LESSON
व्याकरण - काळ
18 days ago by
13 slides

व्याकरण - काळ

Q.

आम्ही अभ्यास करतो.

answer choices

वर्तमान काळ

भूतकाळ

भविष्यकाळ

Q.

उद्या परीक्षा संपेल.

answer choices

वर्तमान काळ

भूतकाळ

भविष्यकाळ

Q.

मी रोज व्यायाम करेन.

answer choices

वर्तमान काळ

भूतकाळ

भविष्यकाळ

Q.

वेदांत बाजारात जातो ( वाक्याचा भूतकाळ केल्यास कोणते वाक्य तयार होईल? )

answer choices

वेदांत बाजारात गेला

वेदांत बाजारात जाईल.

वेदांत बाजारात जातात .

Q.

वाक्यातील क्रियापदाच्या रूपावरून क्रिया वर्तमानात घडते आहे हे समजते तेव्हा तो वाक्याचा -----------------असतो.

answer choices

वर्तमानकाळ

भूतकाळ

भविष्यकाळ

Q.

क्रियापदाच्या रूपावरून क्रिया आधी घडली होती हे समजते तेव्हा तो वाक्याचा -------असतो

answer choices

वर्तमानकाळ

भूतकाळ

भविष्यकाळ.

Q.

वाक्यातील क्रियापदाच्या रूपावरून क्रिया पुढे घडणार आहे हे समजते तेव्हा तो वाक्याचा --------- असतो

answer choices

वर्तमानकाळ

भूतकाळ

भविष्यकाळ

Q.

जय सकाळी लवकर ------------------------- वाक्यात भविष्यकाळाचे क्रियापद भरा.

answer choices

उठलो

उठेल

उठतो

Q.

मी मराठीचा अभ्यास---------------------. वाक्यात भविष्यकाळाचे क्रियापद भरा.

answer choices

करीन

करतात

केला

Q.

खालील कोणतें वाक्य वर्तमानकाळाचे आहे?

answer choices

मला गाणे म्हणायला आवडेल.

मला गाणे म्हणायला आवडते

.मला गाणे म्हणायला आवडले होते.

Q.

सुट्टीच्या दिवशी मी मैदानावर क्रिकेट खेळणार. वाक्याचा काळ ओळखा

answer choices

वर्तमानकाळ ,

भूतकाळ

भविष्यकाळ

Q.

वाक्यातील -------------वाक्याचा काळ सांगतो.

answer choices

नाम

सर्वनाम

क्रियापद

Quizzes you may like
10 Qs
Find the Whole When Given the Percent
2.7k plays
15 Qs
三年级多音多义字
11.5k plays
12 Qs
Graphing Quadratics
4.4k plays
Algebra 2
19 Qs
二年级数学除法
5.6k plays
18 Qs
Multiplication Challenge
7.0k plays
Math - 4th
12 Qs
Coordinate Graphs
6.0k plays
10 Qs
五年级数学时间的减法
1.2k plays
10 Qs
数学-坐标练习
8.2k plays
Why show ads?
Report Ad