ask tingkatan 2
2 years ago
liyagc2
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
51 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Q. Apakah perkara penting menulis algoritma?
  answer choices
  carta alir
  pseudokod
  setiap langkah perlu dihuraikan
  tidak perlu ikut urutan langkah
 • Question 2
  60 seconds
  Q. Berapa jenis pilihan ulangan yang anda pelajari?
  answer choices
  1
  2
  3
  4
 • Question 3
  60 seconds
  Q. "Arahan ini tidak mengulang pelaksanaan atur cara kerana ia bukan arahan ulangan", pernyataan di atas merupakan struktur kawalan?
  answer choices
  ulangan
  pilihan
 • Question 4
  60 seconds
  Q. Gambar di atas menunjukkan struktur kawalan berbentuk?
  answer choices
  struktur kawalan ulangan
  struktur kawalan pilihan tunggal
  struktur kawalan pilihan berganda
  struktur kawalan pilihan pelbagai
 • Question 5
  60 seconds
  Q. "Ruby baru sahaja selesai menduduki ujian bulanan. Beliau telah mendapat markah bagi setiap mata pelajaran. Ibu bapa beliau ingin mengetahui gred bagi mata pelajaran yang telah diperoleh oleh Ruby."
  Kenal pasti input, proses dan output masalah di atas.
  answer choices
  input: markah
  proses: gred
  output: Penetapan gred berdasarkan markah
  input: Penetapan gred berdasarkan markah
  proses: markah
  output: gred
  input: markah
  proses: Penetapan gred berdasarkan markah
  output: gred
  input: gred
  proses: markah
  output: Penetapan gred berdasarkan markah
 • Question 6
  60 seconds
  Q.  Satu set arahan yang ditulis dalam Bahasa pertuturan dan beberapa kod asas untuk menyelesaikan sesuatu masalah ialah ?
  answer choices
  Simbol Geometrik
  Algoritma
  Carta alir
   Pseudokod
 • Question 7
  60 seconds
  Q. Maksud Carta alir ialah ? 
  i)  Mengandungi symbol geometric
  ii)  Satu urutan tindakan untuk menyelesaikan masalah
  iii)  Keadah grafik yang menunjukkan langkah demi langkah bagi menyelesaikan masalah.
  iv)  Satu set arahan yang menujukan langkah demi langkah untuk melaksanakan sesuatu tugas dari mula hingga tamat.
  answer choices
  A.  I,II
  A.  I,III
  A.  II,III,IV
  A.  I,III,IV
 • Question 8
  60 seconds
  Q. Pengendali hubungan <= yang digunakan dalam carta alir dan pseudokod bermaksud ?
  answer choices
  Lebih besar daripada
  Lebih besar atau sama dengan
  Lebih kecil daripada
  Lebih kecil atau sama dengan
 • Question 9
  60 seconds
  Q. Struktur kawalan ulangan SELAGI berbeza daripada Struktur kawalan ulangan SEHINGGA kerana ulangan SELAGI 
  answer choices
  Menguji syarat sebelum langkah-langkah dalam gelung dilaksanakan
  Melaksanakan satu langkah secara berulang-ulang sehingga syarat yang diuji adalah benar
  Akan menguji setiap kali selepas langkah-langkah dalam gelung dilaksanakan
  Satu set langkah berdasarkan pembilangan yang telah ditetapkan
 • Question 10
  60 seconds
  Q. Anda mempunyai wang sebanyak RM14.50. Anda diminta untuk membeli buku latihan. Berapakah jumlah maksimum bilangan buku latihan yang ada boleh beli?
  answer choices
  2 buku latihan
  3 buku latihan
  4 buku latihan
  5 buku latihan
 • Question 11
  60 seconds
  Q. Ralat bermaksud .......................... yang menyebabkan suatu algoritma atau aturcara tidak berfungsi seperti yang diharapakan atau mengeluarkan output yang salah
  answer choices
  Kesulitan
  Kesalahan
  Teknik
  Pemprosesan
 • Question 12
  60 seconds
  Q. Semak carta alir dengan menggunakan m=15, n = 15. Output yang dihasilkan adalah 
  answer choices
  15
  Nombor terbesar ialah 15
  0
  Eror
 • Question 13
  60 seconds
  Q. 1.  Susunkan langkah-langkah untuk menghasilkan algoritma ?  
   i)  Menentukan data
  ii)  Menentukan output
  iii)  Menentukan proses
  iv)  Mengenalpasti masalah
  v)  Mereka bentuk algoritma
  vi)  Menulis pseudokod atau carta alir
  answer choices
   IV,II,I,III,V,VI
  V,IV,VI,I,III,II
  IV,I,III,II,V,VI
