LESSON
NEURON DAN SINAPS
7 months ago by
29 slides

NEURON DAN SINAPS

KOORDINASI DAN GERAK BALAS DALAM MANUSIA

Apakah itu neuron?

Neuron adalah unit asas sistem saraf

Struktur neuron

 • Badan sel - mempunyai nukleus dan unjuran sitoplasma (dendrit)

 • Dendrit - cabang pendek daripada badan sel

 • Akson - cabang panjang daripada badan sel

 • Salut mielin - membran penebat yang menyaluti akson

 • Nodus Ranvier - bahagian tidak disalut oleh salut mielin pada sela tetap sepanjang akson

 • Bonggol sinaps - pembengkakan pada hujung akson

Fungsi bahagian neuron #1

 • dendrit = menerima impuls saraf dari neuron lain/persekitaran luar dan menghantarkannya ke arah badan sel

 • akson = membawa impuls keluar dari badan sel ke neuron lain atau ke efektor

 • badan sel = mengintergrasikan isyarat dan mengkoordinasi aktiviti metabolisme

Q.

Apakah fungsi dendrit?

answer choices

menerima impuls saraf dari neuron lain/persekitaran luar dan menghantarkannya ke arah badan sel

membawa impuls keluar dari badan sel ke neuron atau efektor

Q.

Apakah bahagian neuron yang mengintergrasikan isyarat dan mengkoordinasi aktiviti metabolisme?

answer choices

akson

badan sel

dendrit

Fungsi bahagian neuron #2

 • salut mielin = melindungi neuron daripada kecederaan, penebat impuls elektrik, membekalkan nutrien kepada akson

 • nodus Ranvier = membantu mempercepatkan impuls saraf dengan membolehkan impuls saraf melompat dari satu nodus ke nodus berikutnya

 • bonggol sinaps = menghantar isyarat ke sel otot, sel kelenjar atau dendrit neuron lain

Q.

Apakah nama bahagian neuron yang membolehkan impuls saraf melompat?

answer choices

bonggol sinaps

nodus Ranvier

salut mielin

Q.

Antara berikut, fungsi sel mielin termasuk

answer choices

menghantar isyarat ke sel otot, sel kelenjar atau dendrit neuron lain

melindungi neuron daripada kecederaan

berfungsi sebagai penebat impuls elektrik

membekalkan nutrien kepada akson

Jenis neuron

a) Neuron motor

b) Neuron deria

c) Neuron geganti

Neuron motor

 • terdapat dalam akar ventral saraf spina

 • membawa impuls saraf dari neuron geganti sistem saraf pusat dan menghantar impuls saraf ke efektor

 • impuls saraf mengalir dari dendrit ke arah bonggol sinaps

 • mempunyai dendron yang sangat pendek dan akson yang panjang

Q.

Kedudukan neuron motor dalam sistem saraf manusia adalah dalam akar

answer choices

ventral saraf spina

dorsal saraf spina

Q.

Arah pengaliran impuls dalam neuron motor adalah dari

answer choices

sistem saraf pusat ⟶ efektor

reseptor ⟶ sistem saraf pusat

Neuron deria

 • terdapat dalam akar dorsal saraf spina

 • membawa impuls saraf dari reseptor organ deria ke sistem saraf pusat

 • dendrit menerima impuls saraf dari reseptor dan menghantar ke arah badan sel

 • mempunyai dendron yang panjang dan akson yang pendek

Q.

Kedudukan neuron deria dalam sistem saraf manusia adalah dalam akar

answer choices

ventral saraf spina

dorsal saraf spina

Q.

Arah pengaliran impuls dalam neuron deria adalah dari

answer choices

sistem saraf pusat ⟶ efektor

reseptor ⟶ sistem saraf pusat

Neuron geganti

 • terdapat dalam sistem saraf pusat

 • menghubungkan neuron deria dan neuron motor

 • badan sel terdapat secara berkelompok dalam jisim kelabu sistem saraf pusat

 • menghantar impuls saraf dari neuron deria ke sistem saraf pusat dan dari sistem saraf pusat ke neuron motor

 • mempunyai dendron dan akson yang pendek

Q.

Kedudukan neuron geganti dalam sistem saraf manusia adalah dalam

answer choices

sistem saraf pusat

sistem saraf periferi

Q.

Antara berikut, yang manakah menunjukkan arah pengaliran impuls dalam neuron geganti?

answer choices

reseptor ⟶ neuron deria ⟶ sistem saraf pusat

sistem saraf pusat ⟶ neuron motor ⟶ efektor

neuron deria ⟶ sistem saraf pusat ⟶ neuron motor

Sinaps

Sinaps = kawasan celah sempit antara bonggol sinaps satu neuron dan dendrit neuron yang lain

Peranan sinaps = membenarkan perpindahan impuls saraf secara sehala

Sinaps boleh mengawal jenis impuls yang merentasinya

Penghantaran impuls merentasi sinaps #1

Impuls elektrik sampai di bonggol sinaps, vesikel sinaps dirangsang untuk membebaskan neurotransmiter ke dalam sinaps.

Penghantaran impuls merentasi sinaps #2

Neurotransmiter meresap melalui sinaps, bergabung dengan protein reseptor spesifik pada dendrit neuron penerima.

Penghantaran impuls merentasi sinaps #3

Penggabungan neurotransmiter dengan reseptor merangsang pencetusan impuls yang seterusnya (memastikan impuls dipancarkan terus melalui neuron)

Q.

Penghantaran impuls memerlukan tenaga yang banyak. Namakan struktur yang menjana tenaga yang diperlukan untuk penghantaran impuls.

answer choices

Mitokondrion

Vesikel sinaps

Reseptor penerima

Q.

Apabila impuls elektrik sampai ke bonggol sinaps, vesikel sinaps dirangsang untuk membebaskan

answer
neurotransmiter
Q.

Bagaimanakah cara pergerakan neurotransmiter melalui sinaps?

answer choices

meresap

melompat

Q.

Bagaimanakah pengaliran impuls ke neuron seterusnya dicetuskan?

answer choices

Melalui penggabungan neurotransmiter dengan reseptor penerima

Melalui penghasilan neurotransmiter oleh vesikel sinaps pada bonggol sinaps

Quizzes you may like
10 Qs
Martina The Beautiful Cockroach
1.1k plays
10 Qs
Animal Classification
10.4k plays
13 Qs
Adaptations Behavioral Physiological Structural
2.4k plays
Science - 7th
16 Qs
Vertebrate Classification
2.6k plays
20 Qs
Adaptions
3.2k plays
20 Qs
Vertebrate Classification
2.5k plays
Science - 4th
17 Qs
Domestic Animals
1.3k plays
15 Qs
Encyclopedia Brown Salamander
1.1k plays
English and Language Arts - 4th
Why show ads?
Report Ad