LESSON
Ulangkaji Nisbah Trigonometri
33 minutes ago by
20 slides

Ulangkaji Nisbah Trigonometri

Jom Ulangkaji Semula Supaya Lebih Faham dan Jelas

Q.

Apakah ciri-ciri segitiga bersudut tegak?

answer choices

Bersudut 30 darjah

Bersudut 180 darjah

Bersudut 60 darjah

Bersudut 90 darjah

Q.

Nyatakan panjang sisi bertentangan bagi ∠X?

answer choices

16

30

34

Q.

Nyatakan panjang sisi bersebelahan bagi ∠Z?

answer choices

16

30

34

Q. What is the length of the hypotenuse?
answer choices
16
30
34
Q.

Tandakan ciri -ciri hipotenus;

answer choices

sisi yang terpendek

sisi yang terpanjang

bertentangan dengan sudut 90°90\degree

sisi bersebelahan

Q.

Apakah nilai sin y?

answer choices

0.8

0.6

1.3

Q.

Hitungkan nilai bagi kos θ\theta  bagi segitiga di atas

answer choices

 725\frac{7}{25}  

 724\frac{7}{24}  

 2425\frac{24}{25}  

Q.

 sisi bersebelahan hipotenus\frac{sisi\ bersebelahan\ }{hipotenus}  adalah rumus bagi;

answer choices

kos

sin

tan 

tangen

Q.

nyatakan nilai cos⁡ x ?

answer choices

512\frac{5}{12}

513\frac{5}{13}

1213\frac{12}{13}

125\frac{12}{5}

Q.

tan⁡ x?

answer choices

34\frac{3}{4}

35\frac{3}{5}

43\frac{4}{3}

45\frac{4}{5}

Q.

Apakah nilai Kos 90°

answer choices

0

3

1

10

Q.

Cari nilai tan 32 °\degree 19' dengan jawapan 3 tempat perpuluhan 

answer choices

0.633

0.632

0.6326

0.640

Q.

Gunakan kalkulator saintifik untuk mengira nilai x  bagi sin x = 0.8377

answer choices

 56.9°56.9\degree  

 56°56\degree  

 56.5°56.5\degree  

Q.

Gunakan kalkulator saintifik untuk mengira nilai x  bagi tan x = 2.4876

answer choices

 68.2°68.2\degree  

 68.1°68.1\degree  

 68°68\degree  

Q.

Adakah Awak Faham Tajuk ini?

no correct answer

YA

TIDAK

SEDIKIT SAHAJA SAYA FAHAM

Quizzes you may like
15 Qs
Physical Properties of Matter
7.9k plays
15 Qs
Entropy
1.8k plays
Chemistry
10 Qs
Matter is Everywhere
2.9k plays
15 Qs
Phase Changes & Properties of Matter
2.1k plays
Science - 8th
13 Qs
Classifying Matter
2.4k plays
Science - 3rd
15 Qs
Phases of Matter
5.7k plays
18 Qs
Physical Properties of Matter
20.5k plays
11 Qs
Gas Laws - Boyles
1.2k plays
Chemistry
Why show ads?
Report Ad