LESSON
CÂU TRẦN THUẬT - LỚP 6
37 minutes ago by
12 slides

CÂU TRẦN THUẬT - LỚP 6

Body text
Q.

Tìm vị ngữ trong câu sau:

"Ngữ văn là một môn học rất quan trọng."

answer choices

Ngữ văn

là một môn học

là một môn học rất quan trọng

một môn học rất quan trọng.

Câu trần thuật đơn có từ "LÀ"

Chủ ngữ /// là + Vị ngữ (danh từ, cụm danh từ)

Q.

Vị ngữ trong câu sau là:

"Ngữ văn là một môn học rất quan trọng."

answer choices

danh từ

cụm danh từ

là + cụm danh từ

là + cụm tính từ

Q.

Chức năng của câu trần thuật sau là:

"Ngữ văn là một môn học rất quan trọng."

answer choices

giới thiệu

kể

tả

nhận xét

Q.

Chức năng của câu trần thuật sau là:

"Truyền thuyết là truyện dân gian Việt Nam, kể về những nhân vật và sự kiện liên quan đến lịch sử thời quá khứ."

answer choices

giới thiệu

định nghĩa

tả

đánh giá

Q.

Chức năng của câu trần thuật sau là:

"Học online là rất mệt mỏi"

answer choices

giới thiệu

định nghĩa

tả

đánh giá

Q.

Chức năng của câu trần thuật sau là:

"Hôm nay là một ngày trong trẻo, sáng sủa"

answer choices

giới thiệu

định nghĩa

tả

đánh giá

Q.

Tìm vị ngữ trong câu trần thuật sau:

"Lớp mình đang học bài"

answer choices

lớp mình

học bài

đang học bài

Câu trần thuật đơn không có từ "LÀ"

Chủ ngữ  /// Vị ngữ (động từ, tính từ, ....)

Q.

Tìm vị ngữ và cho biết cấu tạo của nó trong câu trần thuật sau:

"Mẹ em rất hiền"

answer choices

rất hiền - tính từ

hiền - tính từ

rất hiền - cụm tính từ

rất hiền - cụm động từ

Q.

Tại sao phải học "Câu trần thuật đơn có từ là" và "câu trần thuật đơn không có từ là"

answer choices

Vì sách giáo khoa có bài đó

Học để biết cấu tạo của vị ngữ. Vị ngữ có từ loại khác nhau sẽ tạo ra những kiểu câu khác nhau.

Học để phân biệt được 2 loại câu trần thuật.

học để biết cách đặt câu cho chính xác.

Quizzes you may like
10 Qs
Tens and Ones
6.2k plays
17 Qs
Coins and Dollars
15.6k plays
Math - 2nd
20 Qs
Fourth Grade - Math Final Evaluation
4.7k plays
12 Qs
Money, Money, Money!!
56.6k plays
16 Qs
Kinder Math
36.5k plays
18 Qs
Money Word Problems
21.2k plays
12 Qs
Coin Identification
9.3k plays
15 Qs
Coins
23.7k plays
Why show ads?
Report Ad