ภาษาไทย_ม3_หลักภาษา_7_การพูดเรื่องจากสื่อที่ฟังและดู
2 years ago
panus
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
15 QuestionsShow answers
 • Question 1
  120 seconds
  Q.

  การพูดวิเคราะห์วิจารณ์สื่อได้ถูกต้องตรงกับข้อใด

  answer choices

  วิจารณ์ข้อบกพร่องของสิ่งที่ฟังและดู

  วิจารณ์แนวคิดในการนำเสนอสารของผู้ส่งสาร

  วิจารณ์บุคลิกลักษณะลีลาท่าทางของผู้ส่งสาร

  วิจารณ์ในเชิงโครงสร้างเนื้อหาที่ผู้ส่งสารนำเสนอ

 • Question 2
  120 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการพูดวิเคราะห์วิจารณ์

  answer choices

  พูดอธิบาย

  พูดโต้ตอบ

  พูดชี้แจงเหตุผล

  พูดแสดงความคิดเห็น

 • Question 3
  120 seconds
  Q.

  บุคคลในข้อใดมีวิจารณญาณในการฟังและการดู

  answer choices

  เอ ฟังและดูสื่อแล้วนำไปปฏิบัติตาม

  บี ฟังและดูสื่อแล้วศึกษาจุดมุ่งหมายของเรื่อง

  ซี ฟังและดูสื่อแล้วพูดวิพากษ์วิจารณ์ตามความพอใจ

  ดี ฟังและดูสื่อแล้ววิเคราะห์จุดมุ่งหมาย ความน่าเชื่อถือ แล้วประเมินค่า

 • Question 4
  120 seconds
  Q.

  นายเดชฟังเรื่องราวแล้วนำมาแยกแยะออกเป็นส่วนๆ แสดงว่าเขาใช้วิธีใดในการฟัง

  answer choices

  วิจารณ์

  วิเคราะห์

  สรุปความ

  ประเมินค่า

 • Question 5
  120 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่ภาษาในการพูดแสดงความคิดเห็น

  answer choices

  ดิฉันอยากทราบว่า

  ดิฉันเห็นว่า

  ดิฉันคิดว่า

  ดิฉันรู้ว่า

 • Question 6
  120 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่มารยาทในการพูด

  answer choices

  ไม่พูดเกินเวลาที่กำหนด

  หาข้อมูลมาประกอบการพูด

  มีอารมณ์ขันสร้างความบันเทิงแก่ผู้ฟัง

  เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเหมาะสมแก่กาลเทศะ

 • Question 7
  120 seconds
  Q.

  การมีมารยาทในการพูดเป็นผลดีต่อผู้พูดอย่างไร

  answer choices

  ทำให้มีบุคลิกดี

  ทำให้ไม่มีข้อขัดแย้งกับผู้อื่น

  เป็นที่เคารพนับถือของผู้ฟัง

  สร้างความศรัทธาให้แก่ผู้ฟัง

 • Question 8
  120 seconds
  Q.

  แนวทางฝึกฝนการเป็นนักพูดที่ดีควรปฏิบัติอย่างไร

  answer choices

  หาความรู้มาประกอบการพูด

  หาตัวอย่างที่น่าสนใจมาประกอบการพูด

  หามุกตลกเรื่องขบขันมาประกอบการพูด

  หาสื่อที่สวยงามมีคุณภาพสูงมาประกอบการพูด

 • Question 9
  120 seconds
  Q.

  บุคคลในข้อใดมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนในขณะที่พูด

  answer choices

  โดม ไม่เสียดสีผู้อื่น

  ดอน ยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายผู้ฟัง

  โด่ง ไม่นำเรื่องของผู้อื่นมาเปิดเผย

  ดอม ไม่โต้ตอบกับผู้อื่นเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในขณะที่พูด

 • Question 10
  120 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นจุดเด่นของการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้า

  answer choices

  เสนอความคิดเห็นเพื่อการพัฒนา

  เสนอโครงสร้างในการปฏิบัติงาน

  เสนอเหตุผลมีข้ออ้างอิง

  เสนอแนวคิด

 • Question 11
  120 seconds
  Q.

  ข้อใดคือหัวใจสำคัญของการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้า

  answer choices

  การใช้ภาษาในการพูด

  การสืบค้นข้อมูลที่ใช้ในการพูด

  การเรียบเรียงข้อความที่นำมาพูด

  การใช้สื่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนำมาประกอบการพูด

 • Question 12
  120 seconds
  Q.

  ภาษาที่ใช้ในการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าควรเป็นภาษาที่มีลักษณะอย่างไร

  answer choices

  ภาษาที่เป็นแบบแผนเหมาะกับเรื่องที่พูด

  ภาษาเหมาะสมกับระดับของผู้ฟัง

  ภาษาที่ฟังเข้าใจง่าย

  ใช้ศัพท์เฉพาะเรื่อง

 • Question 13
  120 seconds
  Q.

  ภูมิปัญญาเกิดขึ้นได้อย่างไร

  answer choices

  การสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านการเรียนรู้

  การค้นคว้าและการสร้างสรรค์

  การถ่ายทอดประสบการณ์

  การใช้ชีวิตประจำวัน

 • Question 14
  120 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย

  answer choices

  การทำเกษตรแบบผสมผสาน

  การจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสาขาต่างๆ

  การอนุรักษ์และสร้างสรรค์ผลงานทางด้านโภชนาการ

 • Question 15
  120 seconds
  Q.

  บุคคลในข้อใดอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

  answer choices

  เด่น มีฝีมือในการทำอาหารพื้นบ้านทั้งคาวหวาน

  ดวง มีความสามารถในการแสดงนาฏศิลป์ท้องถิ่น

  เดือน พูดภาษาถิ่นของตนอย่างถูกต้องชัดเจน

  ดาว ไปร่วมงานพิธีกรรมในท้องถิ่น

Report Quiz
Join a game