แบบทดสอบนาฏศิลป์ (1)
2 years ago
jinji
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
50 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Q.

  ๑. โขน ละคร ฟ้อนรำ เป็นศัพท์ที่บัญญัติขึ้นในสมัยใด

  answer choices

  ก. น่านเจ้า

  ข. สุโขทัย

  ค. อยุธยา

  ง. ธนบุรี

 • Question 2
  60 seconds
  Q.

  ๒. ข้อใดเป็นเรื่องที่ใช้เล่นละครนอก

  answer choices

  ก. อุณรุท

  ข. อิเหนา

  ค. มณีพิชัย

  ง. รามเกียรติ์

 • Question 3
  60 seconds
  Q.

  ๓. ละครที่เป็นเรื่องราวของวีรบุรุษคนเดียวกับเรื่องอิเหนาคือเรื่องใด

  answer choices

  ก. อุณรุท

  ข. ดาหลัง

  ค. มโนห์รา

  ง. รามเกียรติ์

 • Question 4
  60 seconds
  Q.

  ๔. สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ตอนใด

  answer choices

  ก. นางลอย

  ข. ถวายลิง

  ค. ตามกวาง

  ง. ปล่อยม้าอุปการ

 • Question 5
  60 seconds
  Q.

  ๕. โรงละครเอกชนโรงใดเกิดขึ้นในสมัยธนบุรี

  answer choices

  ก. ละครหลวงวิชิตณรงค์

  ข. ละครเจ้าจอมมารดาอัมพา

  ค. ละครกรมพระพิทักษ์เทเวศน์

  ง. ละครหลวงวิจิตรวาทการ

 • Question 6
  60 seconds
  Q.

  ๖. สมัยใดได้รวบรวมตำราฟ้อนรำไว้เป็นหลักฐาน

  answer choices

  ก. รัชกาลที่ ๑

  ข. รัชกาลที่ ๓

  ค. รัชกาลที่ ๕

  ง. รัชกาลที่ ๖

 • Question 7
  60 seconds
  Q.

  ๗. เรื่องใดเป็นบทพระราชนิพนธ์ในล้นเกล้ารัชกาลที่ ๑

  answer choices

  ก. นิราศเมืองแกลง

  ข. นิราศพระประธม

  ค. นิราศภูเขาทอง

  ง. นิราศท่าดินแดง

 • Question 8
  60 seconds
  Q.

  ๘. สมัยใดถือว่าเป็นยุคทองแห่งวรรณคดี

  answer choices

  ก. รัชกาลที่ ๑

  ข. รัชกาลที่ ๒

  ค. รัชกาลที่ ๓

  ง. รัชกาลที่ ๔

 • Question 9
  60 seconds
  Q.

  ๙. บทละครเรื่องใดที่วรรณคดีสโสมรยกย่องว่าเป็นยอดแห่งบทละครรำ

  answer choices

  ก. อุณรุท

  ข. อิเหนา

  ค. คาวี

  ง. ไชยเชษฐ์

 • Question 10
  60 seconds
  Q.

  ๑๐. โรงละครในข้อใดที่ได้รับการยกย่องว่ามีกระบวนการท่ารำดีกว่าโรงละครอื่น

  answer choices

  ก. ละครกรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์

  ข. ละครของพระองค์เจ้าลักขณานุคุณ

  ค. ละครกรมพระพิทักษ์เทเวศน์

  ง. ละครกรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์

 • Question 11
  60 seconds
  Q.

  ๑๑. จุดเด่นของละครเจ้ากรับคือเรื่องใด

  answer choices

  ก. ฝึกหัดโขนเล่นละครนอก

  ข. เป็นต้นแบบการรักษาแบบแผนละครนอก

  ค. นำละครนอกของเก่ามาปรับปรุง

  ง. มีตัวนายโรงไปเป็นละครหลวงที่กรุงกัมพูชา

 • Question 12
  60 seconds
  Q.

  ๑๒. ภาษีโขนละครเกิดขึ้นในสมัยใด

  answer choices

  ก. รัชกาลที่ ๒

  ข. รัชกาลที่ ๓

  ค. รัชกาลที่ ๔

  ง. รัชกาลที่ ๕

 • Question 13
  60 seconds
  Q.

