M6(2)
a year ago
kittita
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่เป็นจริงเกี่ยวกับมิวเทชัน

  answer choices

  ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงกับออโทโซมจะไม่สามารถ ถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้

  ยีนที่เกิดมิวเทชันแล้ว เมื่อเป็นเฮเทอโรไซกัสส่วนใหญ่ จะไม่แสดงฟีโนไทป์

  ยีนที่เกิดมิวเทชันมักจะเป็นยีนด้อย

  เซลล์ร่างกายของคนที่เกิดมิวเทชันมักไม่ถ่ายทอดไปยัง ลูกหลานเลย

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  เด็กที่มีอาการปัญญาอ่อน เสียงร้องเหมือนแมวในขณะ โกรธ บางคนหัวใจพิการตั้งแต่เกิด ความผิดปกตินี้เกิดจาก

  answer choices

  โครโมโซมคู่ที่ 5 เส้นหนึ่งมีบางส่วนขาดหายไป

  โครโมโซมคู่ที่ 5 เกินมาหนึ่งเส้น

  โครโมโซมคู่ที่ 21 เส้นหนึ่งมีบางส่วนขาดหายไป

  โครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมาหนึ่งเส้น

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  โรคทางพันธุกรรมใดต่อไปนี้เป็นโรคที่เกิดจากความผิดพลาด ของโครโมโซมเพศ

  answer choices

  กลุ่มอาการดาวน์

  . กลุ่มอาการเทอร์เนอร์

  กลุ่มอาการคริดูชาต์

  กลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  ยีีนมิวเทชัน เมื่อเกิดแล้วจะมีผลต่อมาเป็นอย่างไร

  answer choices

  ส่วนใหญ่ทำให้ยีนมีลักษณะดีขึ้น

  เกิดแล้วไม่สามารถถ่ายทอดไปสู่เซลล์อื่น แม้จะเกิดกับ เซลล์สืบพันธุ์ก็ตาม

  เมื่อเกิดแล้วจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสปีชีส์ได้ในบาง โอกาส

  เมื่อเกิดแล้วจะไม่มีผลต่อลักษณะทางพันธุกรรม

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  การกลายที่เซลล์ใดสามารถถ่ายทอดไปถึงรุ่นหลานได้

  answer choices

  การกลายที่เซลล์สืบพันธุ์

  การกลายที่เซลล์ร่างกาย

  การกลายที่เซลล์ผิวหนัง

  การกลายที่เซลล์ต่อมไร้ท่อ

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  อาการดาวน์เป็นโรคทางพันธุกรรมที่ผิดพลาดทางโครโมโซมคู่ใด

  answer choices

  คู่ที่ 20

  คู่ที่ 21

  คู่ที่ 22

  คู่ที่ 23

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  การกลาย(Mutation) แบ่งออกเป็นกี่ลักษณะ

  answer choices

  1 ลักษณะ

  2 ลักษณะ

  3ลักษณะ

  4 ลักษณะ

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดหมายถึงพันธุวิศวกรรม

  answer choices

  การทำให้สิ่งมีชีวิตเพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็วในเวลาจำกัด

  การสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ให้มีลักษณะพันธุกรรมเหมือนเดิมทุกประการ

  การสอดใส่ยีนที่ต้องการเข้าไปทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นมีลักษณะพันธุกรรมเปลี่ยนไป

  ถูกทุกข้อ

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  เอนไซม์ตัดจำเพาะมีหน้าที่อย่างไร

  answer choices

  ตัดสาย DNA ตรงบริเวณที่มีลำดับเบสจำเพาะ

  ตัดสาย DNA ตรงบริเวณที่มียีนและมีคู่เบสซ้ำๆ กัน

  ตัดสาย DNA ของพลาสติดและตัดสาย RNA ของยูคาริโอต

  ตัดสาย DNA ของยูคาริโอตและตัดสาย RNA ของโพรคาริโอต

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  เอนไซม์ในข้อใดใช้ในการเชื่อมต่อ DNA ซึ่งมียีนที่ต้องการกับ DNA ของพลาสมิด

  answer choices

  DNA ligase

  DNA polymerase

  DNA transcriptase

  DNA recombinase

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  รีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอคืออะไร

  answer choices

  DNA ของสิ่งมีชีวิตพวกคาริโอต

  DNA ของสิ่งมีชีวิตที่เพิ่มจำนวนโดยการโคลน

  DNA ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันที่เชื่อมกันโดยเทคนิคพันธุวิศวกรรม

  DNA ของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่ทำให้เกิดมิวเทชันโดยเทคนิคพันธุวิศวกรรม

