ประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์
3 years ago
nissaya
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q. ข้อมูลใดเป็นพื้นฐานสำคัญของแนวคิดถิ่นเดิมของชนชาติใดอยู่ทางตอนใต้ของจีน
  answer choices
  ภาษา
  กายวิภาค
  กลุ่มเลือด
  หลักฐานทางประวัติศาสตร์จีน
 • Question 2
  30 seconds
  Q. สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความตื่นตัวในการศึกษาความเป็นมาของชาติไทย
  answer choices
  ต้องการเผยแพร่วัฒนธรรม
  ต้องการแสดงพลังความรักชาติ
  ต้องการใประชาชนเกิดความกลมเกลียวสามัคคี
  ต้องการแสดงให้เห็นความเก่าแก่ของอารยธรรมชนชาติไทย
 • Question 3
  30 seconds
  Q. ข้อสันนิษฐานใดที่ทำให้นักวิชาการเชื่อว่า ถิ่นกำเนิดของไทยอยู่ทางตอนใต้ของจีน
  answer choices
  มีกลุ่มเลือดเดียวกัน
  นับถือศาสนาเดียวกัน
  มีโครงกระดูกที่มีรูปร่างใกล้เคียงกัน
  มีวัฒนธรรมและภาษาที่คล้ายคลึงกัน
 • Question 4
  30 seconds
  Q. แนวคิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองคณะราษฎรเลียนแบบจากประเทศใด
  answer choices
  อังกฤษ
  จีน
  ฝรั่งเศส
  สหรัฐอเมริกา
 • Question 5
  30 seconds
  Q. ประเทศไทยใช้รูปแบบรัฐธรรมนูญที่มีการแบ่งอำนาจเป็น 3 ฝ่ายได้แก่ฝ่ายบริหาร ตุลาการและนิติบัญญัติ โดยนำแนวคิดจากนักปรัชญาท่านใด
  answer choices
  รุสโซ
  มองเตสกิเออ
  วอลแตร์
  จอห์นลอค
 • Question 6
  30 seconds
  Q. อาณาจักรโบราณในไทยอาณาจักรใดคืออาณาแรกเริ่ม
  answer choices
  ล้านนา
  ละโว้
  ทวารวดี
  ศรีวิชัย
 • Question 7
  30 seconds
  Q. อาณาจักรโบราณในไทยอาณาจักรใดมีอาณาเขตคลอบคลุมไปถึงคาบสมุทรมลายู
  answer choices
  ศรีวิชัย
  ตามพรลิงค์
  ลังกาสุกะ
  เจนละ
 • Question 8
  30 seconds
  Q. การดำนเนินนโยบายในการปฎิรูปประเทศของไทยเหตุสำคัญที่สุดคือข้อใด
  answer choices
  เพื่อความยิ่งใหญ่
  เพื่อความอยู่รอดของชาติ
  เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชากร
  เพื่อสักดิ์ศรีเกียรติภูมิของประเทศ
 • Question 9
  30 seconds
  Q. คำว่า"แม่แก้ว"ในการปฎิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 5 คือใคร
  answer choices
  พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี
  พระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
  เจ้าจอมมารดาแพ
  พระนางเจ้าสว่างวัฒนา
 • Question 10
  30 seconds
  Q. หัวหน้าเสรีไทยในประเทศอังกฤษหมายถึงใคร
  answer choices
  ปรีดี  พนมยงค์
  ม.ร.ว. เสนีย์  ปราโมช
  แปลก  คีตสังคะ
  ม.จ. ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท  สวัสดิวัตน์
 • Question 11
  30 seconds
  Q. หัวหน้าเสรีไทยในประเทศอังกฤษหมายถึงใคร
  answer choices
  ปรีดี  พนมยงค์
  ม.ร.ว. เสนีย์  ปราโมช
  แปลก  คีตสังคะ
  ม.จ. ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท  สวัสดิวัตน์
 • Question 12
  30 seconds
  Q. เป้าหมายหลักของขบวนการเสรีไทยคือข้อใด
  answer choices
  ต้องการรักษาเอกราชของชาติ
  ต้องการแก้ไขสัญญาที่เสียเปรียบ
  ต้องหาแสดงความเป็นมหาอำนาจ
  ต้องการให้ประเทศชาติปลอดภัยจากศัตรูผู้รุกราน
 • Question 13
  30 seconds
  Q. อนุสาวรีย์ยุวชนทหารตั้งอยู่ที่ใด
  answer choices
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  จังหวัดปัตตานี
  จังหวัดชุมพร
  จังหวัดสงขลา
 • Question 14
  30 seconds
  Q. สาเหตุใดทำให้รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสต้น
  answer choices
  เพื่อเยี่ยมเยียนราษฏร
  เพื่อรักษาอาการพระประชวร
  เพื่อตรวจสอบการทำงานของข้าราชการ
  เพื่อปรับตัวให้ทันสมัยเท่ากับชาติตะวันตก
 • Question 15
  30 seconds
  Q. กระทรวงใดในรัชกาลที่ 5 ทำหน้าที่ดูแลพระราชลัญจกร พระราชกำหนดกฏหมาย
  answer choices
  กระทรวงวัง
  กระทรวงมุรธาธิการ
  กระทรวงยุทธนาธิการ
  กระทรวงมหาดไทย
 • Question 16
  30 seconds
  Q. สาเหตุทางสังคมในข้อใดที่นำไปสู่การปฏิวัติโดยคณะราษฏร
  answer choices
  ภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์
  ปฎิวัติในยุโรปทำให้ไทยตื่นตัวทางการเมือง
  ความไม่เสมอภาคของสามัญชนและชนชั้นปกครอง
  ชนชั้นไพร่ไม่มีสิทธิในการเลือกตั้ง
 • Question 17
  30 seconds
  Q. ประเทศตะวันตกชาติใดเป็นผู้บุกเบิกการค้าทางทะเลในทวีปเอเชีย
  answer choices
  โปรตุเกส
  สเปน
  ฮอลันดา
  อังกฤษ
 • Question 18
  30 seconds
  Q. ข้อมูลสำคัญที่เป็นพื้นฐานของแนวคิดเรื่องถิ่นกำเนิดชาติไทยอยู่ทางตอนใต้ของจีนคือข้อใด
  answer choices
  ภาษา
  กลุ่มเลือด
  ศาสนา
  เครื่องมือเครื่องใช้
 • Question 19
  30 seconds
  Q. จากภาพคือร่องรอยความเจริญของอาณาจักรใด
  answer choices
  หริภุญชัย
  ล้านนา
  ทวารวดี
  ตามพรลิงค์
 • Question 20
  30 seconds
  Q. หลัก 6 ประการของคณะราษฎรไม่รวมข้อใด
  answer choices
  เอกราช
  ความปลอดภัย
  ภราดรภาพ
  เสรีภาพ
Report Quiz
Join a game