  ๑๓. ท่านใดเป็นผู้ปรับปรุงละครขึ้นใหม่ที่เรียกว่าละครพันทาง

  answer choices

  ก. กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์

  ข. เจ้าพระยาเทเวศน์วงศ์วิวัฒน์

  ค. พระองค์เจ้าสิงหนาทราชดุรงค์ฤทธิ์

  ง. เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง

 • Question 14
  60 seconds
  Q.

  ๑๔. ละครที่เป็นต้นแบบของละครร้องคือข้อใด

  answer choices

  ก. ละครปรีดาลัย

  ข. ละครหลวงนฤมิตร

  ค. ละครพันทาง

  ง. ละครดึกดำบรรพ์

 • Question 15
  60 seconds
  Q.

  ๑๕. ข้อใดไม่ได้เกิดในสมัยรัชกาลที่ ๖

  answer choices

  ก. ร.ร.พรานหลวง

  ข. ปริ้นซเธียเตอร์

  ค. โขนบรรดาศักดิ์

  ง. โรเรียนทหารกระบี่หลวง

 • Question 16
  60 seconds
  Q.

  ๑๖. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของละครหลวงวิจิตรวาทการ

  answer choices

  ก. ปลุกใจให้รักชาติ

  ข. มีระบำสลับฉาก

  ค. เล่นเรื่องราววรรณคดีต่างๆ

  ง. ฉากสุดท้ายเชิญให้ผู้ชมร่วมร้องเพลง

 • Question 17
  60 seconds
  Q.

  ๑๗. ข้อใดเกี่ยวข้องกับพรานบูรพ์

  answer choices

  ก. จันทร์เจ้าขา

  ข. เลือดสุพรรณ

  ค. พระมหาเทวี

  ง. เจ้าหญิงแสนหวี

 • Question 18
  60 seconds
  Q.

  ๑๘. หลวงวิจิตรวาทการได้ตั้งคณะละครที่ชื่อว่าอะไร

  answer choices

  ก. คณะผกาวลี

  ข. คณะเฉลิมศาสตร์

  ค. คณะวิจิตรเกษม

  ง. คณะศรีอยุธยารมณ์

 • Question 19
  60 seconds
  Q.

  ๑๙. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

  answer choices

  ก. ตัวละครสูงศักดิ์ใช้คำขึ้นต้นว่าเมื่อนั้น

  ข. ไชยเชษฐ์ใช้แสดงละครใน

  ค. ตัวละครสูงศักดิ์ใช้คำขึ้นต้นว่าบัดนั้น

  ง. อิเหนาใช้แสดงละครนอก

 • Question 20
  60 seconds
  Q.

  ๒๐. เพลงใดใช้ในการแผลงฤทธิ์

  answer choices

  ก. เชิด

  ข. กราวใน

  ค. คุกพาทย์

  ง. กราวนอก

 • Question 21
  60 seconds
  Q.

  ๒๑. เพลงในข้อใดไม่ใช้ในการเดินทาง

  answer choices

  ก. เหาะ

  ข. เชิดฉิ่ง

  ค. โคมเวียน

  ง. ตระนิมิต

 • Question 22
  60 seconds
  Q.

  ๒๒. ถ้าตัวละครเดินทางทางน้ำจะต้องบรรเลงเพลงใด

  answer choices

  ก. โล้

  ข. เชิด

  ค. เสมอ

  ง. กลองโยน

 • Question 23
  60 seconds
  Q.

  ๒๓. เพลงใดไม่มีความเกี่ยวข้องกับตัวละครตอนอาบน้ำแต่งตัว

  answer choices

  ก. ลงสรง

  ข. ชมตลาด

  ค. ลงสรงโทน

  ง. รัวสามลา

 • Question 24
  60 seconds
  Q.

  ๒๔. เพลงใดใช้ในการเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์

  answer choices

  ก. ทยอย

  ข. สาธุการ

  ค. กราวใน

  ง. กราวรำ

 • Question 25
  60 seconds
  Q.

  ๒๕. เพลงใดใช้แสดงอารมณ์รัก

  answer choices

  ก. ร่าย

  ข. ทะแย

  ค. พ้อ

  ง. โอ้ชาตรี

 • Question 26
  60 seconds
  Q.

  ๒๖. ข้อใดเป็นการรำเพื่ออวดฝีมือของผู้รำ

  answer choices

  ก. รำคู่

  ข. รำหมู่

  ค. รำเดี่ยว

  ง. รำตีบท

 • Question 27
  60 seconds
  Q.

