ข้อสอบปลายภาค
2 years ago
theerakorncom
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
50 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Q. ข้อใดเป็นลักษณะของภาษาระดับสูง
  answer choices
  ทำงานได้โดยไม่ต้องมีโปรแกรมระบบ
  มีภาษาใกล้เคียงกับภาษามนุษย์
  เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ยุคใหม่
  เป็นภาษาที่ใช้กับงานขั้นสูง
 • Question 2
  60 seconds
  Q. ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดที่ต้องใช้ตัวอินเทอร์พรีเตอร์เป็นตัวแปลภาษา
  answer choices
  ภาษา Basic
  ภาษาปาสคาล
  ภาษาซี
  ภาษาฟอร์แทน
 • Question 3
  60 seconds
  Q. โปรแกรมแอสเซมเบอร์คืออะไร
  answer choices
  ตัวแปลภาษา Basic
  ตัวแปลภาษาซี
  ตัวแปลภาษาแอสเซมบลี
  ถูกทุกข้อ
 • Question 4
  60 seconds
  Q. ข้อใดจัดว่าเป็นซอฟต์แวร์ระบบ
  answer choices
  โปรแกรมฆ่าไวรัส
  โปรแกรม Windows
  โปรแกรมพิมพ์รายงาน
  โปรแกรมภาษา
 • Question 5
  60 seconds
  Q. จุดประสงค์ของตัวแปลภาษาคืออะไร
  answer choices
  ตรวจสอบการทำงานของระบบ
  ใช้แปลภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง
  แปลโปรแกรมต้นฉบับให้ทำงานได้             
  ใช้แปลคำศัพท์
 • Question 6
  60 seconds
  Q. ในการเขียนโปรแกรมภาษาซีจะต้องเก็บโปรแกรมต้นฉบับเป็นนามสกุลอะไร
  answer choices
  .OBJ
  .BAS
  .C
  .CPP
 • Question 7
  60 seconds
  Q. เมื่อต้องการพัฒนาโปรแกรมจะต้องทำสิ่งใดก่อน
  answer choices
  วิเคราะห์ปัญหา
  เขียนซูโดโค้ด
  เขียนโปรแกรม
  เลือกภาษาที่ต้องใช้เขียน
 • Question 8
  60 seconds
  Q. โปรแกรมดูภาพยนตร์จัดว่าเป็นโปรแกรมประเภทใด
  answer choices
  ซอฟต์แวร์ระบบ
  ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์
  ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
  ซอฟต์แวร์ภาษา
 • Question 9
  60 seconds
  Q. การแปลภาษาคอมพิวเตอร์เป็นรหัสภาษาเครื่องที่มีการแปลทีละบรรทัดเรียกว่าอะไร
  answer choices
  คอมไพล์เลอร์
  อินเทอร์พรีเตอร์
  แอสเซมเบอร์
  รันไทม์
 • Question 10
  60 seconds
  Q. ถ้าหากเขียนโปรแกรมสำหรับงานคำนวณ แต่ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องตามต้องการ
  ข้อผิดพลาดนี้เรียกว่าอะไร
  answer choices
  bug
  syntax error
  logic error
  coding error
 • Question 11
  60 seconds
  Q. คำว่าอะไรที่ทุกโปรแกรมในภาษาซีจะต้องมี
  answer choices
  int
  main
  var
  printf
 • Question 12
  60 seconds
  Q. คำสั่งต่าง ๆ ของโปรแกรมภาษาซีจะต้องอยู่ภายในเครื่องหมายใด
  answer choices
  ( )
  [  ]
  {  }
  /*  */
 • Question 13
  60 seconds
  Q. การใช้ฟังก์ชั่น printf() ข้อใดไม่ถูกต้อง
  answer choices
  printf("THAILND");       
  printf("12345");
  printf("5 + 2 = %d",5+2);
  printf('COMPUTER');
 • Question 14
  60 seconds
  Q. ข้อใดใช้ฟังก์ชั่น scanf() ได้ถูกต้อง
  answer choices
  scanf("%d\n",x)
  scanf("%d",&x);
  scanf("%d",x);
  scanf("%d,x");
 • Question 15
  60 seconds
  Q. ถ้าหาก x มีค่าเท่ากับ 23.1234 และมีการทำคำสั่งต่อไปนี้ printf("%1.2f",x);   ผลลัพธ์ที่ได้จะเท่ากับข้อใด
  answer choices
  2.31234
  23.1234
  23.12
  2.31
 • Question 16
  60 seconds
  Q. ข้อใดใช้ฟังก์ชั่น printf() ในการแสดงผลบวกของตัวแปร x กับตัวแปร y ได้ถูกต้อง
  answer choices
  printf("%d + %d = %d", x, y, x+y);
  printf("x + y = %d", x+y);
  printf("x + y = x+y\n", x, y, x+y);
  printf("x + y = ", x+y);
 • Question 17
  60 seconds
  Q. ถ้าหากตัวแปร x เป็นตัวแปรประเภท int การกำหนดค่าให้กับตัวแปร x ข้อใดไม่ถูกต้อง
  answer choices
  x := 8;
  x = 8+2;
  x = 2-8;
  x = 31; 
 • Question 18
  60 seconds
  Q. ถ้าหากต้องการให้ฟังก์ชั่น printf() แสดงผลเป็นตัวอักขระ จะต้องใช้รหัสควบคุมตัวใด
  answer choices
  %f
  %x
  %s
  %c
 • Question 19
  60 seconds
  Q. ถ้าต้องการให้มีเสียง beep ออกทางลำโพง จะต้องใช้รหัสควบคุมใดในฟังก์ชั่น printf()
  answer choices
  \a
  \*
  \beep
  ไม่มีข้อถูก
 • Question 20
  60 seconds
  Q. ข้อใดที่ไม่จำเป็นต้องมีในการเขียนโปรแกรม
  answer choices
  #define
  #include
  {  }
  main( )
 • Question 21
  60 seconds
  Q. ข้อมูลประเภทใดไม่เป็นอักขระในภาษาซี
  answer choices
  'C'
  "M"
  '  '
  '?'
