ทัศนศิลป์
a year ago
y.art.tani
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  1.หลักสำคัญของการออกแบบโฆษณา คือ ข้อใด

  answer choices

  ก. ออกแบบสำหรับธุรกิจการค้า

  ข. ใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร

  ค. เน้นที่ความแปลกใหม่ในด้านรูปแบบ

  ง. ต้องการสื่อความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างผู้ออกแบบและผู้พบเห็น

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  2.การชี้แจงเกี่ยวกับแผนงานหรือนโยบายของหน่วยงานทางราชการ เป็นการโฆษณาเพื่อจุดประสงค์ใด

  answer choices

  ก. เพื่อความเข้าใจร่วมกันในสังคม

  ข. เพื่อรณรงค์หรือต่อต้าน

  ค. เพื่อสืบสานวัฒนธรรม

  ง. เพื่อผลทางธุรกิจ

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  3.โปสเตอร์ หมายถึงข้อใด

  answer choices

  ก. ภาพศิลปะที่สวยงาม

  ข. ภาพศิลปะที่มีองค์ประกอบศิลป์สมบูรณ์

  ค. ภาพศิลปะที่บอกรายละเอียดครบถ้วนของทัศนธาตุ

  ง. ภาพศิลปะที่สื่อสารให้เข้าใจความหมายในระยะเวลาสั้นๆ

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  4.โปสเตอร์ที่ไม่มีตัวอักษรปรากฏหรือมีน้อย จัดเป็นโปสเตอร์ประเภทใด

  answer choices

  ก. โปสเตอร์ที่มีเฉพาะรูปภาพ

  ข. โปสเตอร์ที่มีเฉพาะตัวอักษร

  ค. โปสเตอร์ที่มีจุดสนใจหลายจุด

  ง. โปสเตอร์ที่มีทั้งรูปภาพและตัวอักษร

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  5.โปสเตอร์ที่ใช้คำหรือข้อความที่เป็นตัวอักษรเป็นหลัก จัดเป็นโปสเตอร์ประเภทใด

  answer choices

  ก. โปสเตอร์ที่มีเฉพาะรูปภาพ

  ข. โปสเตอร์ที่มีเฉพาะตัวอักษร

  ค. โปสเตอร์ที่มีจุดสนใจหลายจุด

  ง. โปสเตอร์ที่มีทั้งรูปภาพและตัวอักษร

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  6.โปสเตอร์ที่ใช้พื้นที่สำหรับรูปภาพและตัวอักษรที่เท่ากัน จัดเป็นโปสเตอร์ประเภทใด

  answer choices

  ก. โปสเตอร์ที่มีเฉพาะรูปภาพ

  ข. โปสเตอร์ที่มีเฉพาะตัวอักษร

  ค. โปสเตอร์ที่มีจุดสนใจหลายจุด

  ง. โปสเตอร์ที่มีทั้งรูปภาพและตัวอักษร

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  7.การโน้มน้าวใจ หมายถึงข้อใด

  answer choices

  ก. ตัวอักษรขนาดใหญ่

  ข. ไม่หนักไปข้างใดข้างหนึ่ง

  ค. การใช้ภาษาถูกต้องน่าสนใจ

  ง. เร้าใจให้ผู้พบเห็นเกิดความสนใจ

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  8.เหตุใดโปสเตอร์ภาพการ์ตูนจึงมีลักษณะของการ์ตูนไม่เหมือนกัน

  answer choices

  ก. เพราะมีการจัดองค์ประกอบศิลป์แตกต่างกัน

  ข. เพราะต้องการสื่อความหมายให้แตกต่าง

  ค. เพราะเป็นการสะท้อนบุคลิกของผู้วาด

  ง. เพราะผู้วาดไม่มีความสามารถ

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  9.ข้อใด คือ ขั้นตอนแรกของการออกแบบโปสเตอร์เพื่อการโฆษณา

  answer choices

  ก. ออกแบบร่างคร่าวๆ

  ข. วิเคราะห์หัวข้อเรื่อง

  ค. เลือกหัวข้อโปสเตอร์

  ง. ร่างภาพตามหลักองค์ประกอบ

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  10.การเรียนรู้วิธีการออกแบบโฆษณามีความสำคัญอย่างไร

  answer choices

  ก. สามารถบรรยายวิธีการเลือกหัวข้อในการออกแบบโฆษณา

  ข. สามารถบรรยายวิธีการใช้งานทัศนศิลป์ในการออกแบบโฆษณา

  ค. สามารถบรรยายจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์งานออกแบบโฆษณา

  ง. สามารถบรรยายวิธีการวิเคราะห์หัวข้อเรื่องในการออกแบบโฆษณา

Report Quiz
Join a game