  ๒๗. ลักษณะเด่นของรำหมู่คืออะไร

  answer choices

  ก. สวยงาม

  ข. อ่อนช้อย

  ค. ความพร้อมเพรียง

  ง. อวดฝีมือของผู้รำ

 • Question 28
  60 seconds
  Q.

  ๒๘. ข้อใดเป็นความงามด้านประติมากรรม

  answer choices

  ก. การสร้างฉาก

  ข. การทำหัวโขน

  ค. การบรรเลงดนตรี

  ง. การตัดเย็บเสื้อผ้า

 • Question 29
  60 seconds
  Q.

  ๒๙. ละครในข้อใดเป็นต้นกำเนิดของละครตะวันตก

  answer choices

  ก. ละครกรีก

  ข. ละครโรมัน

  ค. ละครสเปน

  ง. ละครอิตาลี

 • Question 30
  60 seconds
  Q.

  ๓๐. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของละครโศกนาฏกรรมของกรีก

  answer choices

  ก. แบ่งเป็นองก์

  ข. ใช้ผู้ชายแสดง

  ค. ไม่มีการตายบนเวที

  ง. แต่ละฉากมีผู้แสดงไม่เกิน ๓ คน

 • Question 31
  60 seconds
  Q.

  ๓๑. ข้อใดมีความเกี่ยวข้องกับละครตลกขันของกรีก

  answer choices

  ก. คอรัส

  ข. โคมุส โอด

  ค. คอมมีเดีย เดลลาร์เต

  ง. ลิวิอุส แอนโครนิคัส

 • Question 32
  60 seconds
  Q.

  ๓๒. ละครในข้อใดมีโครงเรื่องเกี่ยวกับการผิดฝาผิดตัว

  answer choices

  ก. ละครตลกขบขันกรีก

  ข. ละครโศกนาฏกรรมกรีก

  ค. ละครตลกขบขันโรมัน

  ง. ละครโศกนาฏกรรมโรมัน

 • Question 33
  60 seconds
  Q.

  ๓๓. ข้อใดเป็นลักษณะของโรงละครโรมัน

  answer choices

  ก. มีลักษณะเป็นหอประชุม

  ข. เป็นโรงละครกลางแจ้ง

  ค. ใช้เกวียนเป็นเวทีการแสดง

  ง. มีเฉลียงให้ผู้ชมที่เป็นขุนนางนั่ง

 • Question 34
  60 seconds
  Q.

  ๓๔. ละครในข้อใดมีลักษณะสมจริง

  answer choices

  ก. ละครแพสชั่น

  ข. ละครเริงรมย์

  ค. ละครแนวอภินิหาร

  ง. ละครแนวมหัศจรรย์

 • Question 35
  60 seconds
  Q.

  ๓๕. ละครที่แสดงถึงความโง่ ความบาปและการไถ่บาป คือละครประเภทใด

  answer choices

  ก. ละครแพสชั่น

  ข. ละครแนวอภินิหาร

  ค. ละครศีลธรรม

  ง. ละครแนวมหัศจรรย์

 • Question 36
  60 seconds
  Q.

  ๓๖. เหตุใดทางศาสนาให้เลิกแสดงละครเกี่ยวกับศาสนา

  answer choices

  ก. สอนศีลธรรม

  ข. แสดงเรื่องตลก

  ค. สลับฉากด้วยการเต้น

  ง. แสดงเรื่องเหนือธรรมชาติ

 • Question 37
  60 seconds
  Q.

  ๓๗. ลักษณะเด่นของละครอิตาลีคือข้อใด

  answer choices

  ก. ตลกขบขัน

  ข. ใช้ผู้หญิงแสดง

  ค. ใช้เกวียนมาประกอบฉาก

  ง. ผู้แสดงเป็นข้าราชสำนัก

 • Question 38
  60 seconds
  Q.

  ๓๘. ละครอิตาลีในข้อใดที่พัฒนามาจากละครใบ้

  answer choices

  ก. ละครพาสเตอราล

  ข. ไซเคิล ดรามา

  ค. ลิเทอร์จิคัล ดรามา

  ง. คอมมีเดีย เดลลาร์เต

 • Question 39
  60 seconds
  Q.

