Lesson
ออกแบบและเทคโนโลยี
a month ago by
warapong8_84915
Save
Edit
Instructor-led session
Live lessonStart a live lesson
Asynchronous learning
AssignAssign homework
21 slides PreviewShow answers
 • Slide 1
  Report an issue

  ออกแบบและเทคโนโลยี ม.4

  แบบทดสอบกลางภาค

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  1. ระบบสัมพันธ์กับข้อใด

  answer choices

  สิ่งที่ประกอบด้วย 1 สิ่งเท่านั้

  องค์รวมของสรรพสิ่งที่มีการสร้างความสัมพันธ์ต่อกัน

  สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว

  สิ่งที่ประกอบด้วย 2 สิ่งขึ้นไปที่ทำงานสัมพันธ์กัน

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดต่อไปนี้หมายถึง "ระบบ"ทั้งหมด

  answer choices

  แอร์ คอมพิวเตอร์ พัดลม

  กระดาษ ยางลบ ปากกา

  รถยนต์ แอร์ ยางลบ

  พัดลม ยางลบ ไม้บรรทัด

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ส่วนใดของรถยนต์ทำหน้าที่เป็น "กระบวนการ" (Process)

  answer choices

  น้ำมัน

  ความเร็ว

  ไฟฟ้า

  การทำงานของเครื่องยนต์

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  จากแผนภาพ Output ของระบบเทคโนโลยี หม้อหุงข้าวไฟฟ้า คือข้อใด

  answer choices

  ไฟฟ้า ,ข้าว, น้ำ

  เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นความร้อน

  ข้าวที่สุก

  การตัดวงจรอัตโนมัติ

 • Question 6
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ระบบเทคโนโลยีที่ซับซ้อนสัมพันธ์กับข้อใด

  answer choices

  กระบวนการทางเทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวข้องกัน

  เมื่อระบบย่อยหนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลง

  ระบบย่อยหลายระบบทำงานสัมพันธ์กัน

  สิ่งประดิษฐ์ถูกพัฒนามาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

 • Question 7
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นสาเหตุหรือปัจจัยหลักของการเปลี่ยนแปลงวัสดุที่ใช้ผลิตเสื้อผ้าจากเส้นใยปกติ เป็นเส้นใยนาโน

  answer choices

  เป็นแฟชั่นที่ได้รับความนิยม

  สภาพเศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ำ

  วิกฤติ COVID-19

  ความก้าวหน้าของศาสตร์และองค์ความรู้

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่สาเหตุหรือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่่ยนแปลงเทคโนโลยี

  answer choices

  ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่างๆ

  สิ่งแวดล้อม

  เศรษฐกิจและสังคม

  การเกษตร

 • Question 9
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหูฟังแพทย์จากเป็นเครื่องมือที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา กลายเป็นหูฟังอิเล็กทรอนิกส์

  answer choices

  ความต้องการความแม่นยำในการวินิจฉัย

  ความก้าวหน้าด้านวัสดุอิเล็กทรอนิกส์

  ความต้องการความรวดเร็วในการวินิจฉัย

  ความแตกต่างทางสังคมของแพทย์และผู้ป่วย

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ตัวป้อน (Input) ของจักรยานยนต์ คือข้อใด

  answer choices

  น้ำมัน, ไฟฟ้า

  เครื่องยนต์, เกียร์

  ความเร็ว, ความเร่ง

  การเคลื่อนที่

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ผลผลิต (Output) ของเครื่องปรับอากาศ คือข้อใด

  answer choices

  อากาศภายในห้องเย็น

  อากาศภายในห้องร้อน

  การทำงานของคอยน์เย็น-คอยน์ร้อน

  เกิดสาร CFC

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ของจักรยานยนต์ คือข้อใด

  answer choices

  น้ำมัน, ไฟฟ้า

  เครื่องยนต์, เกียร์

  ความเร็ว, ความเร่ง

  การเคลื่อนที่

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นผลกระทบด้านลบของเทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม

  answer choices

  ส่งเสริมความสะดวกสบาย

  การผลิตทางอุตสาหกรรมดีขึ้น

  อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

  เกิดสิ่งใหม่ๆ

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่เป็นผลกระทบของเทคโนโลยีต่อเศรษฐกิจ

  answer choices

  ด้านการเงิน

  ด้านดำเนินธุรกิจ

  ด้านการบริโภค

  ด้านสิ่งแวดล้อม

 • Question 15
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบด้านบวกต่อมนุษย์และสังคมในกรณีการสร้างสนามบิน

  answer choices

  ใช้เวลาเดินทางน้อย

  ลดช่องว่างทางสังคม

  การคมนาคมขนส่งสะดวก

  เพิ่มทางเลือกในการเดินทาง

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

  answer choices

  คุณค่าต่อสังคมและวัฒนธรรม

  ทรัพยากรกายภาพ

  ทรัพยากรชีวภาพ

  คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

 • Question 17
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใด "ไม่ใช่" ผลกระทบด้านบวกของรถยนต์ไฮบริดที่ใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานแทนการใช้น้ำมันในการขับเคลื่อน

  answer choices

  ช่วยลดมลพิษในสิ่งแวดล้อม

  ผู้ใช้ลดค่าใช้จ่ายในการใช้รถยนต์

  เพิ่มทางเลือกในการใช้พาหนะในการเดินทาง

  เกิดความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านยาน

 • Question 18
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับผลกระทบด้านลบของเทคโนโลยีการขุดเจาะน้ำมันที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

  answer choices

  เกิดมลพิษขยะจากการขนส่งน้ำมันในท่อ

  รบกวนสัตว์น้ำที่อาศัยในบริเวณแท่นเจาะน้ำมัน

  ทำลายพื้นที่ และสภาพแวดล้อมบริเวณแท่นเจาะน้ำมัน

  เกิดการรั่วไหลหรือปนเปื้อนของน้ำมันดิบส่งสู่ทะเลและบริเวณท่อขนส่ง

 • Question 19
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับผลกระทบด้านบวกของเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม

  answer choices

  ชิ้นงานที่ได้มีคุณภาพสูง และมีความสม่ำเสมอ

  สามารถทำงานที่ยาก เสี่ยงอันตราย แทนมนุษย์ได้

  ใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก จำเป็นต้องมีแหล่งสำรองพลังงาน

  ผลิตชิ้นงานได้ปริมาณมาก เพราะสามารถทำงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่เป็นระบบทางธรรมชาติ

  answer choices

  ระบบย่อยอาหาร

  ระบบลำเลียงในพืช

  ระบบผลิตน้ำประประปา

  ระบบสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของศึกษาวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี

  answer choices

  เกิดความรู้ความเข้าใจ

  ผลิตงานหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ

  ต่อยอดเทคโนโลยีให้ทันสมัย

  ถูกทุกข้อ

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code