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  ผลที่ได้จากพันธุวิศวกรรม ปัจจุบันได้นำมาใช้โดยมีผลสำเร็จมากที่สุดในเรื่องใด

  answer choices

  พลังงานทดแทน

  อุตสาหกรรมยา

  การปรับปรุงพันธุ์พืช

  การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  เหตุที่นิยมใช้พลาสมิดเป็น DNA พาหะ ด้วยเหตุผลข้อใด

  answer choices

  เป็นDNA วงแหวนสายคู่ ขนาดเล็กอยู่เป็นอิสระนอกโครโมโซมปกติของแบคทีเรีย

  จำลองตัวเองได้

  มักมียีนต้านยาปฏิชีวนะเป็น marker gene

  ถูกทุกข้อ

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  ขั้นตอนของปฎิกิริยา PCR ในขั้นแรกนั้นต้องใช้อุณหภูมิสูงราว 95 C เพื่อเหตุผลใด

  answer choices

  เพื่อทำลายชิ้นส่วนD NA แม่แบบให้แยกเป็นชิ้นย่อย ๆจำนวนมาก

  เพื่อให้ไพรเมอร์มาจับคู่กับ DNA แม่แบบแต่ละสาย

  เพื่อให้นิวคลีโอไทด์ที่เป็นวัตถุดิบแยกออกเป็นเบส 4 สาย

  เพื่อให้สายคู่ของ DNA แม่แบบคลายเกลียวออก

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  เจลอิเล็กโทรโฟริซิส ( gel electrophoresis ) คืออะไร

  answer choices

  อากาโรสเจล ( Agarose gel )

  พอลิอะไครลาไมด์เจล ( Polyacrylamide gel )

  เจลที่ได้จากการเพาะเลี้ยงสาหร่ายไฟ

  เทคนิคการแยกโมเลกุลDNA ที่มีขนาดประจุและรูปร่างต่างกันออกจากกันภายใต้สนามไฟฟ้า

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  เกี่ยวกับการวิเคราะห์ DNA และตรวจสอบด้วยวิธี gel electrophoresis ข้อใดกล่าวถูกต้อง

  answer choices

  การแยกโมเลกุล DNA ที่มีขนาดต่างกันออกจากกัน อาศัยสนามแม่เหล็ก

  DNA โมเลกุลใหญ่ จะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าในตัวกลางที่เป็นวุ้น

  DNA ที่มีประจุลบ จะเคลื่อนที่เข้าหาขั้วบวก

  การตรวจสอบ DNA ใน gel electrophoresis ต้องย้อมสี ethidium bromide ซึ่งจะให้สีชมพู เมื่อส่องด้วยแสงอินฟราเรด

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  ในการพิสูจน์ชิ้น DNA เพื่อดูลายพิมพ์ DNA (DNA fingerprint) ไม่เกี่ยวข้องกับข้อใด

  answer choices

  RFLP marker

  PCR

  gel electrophoresis

  automated sequence

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  เหตุใดมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมจึงต้านทานต่อโรคจุดวงแหวนของไวรัสได้

  answer choices

  มะละกอให้รับยีนที่ถ่ายโอนเข้ามา ทำให้เกิดการกลายพันธุ์

  มะละกอใดรับยีนที่ต่อต้านต่อกรดนิวคลีอิกของไวรัส

  มะละกอได้รับยีนที่สร้างเปลือกโปรตีนของไวรัส

  มีการควบคุมพาหะของไวรัสได้สำเร็จ ทำให้ไวรัสแพร่ระบาดไม่ได้

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  พืชที่เป็นผลผลิตจากเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม จะมีผลต่อความเชื่อของคนทั่วไปอย่างไร

  answer choices

  พืชที่ขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะแข็งแรงน้อยกว่าการขยายพันธุ์โดยวิธีปกติ

  การบริโภคพืช GMOs ทำให้ผู้บริโภคเป็นมะเร็ง

  พืชที่ได้จากการตัดต่อยีนส่วนใหญ่จะมีลักษณะที่ไม่ดีเพิ่มขึ้น

  พืช GMOs ยังมีข้อสงสัยในเรื่องความปลอดภัยต้องมีการพัฒนาและศึกษาวิจัยต่อไป

 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  มนุษย์นำเทคโนโลยีชีวภาพในข้อใด มาใช้ในชีวิตประจำวัน

  answer choices

  การหมักเพื่อทำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การผสมข้ามสายพันธุ์

  หลอด 3

  การตัดต่อยีน การดองผัก

  ถูกต้องทุกข้อ

Report Quiz
Join a game