 • Question 22
  60 seconds
  Q. ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลแบบ integer
  answer choices
  -320
  -31.80
  +45
  1456
 • Question 23
  60 seconds
  Q. ถ้าประกาศตัวแปรเป็น  char  name[5];    ข้อมูลใดไม่สามารถเก็บในตัวแปร name ได้
  answer choices
  name = "1234"
  name = COMPUTER"
  name = "  "
  name = "A"
 • Question 24
  60 seconds
  Q. ชื่อใดไม่สามารถนำมาประกาศเป็นตัวแปรได้
  answer choices
  num_2
  _num_2
  num 2
  _num2
 • Question 25
  60 seconds
  Q. ถ้าหากตัวแปร a มีเลขจำนวนเต็มอยู่ ถ้าหากต้องการเพิ่ม a อีก 1 ค่าจะทำอย่างไร
  answer choices
  a++;
  ++a;
  a+=1;
  ถูกทุกข้อ
 • Question 26
  60 seconds
  Q. จงหาคำตอบของนิพจน์ (7%2) + (8%5)%10
  answer choices
  3
  4
  5
  6
 • Question 27
  60 seconds
  Q. ตัวดำเนินการใดไม่ใช่ตัวดำเนินการทางตรรก
  answer choices
  >
  =
  >=
  !=
 • Question 28
  60 seconds
  Q. การเลือกทำแบบทางเดียวควรใช้คำสั่งใด
  answer choices
  if ไม่มี else
  if แบบมี else
  if..else และ switch
  switch
 • Question 29
  60 seconds
  Q. การเขียนประโยคใดต่อไปนี้ไม่สามารถใช้กำหนดเงื่อนไขให้กับ if ได้
  answer choices
  m = 4.5;
  x == 8;
  'A' > 'B'
  C > D;
 • Question 30
  60 seconds
  Q. ประโยคในข้อใด เป็นการตรวจสอบว่าตัวแปร x อยู่ในช่วงตั้งแต่ 20 ถึง 30
  answer choices
  if((x >= 20) && (x <= 30))
  if((x >= 20)||(x <= 30))
  if(20 < x <30)
  if((x <= 10)&&(x >= 20))
 • Question 31
  60 seconds
  Q. ลูปในภาษาซีประเภทใดที่ทราบจำนวนครั้งในการทำซ้ำแน่นอน
  answer choices
  REPEAT
  for
  while
  do..while
 • Question 32
  60 seconds
  Q. ค่าเงื่อนไขในลูปแบบ for ใช้สำหรับทำสิ่งใด
  answer choices
  กำหนดนิพจน์หรือเงื่อนไข
  กำหนดค่าเริ่มต้น
  ลดค่าตัวแปร
  เพิ่มค่าตัวแปร
 • Question 33
  60 seconds
  Q. ลูปในภาษาซีประเภทใดที่ต้องทำสเตตเมนต์ในลูปแน่ ๆ 
  answer choices
  for
  while
  do..while
  ถูกทุกข้อ
 • Question 34
  60 seconds
  Q. ฟังก์ชั่นใดที่สามารถใช้หยุดการทำซ้ำได้
  answer choices
  stop
  break
  delay
  ถูกทุกข้อ
 • Question 35
  60 seconds
  Q. ถ้าหากเขียนชุดคำสั่งต่อไปนี้     for(i=1; i<10; i++)   printf("GO");     อยากทราบว่าจะพิมพ์คำว่า GO กี่ครั้ง
  answer choices
  8  ครั้ง
  9 ครั้ง
  10  ครั้ง
  11 ครั้ง
 • Question 36
  60 seconds
  Q. ฟังก์ชั่นใดที่สามารถทำให้ออกจากการทำลูปได้
  answer choices
  break
  continue
  case
  goto
 • Question 37
  60 seconds
  Q. ลูปประเภทใดที่ตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการทำในลูป
  answer choices
  do...while
  do...while และ for
  for
  for และ while
 • Question 38
  60 seconds
