Lesson
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
4 days ago by
ilknur_sut37_56415
Save
Edit
Instructor-led session
Live lessonStart a live lesson
Asynchronous learning
AssignAssign homework
14 slides PreviewShow answers
 • Slide 1
  Report an issue

  Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı

  Text
 • Question 2
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nden itibaren devlet işlerinin görüşülmesinden sorumlu olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

  answer choices

  Defterhane

  Enderun

  Divan-ı Hümayûn

  Darü’s-saade

  Birun

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Topkapı Sarayı'nın önemli bir birimi de Birun'dur.Dış saray olarak bilinir.Buradaki görevliler devletin önemli kurumlarının işlerini yürüten görevlilerdir.

  Aşağıdakilerden hangisi Birun’da yer alan görevlilerden biri değildir?

  answer choices

  Mehterler

  Beylerbeyi

  Topçular

  Çakırcıbaşı

  Çavuşlar

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Osmanlı Devleti'nde padişah hem devlet başkanı hem de ordu komutanı olarak birçok görev ve yetkiye sahipti.

  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı padişahlarının görevlerinden biri değildir?

  answer choices

  Ülkeyi adaletli yönetmek

  Halkın refah ve mutluluğunu arttırmak

  Devlet memurlarını atamak

  Savaş ve barış kararlarını onaylamak

  Yapılacak işlerle ilgili fetva vermek

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  15. ve 16.yüzyıl Avrupa'sında sadece soylular yönetici olabilirken aynı yüzyıllarda Osmanlılarda reayadan biri gerekli bilgi, beceri ve liyakate sahip ise veziriazam dahi olabiliyordu.

  Bu durum Osmanlılarda hangi tür sosyal hareketliliğin göstergesidir?

  answer choices

  Dikey hareketlilik

  Yatay hareketlilik

  Ekonomik hareketlilik

  Kültürel hareketlilik

  İdari hareketlilik

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Fatih Sultan Mehmet devleti tek merkezden yönetmek ve güçlü bir otorite sağlamak adına faaliyetlerde bulundu.

  Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet’in bu amacını gerçekleştirmeye yönelik attığı adımlardan biri değildir?

  answer choices

  Harem’den evlenme usulünü benimsemesi

  Bazı mülk arazileri devletleştirmesi

  Müsadere usulünü uygulaması

  Fethettiği yerlerde yeniçeri garnizonları oluşturması

  İstanbul’a âlim ve sanatkârları davet etmesi

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Osmanlı Devlet'inde sık sık taht kavgaları yaşanmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  answer choices

  Devletin başına kimin geçeceğinin sağlam kurallara bağlanmaması

  Saltanatın tek bir soya dayandırılması

  Şehzadelerin padişah olma istekleri

  Valide sultanların kendi çocuklarının padişah olmasını istemesi

  Yabancı devletlerin kışkırtmaları

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  I. Bursa II. İstanbul III. Edirne

  Yukarıda verilen Osmanlı başkentlerindeki sarayların yapılış sırası aşağıdaki hangi seçenekte doğru verilmiştir?

  answer choices

  I, II, III

  I, III, II

  II, III, I

  II, I, III

  III, II, I

 • Question 9
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Osmanlı Devleti’nde bir işin İslam dinine uygun olup olmadığına bakan Divân üyesine .................., verdiği karara ise ............................. denir.

  answer
  şeyhülislam, fetva
  alternatives
  nişancı,ferman
 • Question 10
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Osmanlı Devleti’nde devlet idarecisi olacak adaylara dinî ve ilmî eğitim verilen yere ..................; saray kadınlarının dini, ilmî eğitim aldıkları yere ise ..................... denir

  answer
  enderun, harem
  alternatives
  birun, enderun
 • Question 11
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kazaskerler adalet işlerinden sorumlu Divân üyesidir.

  answer choices

  D

  Y

 • Question 12
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Amasya şehri, önemli Osmanlı şehzade sancaklarından birisidir.

  answer choices

  D

  Y

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  I. Arz Odası

  II. Adalet Kulesi

  III. Enderun Mektebi

  Yukarıdaki verilenlerden hangileri Fatih Sultan Mehmet’in yönetimde merkezîleşme hedefini gerçekleştirmeye yönelik oluşturduğu kurumlardandır ?

  answer choices

  Yalnız I

  Yalnız II

  I ve II

  II ve III

  I, II ve III

 • Question 14
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aşağıdaki yargılardan hangisi Osmanlı sarayları için söylenemez?

  answer choices

  Padişahın devleti yönettiği yerdir.

  İlk saray Bursa’da yaptırılmıştır.

  I. Murad, Edirne Sarayı’nı inşa ettirmiştir.

  Avrupa saray mimarisi gibi ölçüler açısından anıtsaldır.

  Topkapı Sarayı, sosyal devlet anlayışını yansıtır.

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code