 seconds
  Q.

  สินค้าชนิดใดต่อไปนี้ที่ถือเป็นคู่แข่งขันทางการค้า

  answer choices

  โค้ก-เปปซี่

  เนสกาแฟ-บัดดี้ดีน

  เป๊ปโซเดนซ์-รีจ๊อยซ์

  ไฮยีน-แคร์ ฮายขมิ้น

 • Question 37
  30 seconds
  Q.

  การแข่งขันทางการค้ามีผลดีโดยตรงต่อลูกค้าอย่างไร

  answer choices

  ทำให้มีงานทำ มีรายได้

  เศรษฐกิจขยายตัวเพราะผลิตมากขึ้น

  มีสินค้าคุณภาพดีและราคาถูกได้

  มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์แปลกใหม่มากขึ้น

 • Question 38
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นความจริง

  answer choices

  การแข่งขันทำให้ระบบเศรษฐกิจปั่นป่วน

  การแข่งขันทำให้เกิดอุปสรรคต่อการลงทุน

  การแข่งขันทำให้เศรษฐกิจขยายตัว

  การแข่งขันทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากร

 • Question 39
  30 seconds
  Q.

  การมีความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขันจะทำให้เกิดประโยชน์ในข้อใด

  answer choices

  ทราบขนาดของกิจการ

  ทราบข้อบกพร่องของตนเอง

  ทราบราคาของสินค้า

  ทราบโอกาสความก้าวหน้าของตนเอง

 • Question 40
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดคือข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขัน

  answer choices

  ลูกค้า

  วิธีการส่งเสริมการขาย

  ลักษณะของผลิตภัณฑ์

  ถูกทุกข้อ

 • Question 41
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดมิใช่นโยบายคู่แข่งขัน

  answer choices

  การให้บริการซ่อมฟรี 1 ปี หลังการขาย

  การกำหนดราคาสินค้าให้ต่ำกว่าคู่แข่งขัน

  การบริการรับคืนสินค้าหากไม่เป็นที่ถูกใจภายใน 15 วัน

  การพัฒนาระบบสินค้าคงคลังให้รวดเร็วและทันสมัย

 • Question 42
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่คู่แข่งทางการค้า

  answer choices

  เบียร์ช้าง-เบียร์สิงห์

  แป้งจอหน์สัน-แป้งมองเล่ยะ

  นมหนองโพ-นมเมจิ

  ไอศครีมวอลล์-ไอสครีมเนสเล่

 • Question 43
  30 seconds
  Q.

  แหล่งความรู้ของคู่แข่งขันสามารถหาได้จากข้อใด

  answer choices

  หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

  หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

  หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

  ถูกทุกข้อ

 • Question 44
  30 seconds
  Q.

  กลยุทธ์การส่งเสริมการขายที่ธุรกิจคู่แข่งขันนิยมใช้กันมากที่สุดคือข้อใด

  answer choices

  โฆษณาทางโทรทัศน์

  โฆษณาทางหนังสือพิมพ์

  โฆษณาทางนิตยสาร

  โฆษณาทางวิทยุ

 • Question 45
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นคู่แข่งทางการค้า

  answer choices

  แปรงสีฟันกับยาสีฟัน

  กาแฟกับคอฟฟีเมต

  เหล้ากับโซดา

  น้ำดื่มกับน้ำแร่

 • Question 46
  30 seconds
  Q.

  กิจกรรมใดที่อยู่ในกระบวนการใช้เทคนิคการขาย

  answer choices

  การแสวงหาผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า

  การคัดเลือกหรือกลั่นกรองลูกค้า

  การเตรียมตัวก่อนเข้าพบลูกค้าและเข้าพบเพื่อเสนอขาย

  ถูกทุกข้อ

 • Question 47
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการใช้เทคนิคการขาย

  answer choices

  การเข้าพบเพื่อเสนอขาย

  การขจัดข้อโต้แย้ง

  การออกแบบผลิตภัณฑ์

  การปิดการขาย

 • Question 48
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นหน้าที่ของพนักงานขาย

  answer choices

  ซ่อมแซมสินค้าที่ชำรุดให้ลูกค้า

  หารายชื่อผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า

  ตรวจสอบและจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า

  ศึกษาวิจัยเพื่อหาข้อมูลทางการตลาดให้แก่กิจการ

 • Question 49
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นจุดประสงค์สำคัญของการเข้าพบลูกค้า

  answer choices

  สร้างมิตรภาพ

  เสนอขายสินค้า

  เผยแพร่ชื่อเสียงของกิจการ

  แสวงหาประสบการณ์

 • Question 50
  30 seconds
  Q.

  เพื่อให้การเข้าพบลูกค้าเกิดประสิทธิภาพ พนักงานขายควรปฏิบัติตนอย่างไร

  answer choices

  ความพร้อมของตนเอง

  ความพร้อมของเครื่องมือ

  ความพร้อมในเรื่องการนำเสนอ

  ถูกทุกข้อ

Report Quiz
Join a game