  ๓๙. ฉากที่ใช้ในละครสมัยกลางมีลักษณะอย่างไร

  answer choices

  ก. ใช้ฉากธรรมชาติ

  ข. ตกแต่งอย่างพิสดาร

  ค. มีม่านกั้นหลังเวที

  ง. ผู้ชมดูได้สามด้าน

 • Question 40
  60 seconds
  Q.

  ๔๐. ละครที่นำเสนอความจริง โยงเรื่องของชีวิตไปสู่ความคิด โดยใช้การสื่อสารทางศิลปะเป็นละครประเภทใด

  answer choices

  ก. ละครแนวสัจนิยม

  ข. ละครแนวมหากาพย์

  ค. ละครแนวธรรมชาตินิยม

  ง. ละครแบบสัญลักษณ์นิยม

 • Question 41
  60 seconds
  Q.

  ๔๑. ละครแนวเอิบเซิร์ดเป็นละครแนวใด

  answer choices

  ก. สะท้อนความคิดว่าชีวิตเป็นเรื่องไร้สาระ

  ข. มีบทสนทนาสลับกันการบรรยาย

  ค. ไม่ลอกเลียนชีวิตประจำวัน

  ง. เสนอความจริงที่อยู่ใต้จินตนาการของตัวละคร

 • Question 42
  60 seconds
  Q.

  ๔๒. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของละครสร้างสรรค์

  answer choices

  ก. เป็นละครนอกรูปแบบ

  ข. มีแบบแผนแน่นอน

  ค. พัฒนาการแสดงออก

  ง. สร้างนิสัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

 • Question 43
  60 seconds
  Q.

  ๔๓. การฝึกละครสร้างสรรค์ในข้อใดที่เน้นการฝึกปฏิภาณไหวพริบ

  answer choices

  ก. การฝึกละครใบ้

  ข. การฝึกละครสด

  ค. การฝึกประสาททั้ง ๕

  ง. การฝึกละครที่เป็นเรื่องราว

 • Question 44
  60 seconds
  Q.

  ๔๔. ข้อใดเป็นการพัฒนาในด้านศิลปะ

  answer choices

  ก. การใช้ภาษา

  ข. การเขียนบท

  ค. การกล้าแสดงออก

  ง. การอยู่ร่วมกับผู้อื่น

 • Question 45
  60 seconds
  Q.

  ๔๕. ข้อใดไม่ใช่การพัฒนาด้านสังคม

  answer choices

  ก. การยอมรับผู้อื่น

  ข. การร่วมกัน

  ค. การมีทักษะในการทำงาน

  ง. การทำงานร่วมกับผู้อื่น

 • Question 46
  60 seconds
  Q.

  ๔๖. ละครที่มีรูปแบบสมบูรณ์ มีองค์ประกอบครบถ้วน โครงเรื่องเป็นมาตรฐานคือละครในข้อใด

  answer choices

  ก. ละครเพลง

  ข. ละครที่เป็นแบบฉบับ

  ค. ละครที่ผู้ชมร่วมแสดง

  ง. ละครที่ไม่เป็นแบบฉบับ

 • Question 47
  60 seconds
  Q.

  ๔๗. ละครที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาที่เด็กเผชิญทำให้ผู้ชมช่วยกันคิดวิเคราะห์ปัญหา คือละครประเภทใด

  answer choices

  ก. ละครหุ่น

  ข. ละครเพลง

  ค. ละครประเด็นศึกษา

  ง. ละครที่ไม่เป็นแบบฉบับ

 • Question 48
  60 seconds
  Q.

  ๔๘. ข้อใดคือความหมายของสาระและความคิดสำคัญของละคร

  answer choices

  ก. ภาพ

  ข. ตัวละคร

  ค. แก่นเรื่อง

  ง. โครงเรื่อง

 • Question 49
  60 seconds
  Q.

  ๔๙. ตัวละครที่ช่วยแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ให้ดีขึ้นคือข้อใด

  answer choices

  ก. ตัวเอก

  ข. ตัวรอง

  ค. ตัวตลก

  ง. ตัวร้าย

 • Question 50
  60 seconds
  Q.

  ๕๐. ในการเขียนบทละครสั้นข้อใดสำคัญที่สุด

  answer choices

  ก. วิกฤตการณ์

  ข. การเริ่มเรื่อง

  ค. ความขัดแย้ง

  ง. การหักเหของเรื่อง

Report Quiz
Join a game