ALGORITMA
3 years ago
isyirah
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
7 QuestionsShow answers
 • Question 1
  10 seconds
  Q. Apakah yang dimaksudkan dengan algoritma?
  answer choices
  Algoritma merupakan satu jujukan langkah-langkah yang perlu diikut bagi menghasilkan penyelesaian kepada sesuatu masalah.
  Algoritma merupakan satu penyelesaian maslah 
  Algoritma  merupakan langkah penting dalam penyelesaian masalah
  Algoritma merupakan sesuatu yang perlu dibuat dalam menyelesaikan masalah
 • Question 2
  30 seconds
  Q. Antara berikut berapakah fasa yang terdapat dalam penyelesaian masalah?
  answer choices
  6
  5
  4
  3
 • Question 3
  30 seconds
  Q. Terdapat dua kaedah dalam penyelesaian masalah. Antara berikut yang manakah padanan yang betul mengenai kaedah penyelesaian masalah?
  answer choices
  Pseudokod dan menganalisis masalah
  Mereka bentuk penyelesaian masalah dan memahami apa yang diperlukakan oleh masalah
  Carta alir dan pseudokod
  Carta alir dan menganalisi masalah
 • Question 4
  30 seconds
  Q. Apakah yang dimaksudkan dengan carta alir?
  answer choices
  Carta alir merupakan perwakilan algoritma secara bergrafik iaitu menggunakan simbol-simbol tertentu.
  Carta alir merupakan langkah-langkah yang ditulis yang menyerupai bahasa yang  kita guna seharian.
  Carta alir merupakan penyelesaian masalah yang terdapat dalam algoritma.
  Carta ailr merupakan salah satu kaedah yang digunakan dalam algoritma
 • Question 5
  30 seconds
  Q. Antara contoh  aktiviti harian yang berikut, yang manakah memerlukan langkah algoritma?
  answer choices
  Membuat kek
  Berjalan
 • Question 6
  30 seconds
  Q. Apakah yang terdapat dalam fasa penyelesaian masalah?
  answer choices
  Cara menganalisis masalah, pseudokod dan mereka bentuk masalah.
  Cara menganalisis masalah, memahami apa yang diperlukan  oleh masalah dan mereka bentuk penyelesaian masalah
  Carta alir, pseudokod dan menganalisis masalah
  Menganalisi masalah, carta alir dan merebentuk penyelesaian masalah
 • Question 7
  30 seconds
  Q. Apakah tujuan utama algoritma digunaka dalam penyelesaian masalah?
  answer choices
  Membantu menyelesaikan masalah dengan mudah
  Dapat menyatakan masalah yang terdapat algoritma
  Dapat mengenal pasti sebarang kesilapan pada peringkat awal.
  Dapat mengurankan masalah
Report Quiz
Join a game