Личноста во групата и општеството
3 years ago
durtanoska
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (40 questions)Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Збир на сите особини се вика:

  answer choices

  карактер

  личност

  изглед

  опис

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Во физички особини спаѓаат

  answer choices

  изгледот

  карактерот

  однесувањето со другите

  облеката

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ние можеме да играме, разменуваме информации, мисли, идеи, чувства, поддршка и другаруваме само кога:

  answer choices

  сме сами

  припаѓаме во група

  кога учиме

  кога правиме што сакаме

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Кое од следниве групи е формална:

  answer choices

  Спортски клуб

  група врсници

  љубители на иста музика

  постари браќа и сестри

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Која од следниве групи не е неформална:

  answer choices

  играорна секција

  љубители на иста музика

  љубители на исти песни

  љубители на исти народни ора

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Организирана заедница на луѓе во која тие создаваат материјални и културни добра и живеат според определени правила се вика:

  answer choices

  општество

  историја

  географија

  религија

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Процес каде личноста го учи и усвојува начинот на однесување во општеството и групата се нарекува:

  answer choices

  социјализација

  девијација

  криминал

  психологија

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Во формалните групи е многу важно да постојат однапред

  answer choices

  определени улоги

  поставени прашања

  да ги знаеш одговорите

  да знаеш што ќе облечеш

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Во групата е важно

  answer choices

  да се почитуваат правилата

  да прави кој што сака

  да бидеш себичен

  да не се почитуваат правилата

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Во групата е важно

  answer choices

  да се почитува мислењето на секој член

  да се слуша само еден што ќе каже

  да се извлечам од одговорноста

  секој да прави што сака

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Некоја личност во група

  answer choices

  постигнува подобар успех

  не постигнува никаков успех

  постигнува полош успех

  има поголема штета, отколку корист

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Кога членовите си помагаат во групата станува збор за

  answer choices

  солидарност

  егоизам

  скржавост

  лакомост

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Која од следниве особини не е позитивна?

  answer choices

  егоизам

  дружељубивост

  солидарност

  педантност

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Која од следниве особини е негативна?

  answer choices

  разгаленост

  солидарност

  дружељубивост

  одговорност

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Кои од следниве особини може да ја има недоволно социјализирано дете?

  answer choices

  вредно и педантно

  разгалено и тврдоглаво

  упорно и решително

  брзо и вешто

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Основата каде се формира личноста на детето е

  answer choices

  семејството

  училиштето

  улицата

  медиумите

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  За правилен развиток на децата во семејството потребно е

  answer choices

  да се чувстуваат безбедни и сигурно

  да живеат во страв

  да живет во семејно насилство

  од родителите да добиваат се што ќе посакаат

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Заврши ја поговорката: ,,Децата се огледало на..."

  answer choices

  родителите

  училтелката

  роднините

  околината

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Групата врсници врз социјализацијата на една личност може да влијае

  answer choices

  само позитивно

  само негативно

  и позитивно и негативно

  врсниците не се фактор на социјализација

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Во одделението стекнуваме

  answer choices

  знаења, развиваме позитивни навики, почитуваме правила

  не стекнуваме знаења, само си го губиме времето

  учиме дека правилата на однесување не треба да се почитуваат

  развиваме лоши особини и правиме што сакаме

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Во одделението освен заеднички, постигнуваме и

  answer choices

  индивидуален успех

  индивидуална корист

  индивидуално другарство

  индивидуално членство

 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Средствата за масовна комуникација: радио, телевизија, весни, Интернет со едно име се нарекуваат:

  answer choices

  медиум

  тетара

  кино

  библиотека

 • Question 23
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Средствата за масовна комуникација со своите содржини имаат цел да информираат и можат да влијаат

  answer choices

  врз однесувањето на личноста

  на временската прогноза

  на годишните времиња

  на ширење на корона вирусот

 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Мас - медиумите можат да имаат позитивно влијание врз личноста на детето со

  answer choices

  образовни содржини

  реклами

  лажни вести и информации

  содржини несоодветни за возраста

 • Question 25
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Мас - медиумите можат да имаат негативно влијание врз формирање на личноста на детето со

  answer choices

  образовни содржини

  едукативни игри

  апликации за учење на далечина

  видеа несоодветни за возраста

 • Question 26
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ако кај една личност преовладува негативно однесување, таа личност е

  answer choices

  девијантна

  пристојна

  љубезна

  солидарна

 • Question 27
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Девијантното однесување води кон

  answer choices

  успех

  криминал

  авантура

  патување

 • Question 28
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Користењето цигари, алкохол и дрога е

  answer choices

  болести на зависност

  заразна болест

  здраво и корисно

  пожелно, бидејќи тоа е модерно во 21 век.

 • Question 29
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Без постоење јасни и однапред дефинирани правила не би можеле да се изведат

  answer choices

  многу активности.

  децата на прошетка

  пилињата

  математички формули

 • Question 30
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Доколку не се почитуваат правилата или дојде до нивно прекршување, следуваат

  answer choices

  казни

  награди

  пофалби

  оценување

 • Question 31
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Правило на убаво однесување во општествената средина е

  answer choices

  Фрлај отпадоци!

  Не ги крши дрвцата!

  Гази по тревата!

  Крши ги дрвцата!

 • Question 32
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Правилата важат за

  answer choices

  сите

  за никој

  за децата

  за возрасните

 • Question 33
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Конфликт е

  answer choices

  расправија

  соработка

  помагање

  обврска

 • Question 34
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  За да има конфликт потребно е

  answer choices

  минимум двајца

  само еден

  повеќе личности

  сите да бидат присутни

 • Question 35
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Вербален конфликт е

  answer choices

  кога само се навредуваат

  кога се тепаат

  кога има сила и насилство

  доволно е само да се допрат

 • Question 36
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Еден начин да се реши конфликтот е

  answer choices

  помирувањето

  секогаш да попуштаме

  да ја завршиме кавгата додека не добиеме победник

  да го повторуваме од почеток

 • Question 37
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Дискриминација значи

  answer choices

  правење разлика

  правење производ

  правење збир

  правење количник

 • Question 38
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Децата имаа свои права и одговорности кои се утврдени со

  answer choices

  Конвенцијата за правата на детето

  Конференцијата за правата на детето

  Детскиот парламент

  Ученичката заедница

 • Question 39
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  На следното право најди ја соодветната обврска: ,,Имам право да го кажам своето мислење."

  answer choices

  Треба да го почитувам туѓото мислење.

  Треба да ги исполнувам своите домашни задачи.

  Треба да не ја загадувам околината

  Имам право да кажам што сакам

 • Question 40
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  На следната обврска најди го соодветното право на детето: ,,Не ги дискриминирај другите!"

  answer choices

  Имам право да не бидам дискриминорано!

  Имам право да играм!

  Имам право на семејство!

  Имам право да ги дискриминирам другите!

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game