  Q. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับลูปแบบ for
  answer choices
  สามารถเพิ่มค่าหรือลดค่าได้
  สามารถเพิ่มค่าตัวแปร 2 ตัวพร้อมกันได้
  ตรวจสอบเงื่อนไขหลังการทำในลูป
  ไม่มีข้อถูก
 • Question 39
  60 seconds
  Q. ถ้าหากเขียนคำสั่งต่อไปนี้จะทำซ้ำกี่ครั้ง       for (i = 0; i > 10; i+2)   printf("GO");
  answer choices
  0 ครั้ง
  10 ครั้ง
  5 ครั้ง
  ไม่มีข้อถูก
 • Question 40
  60 seconds
  Q. ในการเขียนโปรแกรมที่มีการออกแบบเมนูเลือกทำนิยมใช้ลูปแบบใด
  answer choices
  do..while
  for
  while
  ข้อ ก. และ ข. ถูก
 • Question 41
  60 seconds
  Q. ข้อใดใช้อธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้
  answer choices
  ซูโดโค้ด
  ผังงาน
  อิดิเตอร์
  ถูกทั้ง ก. และ ข
 • Question 42
  60 seconds
  Q. รูปแบบทั่วไปของการเขียนอัลกอริทึมคือข้อใด
  answer choices
  ไม่ใช้คำเฉพาะ
  เริ่มต้นด้วยชื่ออัลกอริทึม
  ใช้ภาพสัญลักษณ์ในการเขียน
  ไม่มีหมายเลขบรรทัด
 • Question 43
  60 seconds
  Q. ผังงานแบบมีทางเลือก จะใช้ผลลัพธ์ในการเปรียบเทียบลักษณะในการเลือกทำงาน
  answer choices
  เปรียบเทียบว่าเป็น 1 หรือ 0
  เปรียบเทียบว่าเป็นจริงหรือเท็จ
  เปรียบเทียบว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า
  ถูกทุกข้อ
 • Question 44
  60 seconds
  Q. การเขียนโปรแกรมตัดเกรดควรใช้ผังงานประเภทใด
  answer choices
  ผังงานแบบลำดับ
  ผังงานแบบทำซ้ำ
  ผังงานแบบมีการเลือก
  ผังงานแบบทำซ้ำจนเงื่อนไขเป็นจริง 
 • Question 45
  60 seconds
  Q. ผังงานระบบใช้ในงานแบบใด
  answer choices
  การนำข้อมูลเข้ามาประมวลผล
  การอธิบายภาพรวมของการประมวลผล
  การแสดงลำดับการคำนวณ
  แสดงการทำงานของโปรแกรม
 • Question 46
  60 seconds
  Q. ชื่อใดไม่สามารถนำมาประกาศเป็นตัวแปรได้
  answer choices
  num_2
  _num_2
  num 2
  _num2
 • Question 47
  60 seconds
  Q. ข้อใดเป็นตัวแปรที่ไม่เหมาะสม   ถ้าหากในภาษาซีกำหนดให้ a = 20.2, b = 120 และ c = 300
  answer choices
  float  a;
  char  c;
  int b;
  ไม่มีข้อถูก
 • Question 48
  60 seconds
  Q. จงหาคำตอบของนิพจน์ (7%2) + (8%5)%10
  answer choices
  3
  4
  5
  6
 • Question 49
  60 seconds
  Q. ถ้าหากต้องการตรวจสอบคะแนนที่อยู่ในตัวแปร mark ว่า   ถ้าหากคะแนนเกิน 80 ให้แจ้งว่าได้เกรด A จะต้องเขียนอย่างไร
  answer choices
  if((mark > 80) && (mark <= 100)  printf("A");
  if(mark > 80); prinf("A");
  if(80 < mark <= 100) printf("A");
  if(mark > 80) printf('A');
 • Question 50
  60 seconds
  Q. ถ้าหากเขียนชุดคำสั่งต่อไปนี้    for(i=1; i<10; i++)   printf("GO");   อยากทราบว่าจะพิมพ์คำว่า GO กี่ครั้ง
  answer choices
  ครั้ง
  9 ครั้ง
  10  ครั้ง
  11 ครั้ง
Report Quiz
Join a game