Lesson
Past tenses
27 minutes ago by
arletta_turek_90971
Save
Edit
Instructor-led session
Live lessonStart a live lesson
Asynchronous learning
AssignAssign homework
14 slides PreviewShow answers
 • Slide 1
  Report an issue

  Past tenses

  Text
 • Slide 2
  Report an issue

  Past Simple

  • Czynność przeszła w zamkniętym przedziale czasu (często z określeniem czasu jej trwania) : I went to the cinema yesterday.

  • Równorzędne lub następujące po sobie wydarzenia przeszłe, z których jedno może być skutkiem drugiego – She put on her clothes, took her bag and left the house.

  • Przeszły nawyk lub stan– He walked to work every day.

 • Question 3
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  (visit) We_______ our grandmother yesterday.

  answer
  visited
 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  When _________ (you/make) that decision?

  answer choices

  you made

  made you

  did you make

  do you made

 • Question 5
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  She ________( not/shut) the door quietly

  answer
  didn't shut
 • Slide 6
  Report an issue

  Past Continuous

  • Prezentacja tła akcji (opowiadanie) – The sun was shining.

  • Równoczesne czynności przeszłe – As/While I was reading a book, he was watching TV.

  • Typowe użycie w połączeniu z Simple Past – czynność ciągła przerwana przez jednorazową czynność chwilową – When I entered her room, she was reading.

 • Slide 7
  Report an issue

  Past Perfect

  • Czynność przeszła uprzednia w stosunku do drugiej (spójniki: when, before, after)  – I had worked for this firm for a year before I gave it up a month ago.

  • Podmiot + had + III forma czasownika + reszta zdania

   The party + had already + finished + when I got there.

   (Impreza już się skończyła kiedy tam dotarłam.)

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  (study) She________ German before she went to Berlin.

  answer choices

  studied

  has studied

  had studied

 • Slide 9
  Report an issue

  Past Perfect - przeczenia

  • Podmiot + had + not + III forma czasownika + reszta zdania

   The party + had + not + finished yet + when I got there.

   (Impreza nie skończyła się jeszcze kiedy tam dotarłam.)

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  We ________(not see) that movie by the time we went to the cinema with them.

  answer choices

  hadn't seen

  didn't seen

  not seen

 • Slide 11
  Report an issue

  Past Perfect - pytanie

  • Had + podmiot + III forma czasownika + reszta zdania?

   Had + the party already + finished + when you got there?

   (Czy impreza już się skończyła kiedy tam dotarłaś?)

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Czy zjadłeś wszystkie słodycze zanim przyjechaliśmy?

  answer choices

  Have you eaten all sweets before we arrived?

  Did you eaten all sweets before we arrived?

  You eaten all sweets before we arrived?

  Had you eaten all sweets before we arrived?

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  They _______dinner when we ________. (finish / arrive)

  answer choices

  had finished / had arrived

  had finished /arrived

  finished / had arrived

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  She _______ to cry when the light _________ out. (begin / go)

  answer choices

  began/ had gone

  had began/ gone

  began/ gone

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code