LESSON
ôn tập đọc hiểu lớp 9
2 hours ago by
13 slides

ôn tập đọc hiểu lớp 9

Body text

các phương thức biểu đạt thường gặp

- Nghị luận: bàn bạc về một vấn đề, bày tỏ thái độ của tác giả về vấn đề

- Tự sự: kể chuyện, có nhân vật, có sự kiện (thường kết hợp với miêu tả và biểu cảm nhưng mục đích chính vẫn là kể lại một sự việc)

- Biểu cảm: bộc lộ cảm xúc của người viết (thường kết hợp với miêu tả để làm rõ đối tượng)

Q.

Văn bản thơ thường có PTBĐ chính là gì?

Q.

Bão bùng thân bọc lấy thân,

Tay ôm tay níu tre gần nhau thêm.

Thương nhau tre không ở riêng,

Luỹ thành từ đó mà nên hỡi người.

Chẳng may thân gãy cành rơi,

Vẫn nguyên cái gốc truyền đời cho măng.

Nòi tre đâu chịu mọc cong,

Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường.

Lưng trần phơi nắng phơi sương,

Có manh áo cộc tre nhường cho con.

Câu hỏi: nêu phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên

answer
biểu cảm
alternatives
Phương thức biểu đạt chính là biểu cảm
Phương thức biểu đạt: biểu cảm
Biểu cảm
Q.

Bão bùng thân bọc lấy thân,

Tay ôm tay níu tre gần nhau thêm.

Thương nhau tre không ở riêng,

Luỹ thành từ đó mà nên hỡi người.

Chẳng may thân gãy cành rơi,

Vẫn nguyên cái gốc truyền đời cho măng.

Nòi tre đâu chịu mọc cong,

Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường.

Lưng trần phơi nắng phơi sương,

Có manh áo cộc tre nhường cho con.

Câu hỏi: Em hiểu như thế nào về nội dung hai dòng thơ: Bão bùng thân bọc lấy thân/Tay ôm tay níu tre gần nhau thêm.

Q.

Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong hai dòng thơ:

Lưng trần phơi nắng phơi sương,

Có manh áo cộc tre nhường cho con.

Q.

Nhận xét về thái độ, tình cảm của tác giả được thể hiện trong đoạn thơ trên.

Q.

viết đoạn văn 200 chữ về vai trò của nghị lực trong cuộc sống

Q.

Làm cho sự vật trở nên sinh động có hồn là tác dụng của biện pháp tu từ nào?

answer choices

nhân hóa

ẩn dụ

so sánh

liệt kê

Q.

Diễn tả đầy đủ, cụ thể thông tin là tác dụng của biện pháp tu từ nào?

answer choices

nhân hóa

ẩn dụ

so sánh

liệt kê

Q.

Diễn tả nghĩa hàm ẩn một cách sâu sắc là tác dụng của biện pháp tu từ nào?

answer choices

nhân hóa

ẩn dụ

so sánh

liệt kê

Q.

Diễn tả sinh động, làm người đọc hình dung rõ nét về đối tượng là tác dụng của biện pháp tu từ nào?

answer choices

nhân hóa

ẩn dụ

so sánh

liệt kê

Q.

Tạo nhịp điệu và nhấn mạnh ý là tác dụng của biện pháp tu từ nào?

answer choices

nhân hóa

điệp ngữ

hoán dụ

đối

Quizzes you may like
12 Qs
Skeletal and Muscular System
4.0k plays
Science - 5th
10 Qs
Anatomy
9.2k plays
14 Qs
Skeletal System
20.1k plays
11 Qs
Sports Injuries
1.9k plays
10 Qs
Types of Muscle
1.8k plays
Science - 5th
15 Qs
Body Movements
4.4k plays
20 Qs
Histology
4.2k plays
Other
18 Qs
Sarcomere
1.7k plays
Why show ads?
Report Ad