Lesson
PowerPoint - 2
3 hours ago by
tuannhatvu_20258
Save
Edit
Instructor-led session
Live lessonStart a live lesson
Asynchronous learning
AssignAssign homework
21 slides PreviewShow answers
 • Slide 1
  Report an issue

  PowerPoint - 2

  Game

 • Question 2
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Để tạo biểu đồ hình cột, ta vào Chart và chọn....?

  answer
  Column
  alternatives
  column
 • Question 3
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Loại Animations nào không có sẵn trong PowerPoint?

  answer choices

  Fly in

  Turn

  Return

  Swivel

  Split

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Để tạo màu đường viền cho một hình trái tim, ta chọn chức năng nào?

  answer choices

  Shape Fill

  Shape Outline

  Shape Effect

  SmartArt

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Để chọn những Template có sẵn trong PowerPoint, ta chọn thẻ gì?

  answer choices

  Design

  Edit

  Insert

  View

  Home

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Để tạo dòng chữ "Bài báo cáo" xuất hiện tại chân tất cả các slide trong bài thuyết trình, ta chọn chức năng gì?

  answer
  Footer
  alternatives
  Header and Footer
  header and footer
 • Question 7
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Loại đồ thị (Chart) nào không có trong PowerPoint?

  answer choices

  Column

  Bar

  Line

  Area

  Box line

 • Question 8
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Để tạo 1 lời bình luận vào 1 slide, ta chọn chức năng gì?

  answer choices

  Share

  Comment

  Action

  Show

  List

 • Question 9
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Để in đậm, in nghiêng, gạch chân một đoạn văn trong 1 slide, ta chọn chức năng gì?

  answer choices

  Ctrl + B

  Ctrl + I

  Ctrl + U

  Ctrl + P

  Ctrl + N

 • Question 10
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Để tạo một slide mới, ta ấn tổ hợp phím Ctrl + ...?

  answer
  M
  alternatives
  m
 • Question 11
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Để đặt tên mới cho một bài thuyết trình, trong PowerPoint, ta ấn tổ hợp phím gì?

  answer
  F12
  alternatives
  f12
 • Question 12
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Để mở một khung quan sát toàn bộ các hiệu ứng đã thiết lập cho các đối tượng trong slide, ta chọn chức năng Animations ...? (điền vào dấu...)

  answer
  Pane
  alternatives
  pane
 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hiệu ứng Animations làm các đối tượng lặp lại theo một chu kì có sẵn, có tên là gì?

  answer choices

  Shape

  Loops

  Custom Path

  Spin

  Wipe

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Để viết số liệu lên trên biểu đồ, ta chọn chức năng gì?

  answer choices

  Data Label

  Data Template

  Data show

  Correct Data

  Spell Data

 • Question 15
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hiệu ứng nào sau đây có sẵn trong mục Transitions của PowerPoint?

  answer choices

  Cut

  Fade

  Push

  Window

  Rotate

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Để xoay ảnh, ta chọn chức năng gì?

  answer choices

  Glass glow

  Window mix

  Animations Pane

  Rotate

  Slideshow

 • Question 17
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Các tỉ lệ kích thước slide có thể trình chiếu trong PowerPoint là?

  answer choices

  4:3

  16:9

  10:12

  8:8

  10:10

 • Question 18
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hiệu ứng Animations cho phép đối tượng xoay 1 vòng từ trước ra sau có tên là gì?

  answer
  Swivel
  alternatives
  swivel
 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hiệu ứng nào sau đây có trong nhóm Motions Path?

  answer choices

  Loop

  Spin

  Disappear

  Swivel

  Bounce

 • Question 20
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Chọn các hiệu ứng Animations có sẵn?

  answer choices

  Bounce

  Grow/Shrink

  Pulse

  Wave

  Stick

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Để thiết lập một hiệu ứng Animation tồn tại mãi mãi cho đến khi kết thúc slide, ta cần dùng chức năng gì?

  answer choices

  Timing

  Insert Timing

  Time return

  Up to time

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code