LESSON
โครงสร้างเซลล์ (Cell Stucture)
22 days ago by
28 slides

โครงสร้างเซลล์ (Cell Structure)

Body text
Q.

ข้อใดไม่ใช่โครงสร้างเซลล์

answer choices

ส่วนห่อหุ้มเซลล์

ผนังเซลล์

ไซโทพลาสซึม

นิวเคลียส

Q.

ภาพใดคือเซลล์ของพืช

answer choices
Q.

เอนโดพาสมิกเรคูลัมแบบขรุขระ ทำหน้าที่อะไร

answer choices

สังเคราะห์โปรตีน

สังเคราะห์พลังงาน

สังเคราะห์แสง

สังเคราะห์สารไขมัน กำจัดสารพิษ

Q.

ออร์กาเนลล์ใดทำหน้าที่สังเคราะห์แสง

answer choices
Q.

ข้อใดที่พบในเซลล์พืชเท่านั้น

answer choices

คลอโรพลาส ผนังเซลล์

ไลโซโซม เซนทริโอล

ผนังเซลล์ ไลโซโซม

คลอโรพลาส เซนทริโอล

Quizzes you may like
8 Qs
Organic and Chemical Evolution
668 plays
18 Qs
Structure and Function - What Surrounds a Cell?
19 plays
20 Qs
Prokaryotes and Eukaryotes
1.2k plays
20 Qs
Stemscopes - Cells
1.4k plays
Science - 7th
18 Qs
Cell Theory & Cell Basics
6.2k plays
Science - 7th
11 Qs
Passive Transport
2.5k plays
Science - 7th
10 Qs
Organization of Living Things
4.3k plays
10 Qs
Cell Theory
9.4k plays
Why show ads?
Report Ad