   II,IV,I,VI,V,III
 • Question 14
  60 seconds
  Q. Nama simbol cartalir berikut
  answer choices
  Input/Output
  Proses
  Mula/Tamat
  Pilihan
 • Question 15
  60 seconds
  Q. Nama simbol cartalir berikut 
  answer choices
  Mula/Tamat
  Proses
  Input/Output
  Pilihan
 • Question 16
  60 seconds
  Q. Nama simbol cartalir berikut 
  answer choices
  Mula/Tamat
  Proses
  Pilihan
  Input/Output
 • Question 17
  60 seconds
  Q. Nama simbol cartalir berikut 
  answer choices
  Input/Output
  Proses
  Pilihan
  Mula/Tamat
 • Question 18
  60 seconds
  Q. Struktur kawalan pilihan terdiri daripada 3 jenis antaranya struktur kawalan
  answer choices
  Pilihan tunggal
  Pilihan berangkai
 • Question 19
  60 seconds
  Q. Tindakan atau set tindakan yang dilaksanakan bergantung kepada sama ada satu syarat dipenuhi atau tidak. Struktur kawalan ini merujuk kepada struktur kawalan
  answer choices
  Pilihan tunggal
  Dwipilihan
  Pelbagai pilihan
 • Question 20
  20 seconds
  Q. Nyatakan definisi algoritma
  answer choices
  alternatif kepada pseudokod menggunakan simbol grafik untuk mewakili arahan – arahan penyelesaian.
  senarai struktur kawalan komputer yang ditulis dalam bahasa pertuturan manusia dan mempunyai nombor turutan.
  Set arahan untuk menyelesaikan masalah
 • Question 21
  20 seconds
  Q. Terangkan maksud pseudokod
  answer choices
  set arahan untuk menyelesaikan masalah.
  alternatif kepada pseudokod menggunakan simbol grafik untuk mewakili arahan – arahan penyelesaian.
  senarai struktur kawalan komputer yang ditulis dalam bahasa pertuturan manusia dan mempunyai nombor turutan.
 • Question 22
  20 seconds
  Q. Terangkan maksud carta alir
  answer choices
  alternatif kepada pseudokod menggunakan simbol grafik untuk mewakili arahan – arahan penyelesaian.
  senarai struktur kawalan komputer yang ditulis dalam bahasa pertuturan manusia dan mempunyai nombor turutan.
  satu set arahan untuk menyelesaikan masalah.
 • Question 23
  20 seconds
  Q. MULA
  Berjalan ke tempat perhimpunan
  Berbaris
  Nyanyi lagu Negaraku
  TAMAT
  Maklumat di atas berkaitan dengan
  answer choices
  Atur cara
  Carta alir
  Pseudokod
  Analisis IPO
 • Question 24
  20 seconds
  Q. Dino hendak melukis satu perwakilan algoritma dengan menggunakan bentuk-bentuk geometri. Apakah jenis perwakilan tersebut?
  answer choices
  Carta alir
  Pseudokod
  Pengaturcaraan
  Analisis IPO
 • Question 25
  20 seconds
  Q. Perkataan PAPAR, CETAK,BACA amat sesuai menggunakan simbol ...
  answer choices
  proses
  pilihan
  garis alir
  input / output
 • Question 26
  20 seconds
  Q. Rajah ini merupakan contoh bagi 
  answer choices
  Atur cara
  Analisis IPO
  Pseudokod
  Carta alir
 • Question 27
  20 seconds
  Q. Algoritma tidak bergantung kepada bahasa pengaturcaraan. Ia boleh diwakili atau dibentuk     dengan pelbagai cara.   Terdapat 2 perwakilan algoritma.   Nyatakan perwakilan X
  answer choices
  Pseudokod
  Carta Alir
  Analisis IPO
 • Question 28
  20 seconds
  Q. Algoritma tidak bergantung kepada bahasa pengaturcaraan. Ia boleh diwakili atau dibentuk     dengan pelbagai cara. Terdapat 2 perwakilan algoritma. Nyatakan perwakilan Y
  answer choices
  Pseudokod
  Carta Alir
  Analisis IPO
 • Question 29
  20 seconds
  Q. namakan simbol no.22?
  answer choices
  mula/tamat
  proses
  pilihan
  penghubung
 • Question 30
  30 seconds
  Q. Apakah tujuan utama algoritma digunaka dalam penyelesaian masalah?   Dapat mengurankan masalah
  answer choices
  Membantu menyelesaikan masalah dengan mudah
  Dapat menyatakan masalah yang terdapat algoritma
  Dapat mengenal pasti sebarang kesilapan pada peringkat awal. 
  Dapat mengurankan masalah
 • Question 31
  30 seconds
  Q. Terdapat dua kaedah dalam penyelesaian masalah. Antara berikut yang manakah padanan yang betul mengenai kaedah penyelesaian masalah?
  answer choices
  Pseudokod dan menganalisis masalah
  Mereka bentuk penyelesaian masalah dan memahami apa yang diperlukakan oleh masalah
  Carta alir dan pseudokod
  Carta alir dan menganalisi masalah
 • Question 32
  30 seconds
  Q. "Arahan ini tidak mengulang pelaksanaan atur cara kerana ia bukan arahan ulangan", pernyataan di atas merupakan struktur kawalan?ulanganpilihan
  answer choices
  Ulangan
  Pilihan
 • Question 33
  30 seconds
  Q. Antara contoh  aktiviti harian yang berikut, yang manakah memerlukan langkah algoritma?
  answer choices
  Memasak sandwich
  Berjalan
  Termenung
 • Question 34
  30 seconds
  Q. APAKAH MAKNA SIMBOL CARTA ALIR INI ?
  answer choices
  Mula dan tamat sesuatu aktiviti
  Aktiviti atau Proses
  Menggabungkan aliran yang berlainan
  Operasi Input / Output
 • Question 35
  30 seconds
  Q. Apakah yang dimaksudkan dengan carta alir?
  answer choices
  Carta alir merupakan langkah-langkah yang ditulis yang menyerupai bahasa yang  kita guna seharian.
  Carta alir merupakan penyelesaian masalah yang terdapat dalam algoritma.
  Carta alir merupakan perwakilan algoritma secara bergrafik iaitu menggunakan simbol-simbol tertentu.
  Carta ailr merupakan salah satu kaedah yang digunakan dalam algoritma
 • Question 36
  30 seconds
  Q. APAKAH MAKNA SIMBOL CARTA ALIR INI ?
  answer choices
  Operasi Input / Output
  Aliran Aktiviti
  Menguji sama ada benar atau salah
  Arahan meneruskan
 • Question 37
  30 seconds
  Q. APAKAH JENIS CARTA ALIR DALAM RAJAH INI ?
  answer choices
  CARTA ALIR PILIHAN
  CARTA ALIR MUDAH
  CARTA ALIR ULANGAN
  CARTA ALIR URUTAN
 • Question 38
  30 seconds
  Q. APAKAH MAKNA SIMBOL CARTA ALIR INI ?
  answer choices
  Mula atau tamat sesuatu aktiviti
  Operasi input atau output
  Menguji samada benar atau salah
  Aktiviti atau proses
 • Question 39
  30 seconds
  Q. Apakah yang dimaksudkan dengan algoritma?
  answer choices
  Algoritma merupakan satu jujukan langkah-langkah yang perlu diikut bagi menghasilkan penyelesaian kepada sesuatu masalah
  Algoritma merupakan satu penyelesaian masalah 
  Algoritma  merupakan langkah penting dalam penyelesaian masalah
  Algoritma merupakan sesuatu yang perlu dibuat dalam menyelesaikan masalah
 • Question 40
  30 seconds
  Q. APAKAH JENIS CARTA ALIR DALAM RAJAH INI?
  answer choices
  CARTA ALIR PILIHAN
  CARTA ALIR MUDAH
  CARTA ALAIR ULANGAN
  CARTA ALIR URUTAN
 • Question 41
  30 seconds
  Q. APAKAH MAKNA SIMBOL CARTA ALIR INI ?
  answer choices
  Operasi Input / Output
  Mula dan tamat sesuatu Mula atau Tamat sesuatu aktiviti.
  Menguji sama ada benar atau salah
  Menyambungkan aliran yang berlainan
 • Question 42
  30 seconds
  Q. APAKAH MAKNA SIMBOL CARTA ALIR INI ?
  answer choices
  Mula atau tamat sesuatu aktiviti
  Operasi input atau output
  Menguji samada benar atau salah
  Aktiviti atau proses
 • Question 43
  30 seconds
  Q. APAKAH JENIS CARTA ALIR DALAM RAJAH INI?
  answer choices
  CARTA ALIR PILIHAN
  CARTA ALIR MUDAH
  CARTA ALAIR ULANGAN
  CARTA ALIR URUTAN
 • Question 44
  30 seconds
  Q. "Ruby baru sahaja selesai menduduki ujian bulanan. Beliau telah mendapat markah bagi setiap mata pelajaran. Ibu bapa beliau ingin mengetahui gred bagi mata pelajaran yang telah diperoleh oleh Ruby."
  Kenal pasti input, proses dan output masalah di atas.
  answer choices
  input: gred
  proses: markah
  output: Penetapan gred berdasarkan markah
  input: markah
  proses: gred
  output: Penetapan gred berdasarkan markah
  input: Penetapan gred berdasarkan markah
  proses: markah
  output: gred
  input: markah
  proses: Penetapan gred berdasarkan markah
  output: gred
 • Question 45
  30 seconds
  Q. Pseudokod memperihalkan langkah-langkah algoritma dengan menggunakan ayat-ayat yang ringkas dalam bahasa yang boleh difahami oleh manusia.
  answer choices
  PALSU
  BENAR
 • Question 46
  30 seconds
  Q.

  Apakah tujuan siri prosedur langkah demi langkah yang tersusun dilaksanakan?

  answer choices

  untuk menghasilkan jawapan

  untuk mendapatkan output

  untuk menerima input

  untuk menghasilkan panduan

 • Question 47
  30 seconds
  Q.

  Apakah kegunaan simbol carta alir tersebut ?

  answer choices

  untuk menunjukkan aktiviti yang dilaksanakan

  untuk baca, simpan, papar dan cetak data

  untuk membuat keputusan

  untuk menyambungkan carta alir dengan bahagian yang lain

 • Question 48
  30 seconds
  Q.

  Contoh aktiviti dalam kehidupan kita yang menggunakan algoritma adalah cara memasak nasi goreng.

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 49
  30 seconds
  Q.

  Struktur kawalan pilihan yang terbenam dalam struktur kawalan pilihan yang lain disebut _______________.

  answer choices

  struktur kawalan pelbagai pilihan

  struktur kawalan ulangan

  struktur kawalan pilihan bersarang

  struktur kawalan dwipilihan

 • Question 50
  30 seconds
  Q.

  Cara menulis sturktur kawalan pilihan bersarang adalah seperti berikut kecuali _________

  answer choices

  Jika

  Jika tidak jika

  Jika tidak

  Untuk

 • Question 51
  30 seconds
  Q.

  Satu struktur kawalan pilihan bersarang berlaku apabila

  answer choices

  kejadian satu struktur kawalan diikuti dengan kejadian satu struktur kawalan yang lain

  satu blok kenyataan perlu dilaksanakan berulang-ulang beberapa kali

  perlaksanaan yg berulang membentuk gelung

  blok kenyataan akan dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali jika syarat 'Palsu'

Report Quiz
Join a game